تولید و انتشار آلکالوئیدهای تروپان از گیاه شاهبیزک (Atropa belladonna L.) در شرایط هیدروپونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشیار، گروه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

3 دانشیار، گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

4 استاد گروه شیمی گیاهی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

گیاه شاهبیزک (Atropa belladonna L.) از جمله گیاهانی است که به­طور وسیع در طب سنتی ایران استفاده می­شود. کاربرد تکنیک هیدروپونیک برای افزایش تولید متابولیت­های ثانویه در داتوره با موفقیت انجام شده است. به­منظور کاربرد این تکنیک در شاهبیزک، ابتدا این گیاهان قبل از اضافه نمودن توین 20 در شرایط هیدروپونیک کشت شدند. پس از 30 روز از رشد، گیاهچه­ها به محیط­های رشد هیدروپونیک محتوی غلظت­های مختلف از توین 20 انتقال یافتند. در تیمار توین 7 درصد بیش­ترین میزان آلکالوئیدهای تروپان در محلول غذایی انتشار یافت در حالی­که کم­ترین مقدار در تیمار شاهد (بدون توین 20) مشاهده گردید. بعد از اعمال تیمارها همه گیاهان نمونه توانستند پس از شستشوی ریشه آن­ها با آب شهری به رشد خود ادامه دهند. نتایج این پژوهش نشان داد که در استفاده از روش هیدروپونیک جهت انتشار متابولیت­های ثانویه گیاه شاهبیزک از طریق ریشه در محلول هیدروپونیک، اثر مثبت کاربرد توین 20 تا میزان 7 درصد قابل انتظار می­باشد.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Production and Realease of Tropane Alkaloids from Deadly Nighushade (Atropa belladonna L.) in Hydroponic Condition

نویسندگان [English]

  • Seyed sharif Saadat 1
  • Khosro Piri 2
  • Mahmoud Esnaashari 3
  • Mansour Gholami 3
  • Peyman Salehi 4
1 Postgraduate student, Departement of Agricultural Biotechnology, Faculty of Agriculture, Bu- Ali Sina University
2 Associate Professor, Departement of Bitechnology Bu- Ali Sina University
3 ssociate Professor, Departement of Horticultural Sciences Bu- Ali Sina University
4 Professor, Departement of Phytochemistry, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Atropa belladonna  is one of the medicinal plants used in widespread in Iranian traditional medicine. The hydroponic, method was successfully used in Datura innoxia to increase the secondary metabolite production. In this study. Atropa belladonna plants were cultivated in hydroponic condition before being permeabilized with Tween 20. After 30 days the seedlings were transferred to hydroponics, solution containing different concentrations of Tween 20. High concentration of scopolamine (9.29 mg/1) and atropine (Tropane's alkaloid) were detected in the nutrient solution containing 7% of Tween 20 while the control solutions with no Tween 20 showed lowest levels of scopolamine and atropine. After having their roots rinsed, all the plants were able to survive.  These results indicated that hydroponic solutions containing up to 7% of Tween 20 could facilitate release of secondary metabolites from the roots.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deadly nighushade (Atropa belladonna)
  • Hydroponics