اثر پرایمینگ بذر در مزرعه و زمان کاربرد نیتروژن روی برخی شاخص¬های رشد و عملکرد ذرت سینگل کراس 704 در اسدآباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به­منظور بررسی تاثیر بذرهای پرایم شده و کاربرد تقسیطی کود نیتروژن بر روند رشد ذرت دانه­ای سینگل کراس 704 پژوهشی[1] در سال زراعی 1390 به صورت فاکتوریل در قالب بلوک­های کامل تصادفی با 3 تکرار در شهرستان اسدآباد اجرا شد. تیمارها شامل پرایم مزرعه­ای در 3 سطح (پرایم با آب معمولی به مدت 18 ساعت، پرایم با محلول روی 05/0 درصد به مدت 14 ساعت و بدون پرایم) و زمان مصرف کود نیتروژنه به میزان160 کیلوگرم در هکتار با پنج سطح شامل بدون کاربرد نیتروژن (شاهد)، کاربرد یک مرحله­ای (زمان کاشت)، کاربرد دو مرحله­ای (زمان کاشت و قبل از گلدهی)، کاربرد سه مرحله­ای (زمان کاشت، 6-4 برگی و قبل از گلدهی) و کاربرد چهار مرحله­ای نیتروژن (زمان کاشت، 6-4 برگی، قبل از گلدهی و مرحله شیری دانه) بود. نتایج نشان داد، خصوصیات جوانه­زنی، حداکثر شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول، سرعت جذب خالص و سرعت رشد نسبی هشتاد روز پس از کاشت، تجمع ماده خشک و عملکرد در سطح احتمال یک درصد تحت تاثیر اثرات سطوح تیمارها قرار گرفتند. بیش­ترین میزان سرعت رشد محصول، سرعت جذب خالص در تیمار کاربرد چهار مرحله­ای نیتروژن با 7/69 و 3/13 درصد افزایش و حداکثر شاخص سطح برگ، سرعت رشد نسبی و تجمع ماده خشک و عملکرد در تیمار کاربرد سه مرحله­ای نیتروژن با 3/53، 2/14، 1/52 و 7/60 درصد افزایش نسبت به تیمار بدون کاربرد نیتروژن به دست آمد. پرایم کردن بذرها با محلول روی صفات مذکور را نسبت به تیمار پرایم نشده به ترتیب 8/24، 6/6، 5/19، 5/3، 2/14 و 22 درصد افزایش داد. نتایج برهم­کنش تیمارها نشان داد، بیش­ترین عملکرد به تیمار پرایم با محلول روی و کاربرد سه مرحله­ای نیتروژن(6/1079 گرم در مترمربع) تعلق داشت. بیش­ترین و کم­ترین همبستگی عملکرد دانه با حداکثر شاخص سطح برگ (**89/0=r) و سرعت جذب خالص (*56/0=r) مشاهده شد. نتایج نشان داد، پرایمینگ بذر همراه با کاربرد سه مرحله­ای کود نیتروژن باعث بهبود شاخص­های رشد و عملکرد ذرت دانه­ای سینگل کراس 704 گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of On Farm Seed Priming and Application Time of Nitrogen on Some Growth Indices and Yield on a Maize Cultivar (Sc704) in Asadabad

چکیده [English]

To study the effects of On-farm seed priming and split application of nitrogen fertilizer on growth indices of maize (Sc704) an experiment was conducted in Asadabad, agricultural research in complete block design in factorial arrangement with three replication in 2011. First factor was On-farm seed priming in 3 levels (Prime with a water, Prime with 0.05 zinc solution for 14 hours and no prime) and second factor was nitrogen application time in 5 levels (without nitrogen application, all nitrogen at planting time, 2 stages application (plant time and before tasselling), 3 stages application (plant time, at 4-6 leaf stage and before tasselling) and 4 stages application (plant time, at 4-6 leaf stage, before tasseling and milking stage). The results showed the emergence characteristics, maximum leaf area index and crop growth rate, net assimilation rate, relative growth rate in 80 days after planting, dry mater accumulation and grain yield were affected by treatment levels at 1%. The highest crop growth rate, net assimilation rate was in treatment of nitrogen applied in four stages with 69.7, 13.3 % increase and the maximum leaf area index, relative growth rate, dry mater accumulation and grain yield were of triple stage application nitrogen to the 53.3, 14.2, 52.1, 60.7 percent respectively ratio increased to no application nitrogen treatment. Seed priming with Zn solution foresaid characteristics in comparison with no priming treatment increased 24.8, 6.6, 19.5, 3.5, 14.2, 22 percent, respectively. Interaction results showed that the highest grain yield was found in the prime treatments with Zn solution and three-stage application of nitrogen (1079.6 grams per square meter). The highest and lowest correlation with grain yield was observed in the maximum leaf area index (r=0.89**) and net assimilation rate (r=0.56*). The results showed that priming seeds with three-stage application of nitrogen fertilizer improved  growth indicators and grain yield in maize Sc 704.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crop growth rate
  • Dry mater accumulation
  • Leaf area index
  • Net assimilation rate
  • Yield
  • Priming