ارزیابی محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید و تنش کم‌آبی بر گیاه دارویی گل ماهور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه معماری منظر و علوم گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

2 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

3 دانشیار، گروه باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

5 استادیار، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

از آنجا‌که کاربرد سالیسیلیک اسید می‌تواند موجب افزایش تحمل تنش خشکی از طریق بهبود مسیرهای متابولیک و افزایش فتوسنتز خالص شود و به‌‌منظور بررسی تأثیر کاربرد سالیسیلیک اسید و تنش کم‌آبی در روی برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گل ماهور((Verbascum songaricum ، آزمایش به‌صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در شرایط مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد واحد اصفهان انجام پذیرفت. بررسی حاضر باهدف تعیین تأثیر کاربرد سالیسیلیک اسید در سه سطح شاهد، 50 و 150 پی‌پی‌ام و تنش کم‌آبی در دو سطح آبیاری معمول و تنش کم‌آبی (آبیاری در زمان ظرفیت زراعی خاک 50 درصد) انجام پذیرفت. درنهایت، طول ریشه، وزن خشک، تعداد شاخه فرعی، تعداد برگ، تعداد گل ساقه اصلی، ارتفاع ساقه گل‌دهنده، کاروتنویید، کلروفیل b، کلروفیل a، آنتی‌اکسیدان و آنتوسیانین ارزیابی شد. نتایج آزمایش نشان داد که تنش، اثر کاهنده روی رشد و عوامل مؤثر در عملکرد داشت. در اثر تنش، نسبت سطح برگ ابتدا کاهش ولی با افزایش خشکی افزایش یافت. کاهش ابتدایی این ویژگی به‌دلیل کاهش سطح برگ و افزایش نهایی آن به‌دلیل کاهش شدیدتر وزن خشک کل اندام هوایی نسبت به برگ بود. کاربرد سالیسیلیک اسید باعث بهبود صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گل ماهور در شرایط تنش کم‌آبی شد. درحالی‌که تیمار 50 پی‌پی‌ام سالیسیلیک اسید بیش‌ترین تأثیر را بر اکثر صفات موردبررسی نشان داد. درنتیجه، برای بهبود رشد رویشی و افزایش راندمان زایشی گیاه گل ماهور و کاهش هزینه‌های تولید در شرایط تنش، کاربرد سالیسیلیک اسید قابل توصیه است. در مطالعه حاضر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید کارآیی بالایی در افزایش عملکرد گیاه گل ماهور در شرایط آب‌و‌هوایی اصفهان از خود نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Spray Solution of Salicylic Acid and Water Stress on Medicinal Plant Verbascum songaricum

نویسندگان [English]

  • Reza Norouzi Esfahani 1
  • Shahab Khaghani 2
  • Forough Mortazaeinezhad 3
  • Masoud Gomarian 4
  • Amir Azizi 5
1 PhD, Department of Landscape Architecture and Plant Science, Islamic Azad University, Arak, Iran
2 Associate Professor, Department of Agriculture and Plant Breeding, Islamic Azad University, Arak Branch, Arak, Iran
3 Associate Professor, Department of Horticulture, Islamic Azad University of Isfahan Branch, Isfahan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Agriculture and Plant Breeding, Islamic Azad University, Arak Branch, Arak, Iran
5 Assistant Professor, Department of Chemistry, Faculty of Basic Sciences, Arak University, Arak, Iran
چکیده [English]

Since application of salicylic acid can increase tolerance to drought stress by improving metabolic pathways and increasing net photosynthesis, and in order to investigate the effect of application of salicylic acid and drought stress on some morphological and physiological traits of the Verbascum plant, the experiment was conducted in the form of chopped plots in the form of a complete block design. Randomization was done in four replications in the conditions of the research farm of Azad University, Isfahan Branch. The present study was conducted with the aim of determining the effect of salicylic acid application at three control levels, 50 and 150 ppm, and water deficit stress at two levels of regular irrigation and water deficit stress (irrigation at the time of 50% soil crop capacity). Finally, root length, dry weight, number of secondary branches, number of leaves, number of flowers on the main stem, height of flowering stem, carotenoid, chlorophyll b, chlorophyll a antioxidant and anthocyanin were evaluated. The test results showed that stress had a reducing effect on growth and effective factors on performance. As a result of stress, the ratio of leaf area first decreased, but increased with increasing dryness. The initial decrease of this characteristic was due to the decrease in the leaf area, and its final increase due to the more severe decrease in the dry weight of the entire aerial organ compared to the leaf. The application of salicylic acid improved the morphological and physiological characteristics of verbascum under the stress of low irrigation. While, the treatment of 50 ppm salicylic acid showed the greatest effect on most of the studied traits. As a result, the use of salicylic acid is recommended to improve the vegetative growth and increase the reproductive efficiency of the Verbascum plant and reduce production costs under stress conditions. In the present study, salicylic acid foliar application showed high efficiency in increasing the yield of the Verbascum plant in Isfahan weather conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organic acids
  • Drought
  • Photosynthesis
  • Medicinal plants