نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثر برهمکنش میکروارگانیسم های ریزوسفری، برجذب عناصر روی، منگنز، منیزیم و عملکرد اسانس در آویشن دنایی (Thymus daenensis)

دوره 5، شماره 2، آذر 1392، صفحه 23-34

فرزانه بهادری؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ مهدی میرزا؛ محمد متینی زاده؛ وحید عبدوسی