تأثیر 1-متیل‌سیکلو‌پروپان و کلریدکبالت روی برخی شاخص‌های رویشی و زایشی خیار ژینوسیوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه علوم باغبانی و گیاهپزشکی، دانشکده‌ی کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 استادیار، گروه علوم باغبانی و گیاهپزشکی، دانشکده‌ی کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

خیارهای گلخانه‌ای، تمام ماده‌گل هستند ولی در مرحله دوجنسیتی جوانه گل، جنسیت گل‌ها قابل‌‌تغییر هستند پس برای اجرای برنامه‌های اصلاحی و تولید بذر نیاز به ایجاد گل‌های نر در ماده‌گل‌ها است. در این پژوهش، پاسخ اولیه تغییر جنسیت گل‌ها به تیمار 1- متیل سیکلو پروپان (1-MCP) و کلرید کبالت در خیار ژینوسیوس گلخانه‌ای مطالعه شد. تیمار دانهال‌های خیار در مرحله دو برگ حقیقی با استفاده از محلول‌پاشی کلرید کبالت (10، 20 و 40 میلی‌گرم در لیتر) و گاز 1-MCP (1 و 2 میکرولیتر در لیتر به مدت 24 ساعت) نشان داد که 1-MCP ارتفاع گیاه، تعداد برگ، طول و عرض برگ و قطر دمبرگ را نسبت به شاهد افزایش داد ولی تیمار کلرید کبالت قطر ساقه، تعداد برگ، قطر دمبرگ و تعداد گل‌های ماده را نسبت به شاهد کاهش داد. غلظت‌های مختلف 1-MCP بر تعداد گل‌های ماده تأثیری نداشت. نتایج نشان داد که غلظت 40 میلی‌گرم در لیتر کلرید کبالت و تیمار 1-MCP در برخی بوته‌ها 1 تا 2 عدد گل نر در اولین و دومین گره ایجاد کردند. آزمایش جوانه‌زنی دانه گرده نشان داد گل‌های نر ایجاد شده نرمال بودند و نمو پرچم‌ها کامل بود. درکل، چون مکانیسم بازدارندگی 1-MCP مشابه یون نقره در مسیر بیوسنتز اتیلن است، مطالعه مولکولی تیمار 1-MCP در لاین‌های ژینوسیوس و مونوسیوس توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of 1-methylcyclopropene and Cobalt Chloride on Some Vegetative and Reproductive Characteristics of gynoecious Cucumber

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Bagheri 1
  • Ziba Ghasimi Hagh 2
  • Hassan Khoshghalb 2
1 MSc Graduate, Department of Horticulture Science and Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
2 Assistant Professor, Department of Horticulture Science and Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
چکیده [English]

Greenhouse cucumbers are gynoecious, but in the bisexual stage of flower bud, the sex of flowers can be changed. Therefore, induction male flower is necessary for breeding programs and seed production of gynoecious cucumbers. In this study, the response of flower sex change of gynoecious greenhouse cucumber to 1-methyl cyclopropene (1-MCP) and cobalt hloride was studied. The tretment of cucumber seedlings at two true leaf stage by spraying cobalt chloride (10, 20 and 40 mg.l-1) and 1-MCP gas (for 24 hours with 1 and 2 µl.l-1) showed that, 1-MCP increased plant height, leaf number, leaf length, leaf width and leaf tail diameter compared to the control.  However, cobalt chloride reduced stem diameter, leaf number, leaf tail diameter and Female flower number compared to the control. The different concentrations of 1-MCP didnot affect on the female flowers. The results showed that, the concentration of 40 mg.l-1 cobalt chloride and 1-MCP treatments in some plants 1 to 2 male flowers induced in the first and second nodes. Pollen seed germination test showed that the male flowers formed were normal and the development of stamens was complete. Totally, the inhibitory mechanism of 1-MCP is similar to silver ion in the biosynthesis pathway of ethylene, to better understand the molecular mechanism of flower sex change in cucumber in relation to ethylene, it is recommended to use other concentrations of 1-MCP in the lines of gynoecious and monoesiouse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Greenhouse cucumber
  • Pollen
  • Male flower
  • Flower sex change