ارزیابی رشد و باردهی برخی ارقام تجاری گلابی (Pyrus communis) روی پایه نیمه‌پاکوتاه‌کننده پیرودوارف (Pyrodwarf)

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 کاردان پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

باغ‌های گلابی کشور اغلب با استفاده از پایه‌های بذری احداث شده که دارای تنوع بوده و پابلند می‌باشند. استفاده از پایه‌های نیمه‌پاکوتاه‌کننده کوئینس به‌دلیل حساسیت به تنش‌ها موفق نبوده و لذا استفاده از پایه نیمه‌پاکوتاه‌کننده نظیر پیرودوارف مدنظر بوده است. به‌منظور بررسی تأثیر این پایه، در طی یک تحقیق سه ساله (91 تا 93) تاثیر آن روی رشد و آغاز باردهی نهال‌های چهار رقم مهم تجاری گلابی کشور شامل درگزی، اسپادونا، لوئیزبون و بیروتی موردارزیابی قرار گرفت. درختان با تراکم 333 درخت در هکتار کشت و به فرم محور مرکزی تغییریافته هرس شدند. نتایج بیانگر بیش‌ترین رشد قطری پایه، رقم، ارتفاع درخت، تعداد شاخه فرعی و رشد سالیانه در ترکیب پایه پیرودوارف با رقم اسپادونا و سپس در ارقام درگزی و لوئیزبون بود. کلیه نهال‌های تولیدی در مقایسه با استاندارد نهال بذری قطر بیش‌تر و ارتفاع کم‌تری داشتند. هم‌چنین رقم بیروتی بر روی این پایه با کم‌ترین قطر پایه و رقم در مقایسه با رقم اسپادونا کوتاه‌ترین ترکیب پیوندی بود. کلیه ارقام روی این پایه در سال دوم تولید شکوفه و درسال سوم باردهی داشتند، به‌صورتی که بیش‌ترین تراکم شکوفه و نسبت اسپور به سطح مقطع تنه در رقم درگزی و بیش‌ترین تراکم اسپور در طول شاخه در رقم بیروتی دیده شد. بر این اساس، پایه پیرودوارف با کاهش ارتفاع حدود 30% ارتفاع درخت و آغازش گل و میوه به ترتیب در سال دوم و سوم پس از کاشت، می‌تواند به‌عنوان گزینه‌ای مطلوب برای درختان نیمه‌پاکوتاه گلابی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Growth and Bearing of Several Commercial Pear (Pyrus communis) Cultivars on Semi-dwarfing Pyrodwarf Rootstock

نویسندگان [English]

  • Hamid Abdollahi 1
  • Mostafa Mohammadi Gramaroudi 2
1 Associate Professor, Temperate Fruits Research Center, Horticultural Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
2 Technician, Temperate Fruits Research Center, Horticultural Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
چکیده [English]

Pear seedlings are the most predominant rootstocks for pear trees in Iran that are vigorous and show diversities. In addition, the use of semi-dwarfing clonal quince rootstocks is limited due to their susceptibilities to stresses. Based on these, Pyrodwarf pear rootstock could be considered as a new choice for intensive orchards, therefore, in this research growth and bearing of four important commercial pear cultivars including Beyrouti, Dargazi, Louise Bonne and Spadona cultivars were evaluated on this rootstock from 2012-2014. The orchard was established with 333 trees/hec and modified leader training form. The highest diametric growth of rootstocks, trunk diameters, tree heights, number of lateral shoots and annual growths were observed in the Spadona, Dargazi and Louise Bonne cultivars, respectively. All pear cultivars at the first year demonstrated higher diametric growth and lower height comparing to the standards of pear trees on the seedling rootstocks. In addition, cultivar Beyrouti with the lowest diameters of the stock and scion, and reduced 30% of growth was the most dwarf combination. All cultivars bloomed at the second years and had small quantities of fruit bearing at the subsequent year, but the highest bloom density and rate of spur/trunk surface area were observed in Dargazi, while the highest spur density along the branches observed in cultivar Beyrouti. According to the results, Pyrodwarf rootstock with dwarfing effects about 30%, early bloom initiation and bearing in the second and third years of cultivation could be considered as a promising choice for establishment of semi-dwarfing pear orchards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dargazi
  • Spadona
  • Louise Bonne
  • Beyrouti
آذرآبادی، س. ر.، عبداللهی، ح. و ترابی، م. 1393. مقاومت به بیماری آتشک در پایه­های جدید نیمه پاکوتاه­کننده گلابی در شرایط درون­شیشه و گلخانه. نهال و بذر (به‌نژادی)، 30-1: 227-242.
تهذیبی حق، ف.، عبداللهی، ح.، قاسمی، ا. ع. و فتحی، د. 1390. بررسی تنوع صفات رویشی و زایشی برخی از ارقام گلابی (Pyrus communis L.) بومی ایران براساس دستورالعمل ملی آزمون‌های تمایز، یکنواختی و پایداری (DUS). نهال و بذر (به‌نژادی)، 27-1: 37-55.
خدائی چگینی، ف.، عبداللهی، ح.، ارشادی، ا. و اثنی‌عشری، م. 1390. تعیین و بهینه‌سازی روش ازدیاد پایه‏های هم‌گروه گلابی OH × F333 و OH × F69 از طریق کشت بافت. نهال و بذر (به‌زراعی)، 27-2: 297-312.
صفرپور شورباخلو، م.، بهار، م.، طباطبائی، س. ب. و عبداللهی، ح. 1388. تعیین تنوع ژنتیکی ارقام گلابی (Pyrus spp.) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره‌ای. مجله علوم و فنون باغبانی، 9: 113-128.
عبداللهی، ح. 1391. گلابی، گیاه‌شناسی، ارقام و پایه­ها. نشر آموزش کشاورزی، 210 صفحه.
عبداللهی، ح. و مجیدی هروان، ا. 1384. ارزیابی ارتباط مقاومت به بیماری آتشک با صفات مختلف رویشی و زایشی در ارقام مختلف سیب. نهال و بذر، 21: 501-513.
عبداللهی، ح.، آتشکار، د. و علیزاده، ا. 1392. مقایسه اثرات پاکوتاه کنندگی دو پایه زالزالک و به روی ارقام مختلف تجارتی گلابی. مجله علوم باغبانی ایران، 43: 53-63.
عرفانی، ج.، عبداللهی، ح.، عبادی، ع. و فتاحی­مقدم، م. ر. 1392. ارزیابی مقاومت به آتشک و نشانگرهای وابسته به آن در برخی ارقام گلابی اروپایی و آسیایی نهال و بذر (به‌نژادی)، 29-1: 659-672.
منیعی، ع. 1373. گلابی و به و پرورش آن‌ها، چاپ اول، شرکت انتشارات فنی ایران، تهران، 113 صفحه.
موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال. 1393. استانداردهای نهال و نهالستان درختان میوه. انتشارات موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، کرج، ایران. 210 صفحه.
نورمحمدی، ن.، عبداللهی، ح.، معینی، آ. و روح­الامین، ا. 1394. تأثیر محیط­های رشد و منبع آهن در ریزازدیادی و ریشه­زایی پایه­های نیمه‌پاکوتاه‌کننده گلابی پیرودوارف و OH × F87. نهال و بذر (به‌نژادی)، 31 -1: 265-278.
Abdollahi, H., Muleo, R. and Rugini, E. 2006. Optimization of regeneration and maintenance of morphogenic callus in pear (Pyrus communis L.) by simple and double regeneration techniques. Scientia Horticulturae, 108: 352-358.
Bagnara, G. L., Rivalta, L., Laghi, M. and Quarta, R. 1996. Evaluation of fire blight resistance in pear: combining ability and breeding strategy. Acta Horticaulturae, 411: 383-392.
Campbell, J. 2003. Pear Rootstocks. AGFACTS, the State of New South Wales Agriculture, Australia. 13pp.
Elkins, R., Bell, R. and Einhorn, T. 2012. Needs assessment for future US pear rootstock research directions based on the current state of pear production and rootstock research. Journal of the American Pomological Society, 66: 153-163.
Elkins, R. B., Castagnoli, S., Embree, C., Parra-Quezada, R., Robinson, T. L., Smith, T. J. And Ingels, C. A. 2011. Evaluation of potential rootstocks to improve pear tree precocity and productivity. Acta Horticulturae, 909: 183-194.
Jacob, H. B. 1998. Pyrodwarf, a new clonal rootstock for high density pear orchards. Acta Horticulturae, 475: 169-178.
Kviklys, D. Kvikliene, N. 2008. Investigations on pear rootstocks at North European climatic conditions. Acta Horticulturae, 800: 671-674.
Leblay, C., Chevreau, E. and Robin, L. M. 1991. Adventitious shoot regeneration from In vitro leaves of several pear cultivar (Pyrus communis L.). Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 25: 99-105.
Lewko, J., Ścibisz, K. and Sadowski, A. 2007. Performance of two pear cultivars on six different rootstocks in the nursery. Acta Horticulturae, 732: 227-231.
Milosevic, Z. 2010. Quince Production. Agrolibrary of Russia, Moscow, Russia. 12p.
Nečas, T. and Kosina, J. 2006. Propagation of promising pear rootstocks by hardwood cuttings. Procedings of the International Conference of Perspectives in European Fruit Growing. Lednice, Czech Republic, p. 140-143.
Robinson, T. L. 2008. Performance of pear and quince rootstocks with three cultivars in four high density training systems in the Northeastern United States. Acta Horticulturae, 800: 793-802.
Robinson, T. 2011. High density pear production with Pyrus communis rootstocks. Acta Horticulturae, 909: 259-269.
Tukey, H. B. 1964. Dwarfed Fruit Trees. Cornell University Press, Ithaca, USA. 562pp.
Westwood, M. N. 1993. Temperate Zone Pomology: Physiology and Culture. Timber Press, Portland, Oregon. 523 pp.