تاثیر کاربرد مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری بر خصوصیات و غلظت عناصر غذایی خاک و رشد و عملکرد ذرت علوفه¬ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده

به­منظور بررسی اثر مقادیر متفاوت کمپوست زباله شهری بر خصوصیات و عناصر غذایی خاک و رشد و عملکرد علوفه­ای ذرت، آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران انجام شد که در آن تیمارهای کودی شامل صفر، 15، 30، 45 و 60 تن کمپوست زباله شهری در هکتار بود. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش کاربرد کمپوست در خاک، ارتفاع بوته، وزن خشک و عملکرد علوفه­ای گیاه افزایش پیدا کرد به گونه­ای که بیش­ترین مقدار این صفات در اثر کاربرد 45 و 60 تن کمپوست در هکتار به­دست آمد. نتایج تجزیه خاک نیز نشان­داد که افزایش کاربرد کمپوست باعث افزایش غلظت عناصر کلسیم، پتاسیم، منیزیم و فسفر خاک و هم­چنین درصد ماده آلی خاک شد. روند تغییرات عناصر غذایی در طول فصل نیز نشان داد که با گذشت زمان پس از کاربرد کمپوست، غلظت عناصر و درصد ماده آلی کاهش یافت و در پایان فصل اختلاف بین تیمارها از این نقطه نظر به حداقل رسید. هم­چنین کاربرد کمپوست، Ec و pH خاک را نیز افزایش داد ولی با گذشت زمان Ec، به­دلیل آبشویی و کاهش غلظت املاح و pH، به­دلیل خاصیت بافری خاک کاهش یافت. در مجموع خصوصیات خاک و رشد و عملکرد گیاه ذرت با افزایش میزان مصرف کمپوست بهبود پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Amounts of Municipal Solid Waste Compost on Soil Properties and Nutrient Concentration and Growth of Corn Yield

نویسندگان [English]

  • Eiraj Allahdadi 1
  • Ali Memari 2
  • Gholamabbas Akbari 1
  • Omid Lotfifar 3
1 Associate Professors of University of Tehran, Abureyhan campus
2 Former Msc Student, University of Tehran, Abureyhan campus
3 PhD Student respectivly, University of Tehran, Abureyhan campus
چکیده [English]

This experiment was conducted in research field of abureyhan campus, university of Tehran, to study the effect of different amounts of municipal solid waste compost on soil nutrients and growth and yield of forage corn. Five treatments (include of 0, 15, 30, 45 and 60 ton compost per ha) were used in a complete block design with three replications. According to the result, height and dry and fresh yield increased by increase in amount of compost used in soil. The highest corn forage yield was obtained from 60 and 45 ton.ha-1 compost treatments. Soil Ca, K, Mg, P and organic matter had positive correlation with compost application amount. During time in growth season, soil nutrient concentration and organic matter were decrease and differences between treatments were decreased at the end of the season. Also, soil EC and pH were increased by compost application, but decreased at the end of season due to leaching and plants uptake and due to soil buffering property, respectively. Finally, soil characteristics and corn growth and yield were improved by increase in the compost amount.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compost
  • Corn
  • Growth
  • Municipal solid waste
  • Soil