بررسی تاثیر کاربرد میکروارگانیسم¬های موثر (EM) بر کارایی کودهای شیمیایی و آلی در کشت ذرت علوفه¬ای (Zea maiz S.C704)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دستیار آموزشی دانشگاه پیام نور واحد شازند

2 دانشجوی دکتری پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده

جهت تعیین کاربرد میکروارگانیسم­های موثر (EM) بر کارایی کودهای شیمیایی و آلی در کشت ذرت علوفه­ای و تاثیر آن بر عملکرد این گیاه، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی اراک، به­صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی، با چهار تکرار اجرا شد. دو تیمار غلظت EM در سه سطح شامل صفر، غلظت 1:20 و غلظت 1:50 و نوع کود شامل سه سطح عدم مصرف کود، کود شیمیایی شامل نیتروژن، فسفر و پتاسیم (NPK) به­ترتیب به میزان 300، 135 و 100 کیلوگرم در هکتار و کود دامی (20 تن در هکتار) در کشت ذرت سینگل کراس 704 استفاده شد. بر اساس نتایج، تاثیر نوع کود بر کلیه صفات و تاثیر غلظت EM  بر کلیه صفات به­غیر از طول دوره رسیدگی معنی­دار گردید. تاثیر متقابل نوع کود و غلظت EM بر صفات ارتفاع بوته، شاخص سطح برگ، غلظت نیتروژن و فسفر و پتاسیم اندام هوایی و درصد پروتئین دانه و عملکرد علوفه خشک و علوفه تر معنی­دار گردید. بر اساس نتایج، استفاده از EM تنها در صورت استفاده هم­زمان با کود دامی قادر به افزایش جذب عناصر مورد نیاز گیاه شده و به دنبال آن با بهبود شرایط رشدی گیاه، عملکرد علوفه تر و خشک را افزایش داد. اختلاف بین کود دامی و کود شیمیایی NPK از لحاظ جذب مواد غذایی و عملکرد علوفه، که در شرایط عدم استفاده از EM بسیار بالا و معنی­دار بود، در شرایط استفاده از EM با غلظت 1:20 بسیار کم و در مورد غلظت فسفر و پتاسیم، هم­چنین عملکرد غیر معنی­دار بود. بر اساس نتایج، استفاده از میکروارگانیسم­های موثر منجر به افزایش کارایی کود دامی شده که علاوه بر افزایش عملکرد، از آلودگی شیمیایی حاصل از استفاده از کود شیمیایی جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Effective Organism (EM) Application Effect on Efficacy of Chemical and Organic Fertilizers in Corn Cultivation (Zea maiz S.C704)

نویسندگان [English]

  • Leila Jahanban 1
  • Omid Lotfifar 2
1 Faculty member of Payam Noor university of Shazand
2 PhD Student of University of Tehran, Abureyhan campus
چکیده [English]

This experiment was conducted to study the effect of effective organism (EM) application on efficacy of chemical and organic fertilizers in corn cultivation and their effects on yield as a factorial experiment on the base of complete randomized block design with four replications in research field of agricultural research center of Arak, Iran. Experimental factors were EM concentration included of three levels (0, 1:20 and 1:50) and type of fertilizer included of no application, fertilizer contain nitrogen, phosphorous and potassium (NPK: 300-135-100 kg/ha) and domestic manure (20 ton/ha). According to the results, the effect of type of fertilizer on all criteria and EM concentration on all of them except to length of maturity duration were significant. Interaction of fertilizer type and EM concentration was significant on plant height, leaf area index, nitrogen, phosphorous and potassium percentage of shoot, seed protein percentage and yield of dry and wet provender. On the base of results, simultaneous application of EM and domestic manure caused to increase necessary elements uptake of plant. So, yield of dry and wet provender was increased due to improvement of plant growth conditions. Difference between domestic manure and NPK on the point of nutrient uptake and yield of provender was high and significant in no EM application, low in 1:20 concentration of EM and non-significant in phosphor and potassium concentration and yield. According to the results, domestic manure efficacy was increased due to using effective microorganisms. So, in addition to yield increase, it caused to prevent chemical pollution due to using chemical fertilizer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical fertilizer
  • Corn
  • Domestic Manure
  • Effective Microorganisms
  • Yield