بررسی تغییرات رشدی و فتوسنتزی خیار پیوند شده بر روی پایه کدوحلوایی و قلیانی در شرایط تنش سرما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه باغبانی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

دما یکی از عوامل اصلی محیطی است که بر میزان رشد گیاه تأثیر می‌گذارد. پیوند در خانواده کدوییان به علت افزایش مقاومت گیاه پیوندی در برابر تنش‌هایی چون دمای پایین، دمای بالا و شوری موردتوجه قرار گرفته است. آزمایشی جهت بررسی اثر پیوند خیار Super daminos Cucumis sativus بر روی پایه‌های کدوی مسمایی توده ساری Cucurbita moschata (Rs) و قلیانی Lagenaria siceraria (Rg) و مقایسه آن با خیار پیوند نشده (Rn) و خیار پیوند شده بر روی خیار (Rc) به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو تیمار دمایی اپتیمم (2±27 درجه) و دمای پایین (2±15 درجه) با چهار تکرار اجرا در گلخانه‌های پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان گردید و در پایان صفات وزن‌تر و خشک شاخساره، طول بوته، تعداد و طول گره، شاخص کلروفیل و شاخص‌های فتوسنتزی اندازه‌گیری شد نتایج آزمایش حاضر نشان داد که نرخ فتوسنتز به‌طور معنی‌داری در تنش دمایی پایین کاهش می‌یابد و پیوند خیار بر روی پایه کدو قلیانی و کدو مسمایی توده ساری در شرایط تنش سرما باعث بهبود فتوسنتز شد و بیش‌ترین میزان فتوسنتز در شرایط بدون تنش و در گیاهان پیوند شده روی پایه‌های کدو مسمایی توده ساری و قلیانی مشاهده گردید. میزان تعرق در گیاهان پیوند شده روی پایه‌های مسمایی و قلیانی و هم‌چنین گیاهان پیوند شده بر روی پایه خودی در شرایط تنش دمایی نسبت به شرایط بدون تنش کاهش یافت. به‌طورکلی پایه‌های قلیانی و کدو مسمایی توده ساری به‌طور یکسان نسبت به شرایط پیوند خودی و غیرپیوندی می‌توانند باعث بهبود شرایط تنش دمای پایین در خیار رقم سوپر دامینوس در برخی صفات شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Changes of Growth and Photosynthesis Parameters of Grafted Cucumber on Cucurbita moschata and Lagenaria siceraria During Chilling Stress

نویسندگان [English]

  • Saber Mohammadnia 1
  • Maryam Haghighi 2
  • Ali Farhadi 3
1 MSc Student, Department of Horticultural Sciences, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Respectively, Department of Horticultural Sciences, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Isfahan Research Center of Agriculture and Natural Resources, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Temperature is one of the main environmental factors that affect plant growth. grafting in the squash (Cucurbita moschata) family has been considered due to the increased resistance of the transplanted plant to stresses such as low temperature, high temperature and salinity. Experiment was design to study on the effect of Cucumis sativus cv ‘super daminos’ cucumber grafting on squash rootstocks of Cucurbita moschata (Rs) and ghalyani Lagenaria siceraria (Rg) and its comparison with ungraded cucumber (Rn) and grafted cucumber (Rc). The combined experiment was conducted in a completely randomized design (CRD) with two treatments of optimum temperature (27±2°C) and low temperature (15±2°C) with four replications in the research greenhouses of Isfahan University of Technology. At the end of experiment the shoot fresh and dry weight, length of bush, number and length of nodes, chlorophyll index, and photosynthetic indices were measured. The results of the present experiment showed that the rate of photosynthesis was significantly reduced at low-temperature stress and improved in the Rs and Rg under stress conditions. Cold improved photosynthesis and the highest amount of photosynthesis was observed in non-stress conditions and in grafted plants on Rs and Rg. Moreover, Transpiration decreased in Rg, Rs, Rc under low temperature treatment. Eventually, Rg and Rc can improve some characteristics of super daminos in low temperature condition compare with Rs and Rn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cucurbita moschata
  • Optimum temperature
  • Photosynthesis
  • Transpiration