نویسنده = علی رستمی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر کودهای سبز و نیتروژن روی برخی خصوصیات کمی و کیفی سیب‌زمینی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 191-206

علی رستمی؛ ویگو آرامویچ داوتین؛ گودرز احمدوند