ارزیابی تحمل به تنش خشکی در برخی از ژنوتیپ¬های گندم نان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به منظور ارزیابی برخی از ژنوتیپ­های متحمل به تنش خشکی در گندم نان، 14 ژنوتیپ مختلف در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در دو شرایط عدم تنش و تنش خشکی، در سال زراعی 90-1389 مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تعیین میزان تحمل این ژنوتیپ­ها بر مبنای عملکرد دانه در شرایط عدم تنش و عملکرد دانه در شرایط تنش خشکی، از شاخص­های مقاومت به خشکی یعنی شاخص تحمل، شاخص متوسط تولید، شاخص حساسیت به خشکی، شاخص میانگین هندسی تولید، شاخص تحمل به تنش، شاخص میانگین هارمونیک و شاخص پایداری عملکرد استفاده شد. نمودار بای پلات حاصل از دو مولفه اصلی اول نشان داد که ژنوتیپ­های شماره 13، 3 و 8 در مجاورت بردارهای مربوط به شاخص­های، شاخص میانگین هارمونیک، شاخص میانگین هندسی تولید، شاخص متوسط تولید و شاخص تحمل به تنش قرار گرفته­اند. با توجه به شاخص­های تحمل خشکی ژنوتیپ­های 13، 3 و 8 نظر به دارا بودن بیش­ترین میزان عملکرد در هر دو شرایط محیطی و داشتن STI­ بالا به عنوان ژنوتیپ­های متحمل پیشنهاد می­شوند. بر اساس نتایج تجزیه خوشه­ای ژنوتیپ­های مذکور در گروه اول قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Tolerance to Drought Stress in Some Bread Wheat Genotypes

چکیده [English]

In order to evaluate of some breed wheat drought tolerant genotypes, 14 different genotypes based on a randomized complete block design (RCBD) with 3 replications were evaluated under non-stress and drought stress conditions in 2010-2011 growing season. For detection genotype tolerance in grain yield in drought stress (Ys) and non-stress (Yp) conditions were used some drought tolerance indices such as stress Tolerance (TOL), Mean Productivity (MP), Stress Susceptibility Index (SSI), Geometric Mean Productivity (GMP), Stress Tolerance Index (STI), Harmonic Mean (HAM) and Yield Stability Index (YSI). Drawing bi-plot according to two principle components was shown that the genotypes No. 13, 3 and 8 were placed in near to MP, GMP, HARM and STI vectors. Based on drought resistance indices genotypes No. 13, 3 and 8 with high grain yield in two conditions and high amount of STI were proposed as drought tolerant genotypes. Based on cluster analysis the above genotypes were placed in one group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abiotic stress
  • Breeding
  • Cereal
  • Drought tolerance indices