تأثیر تنش کم‌آبی بر غلظت رنگیزه‌های فتوسنتزی و فعالیت کمی برخی آنتی‌اکسیدان‌ها در گندم

نوع مقاله : مقاله کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استاد، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانش‌آموخته دکتری، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر سطوح مختلف کم‌آبی روی برخی از خصوصیات بیوشیمیایی در مرحله گیاهچه‌ای سه رقم گندم زراعی می‌باشد. به ‌این منظور آزمایشی به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی در گلخانه دانشگاه محقق اردبیلی با دو فاکتور، فاکتور اول تنش کم‌آبی (35، 60 و 85 درصد ظرفیت زراعی (شاهد)) و فاکتور دوم ارقام گندم (پیشگام، پیشتاز و بهاران) در سه تکرار انجام شد. تنش کم‌آبی در مرحله سه برگی گندم اعمال شد و بعد از 10 روز، نمونه‌برداری از گیاهچه‌ها به‌منظور بررسی غلظت رنگیزه‌های فتوسنتزی و پارامترهای بیوشیمیایی انجام گرفت. نتایج نشان داد با افزایش تنش کم‌آبی فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی کاتالاز، پراکسیداز و پلی‌فنل اکسیداز و پرولین افزایش یافت. بیش‌ترین و کم‌ترین غلظت رنگیزه‌های فتوسنتزی به‌ترتیب به ارقام بهاران و پیشگام به شرایط عدم تنش و تنش شدید کم‌آبی تعلق داشت. محتوای کاروتنوئید و پروتئین کل محلول در ارقام بهاران و پیشگام گندم تحت شرایط کنترل (شاهد) بیش‌تر بود. به‌طورکلی به‌نظر می‌رسد رقم بهاران به‌دلیل داشتن تحمل بالا نسبت به تنش در بین سایر ارقام موردبررسی و نیز با افزایش فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و متابولیت‌های سازگاری موجب کاهش اثرات مخرب کم‌آبی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Water Deficit Stress on Photosynthetic Pigment Concentration and Quantitative Activity of Some Antioxidants in Wheat

نویسندگان [English]

  • Akram Ghaderi 1
  • Soodabeh Jahanbakhsh 2
  • Seyede Yalda Raeisi Sadati 3
1 MSc Graduate, Department of Plant Genetics and Production Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Mohaghegh Ardabili University, Ardabili, Iran
2 Professor, Department of Plant Genetics and Production Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Mohaghegh Ardabili University, Ardabili, Iran
3 PhD Graduate, Department of Plant Genetics and Production Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Mohaghegh Ardabili University, Ardabili, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of different levels of water deficit on some biochemical characteristics in the seedling stage of wheat in three cultivars. For this purpose, a factorial experiment based on a completely randomized design was conducted in the greenhouse University of Mohaghegh Ardabili with two factors, the first factor of water deficit (35, 60 and 85% of field capacity (control)) and wheat cultivars (Pishgam, Pishtaz and Baharan) in three replications. Water stress was applied in the three-leaf stage for 10 days and then seedlings were sampled to measure photosynthetic pigment concentrations and biochemical parameters. The results showed that with increasing water deficit, the activity of antioxidant enzymes catalase, peroxidase and polyphenol oxidase and proline increased. The highest and lowest concentrations of photosynthetic pigments belonged to Baharan cultivars and Pishtaz, respectively, under the conditions of no stress and severe water limitation. Carotenoid content and percentage of total protein in Baharan and Pishgam wheat cultivars increased under non-stress conditions. In general, it seems that Baharan cultivar has reduced the destructive effects of dehydration due to its high tolerance to stress among other cultivars studied and also by increasing the activity of antioxidant enzymes and adaptive metabolites. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Destructive effects
  • Peroxidase
  • Total soluble protein
  • Baharan cultivar