اثر اسید هیومیک بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی چمن ورزشی در شرایط تنش خشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی و محیط زیست، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 دانشیار، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی و محیط زیست، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

با توجه به نیاز آبی زیاد چمن در مراحل رشدی و محدودیت منابع آبی، یافتن راه‌کاری مناسب برای کاهش نیاز آبی چمن‌ها در فضای سبز از اهمیت زیادی برخوردار است. در آزمایش اول تیمار پلی‌اتیلن گلایکول (صفر، 5/2 و 5 درصد) و اسید هیومیک (صفر، 250 و 500 میلی‌گرم در لیتر) در مرحله جوانه‌زنی چمن ورزشی اعمال شد و در آزمایش دوم محلول‌پاشی برگی با اسید هیومیک (صفر، 250 و 500 میلی‌گرم در لیتر) و دوره تنش خشکی (۱۰۰ درصد و ۳۰ درصد ظرفیت زراعی) در مرحله استقرار چمن اجرا شد. در آزمایش اول در حضور غلظت‌های مختلف پلی‌اتیلن گلایکول هرچند وزن خشک گیاهچه افزایش یافت ولی بیش‌تر شاخص‌های جوانه‌زنی نسبت به شاهد کاهش یافت. در آزمایش دوم، تنش خشکی سبب افزایش 10 برابری پرولین، کاهش محتوای آب نسبی، وزن‌تر و خشک اندام هوایی چمن نسبت به عدم تنش در شرایط گلخانه شد. محلول‌پاشی اندام هوایی با 250 میلی‌گرم در لیتر اسید هیومیک سبب کاهش ارتفاع و تراکم اندام هوایی در شرایط تنش خشکی شد. اعمال تنش خشکی در هر سه سطح اسید هیومیک سبب کاهش طول اندام هوایی شد. بنابراین می‌توان اظهار نمود که محلول‌پاشی برگی اسید هیومیک در شرایط آبیاری در حد ظرفیت زراعی می‌تواند شرایط فیزیولوژیکی را بهبود بخشیده و منجر به افزایش تراکم چمن و طول شاخه گردد ولی کاربرد محلول‌پاشی برگی اسید هیومیک در مهار تنش خشکی چمن مؤثر نبود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Humic Acid on Morpho-Physiological Characteristics of Turfgrass Under Drought Stress

نویسندگان [English]

  • Adeleh Alikhani 1
  • Mina Taghizadeh 2
  • Mousa Solgi 2
1 MSc Graduate, Department of Horticultural Science and Engineering, Faculty of Agriculture and Environmental Science, Arak University, Arak, Iran
2 Associate Professor, Department of Horticultural Science and Engineering, Faculty of Agriculture and Environmental Science, Arak University, Arak, Iran
چکیده [English]

Outcome appropriate strategy is so essential to reduce the irrigation of the turfgrass in the landspace since to high water requirement of turfgrass growth stages and the limitation of water resources. In the first experiment, the application of polyethylene glycol (0, 2.5 and 5%) and humic acid (0, 250 and 500 mg.l-1) treatments at the germination phase and the application of foliar spraying of humic acid (0, 250 and 500 mg.l-1) and drought stress (100% and 30% of field capacity) in the turfgrass establishment stage in the second experiment was conducted. In the first experiment, although the dry weight of seedlings increased at the presence of different concentrations of polyethylene glycol, most of the indices of germination decreased in comparison to the control. In the second experiment, drought stress in turfgrass caused 10-fold increase in proline, decreasing in relative water content, fresh and dry weight of shoots compared to withouth drought stress in greenhouse conditions. Foliar spraying with 250 mg.l-1 humic acid reduced shoot height and density under drought stress conditions. Therefore, it can be stated that the foliar spraying application of humic acid under field capacity irrigation can improve the physiological conditions, lead to increasing turfgrass density and shoot length nevertheless the use of acid humic foliar spraying was not effective in reduction the drought stress of turfgrass.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Proline
  • PEG
  • Germination
  • Drought
  • Ion leakage