دوفصلنامه فنآوری تولیدات گیاهی (PPT) - واژه نامه اختصاصی