اثر برهمکنش میکروارگانیسم های ریزوسفری، برجذب عناصر روی، منگنز، منیزیم و عملکرد اسانس در آویشن دنایی (Thymus daenensis)

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق دکتری گروه باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران

2 دانشیار بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، تهران

3 دانشیار بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، تهران

4 استادیار بخش تحقیقات جنگل مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، تهران

5 استادیار گروه باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران

چکیده

برای ارزیابی اثر برهمکنش قارچ­های میکوریز آربوسکولار و باکتری­های کنترل­کننده­ی آفات و بیماری­ها بر جذب منیزیم و شماری از عناصر ریزمغذی، عملکرد اسانس و همچنین درصد کلونیزاسیون ریشه در گیاه دارویی آویشن دنایی (Celak. Thymus daenensis)، آزمایشی به گونه کرت­های خردشده در قالب بلوک­های کامل تصادفی با 6 تیمار و 3 تکرار در سال زراعی 91-1390 در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (در منطقه شهمیرزاد) اجرا شد. تیمارهای بررسی­شده شامل عامل اصلی در دو سطح عدم­تلقیح و تلقیح با قارچ میکوریز آربوسکولار گونه Glomus mosseae و عامل فرعی نیز باکتری­های کنترل­کننده­ی آفات و بیماری­ها در سه سطح عدم­تلقیح با باکتری، تلقیح با باکتری Bacillus subtilis و تلقیح با باکتری Pseudomonas fluorescens بودند. نتایج به­دست آمده نشان داد که تلقیح با قارچ G. mosseae و یا باکتری  B. subtilis به­طور معنی­داری موجب افزایش جذب عناصر بررسی شده در مقایسه با تیمار شاهد گردید. ولی اثربخش­ترین تیمار، کاربرد همزمان قارچ میکوریز G. mosseae و باکتری B. subtilis بود که اندازه جذب عناصر بررسی شده و عملکرد اسانس را در مقایسه با گیاهان شاهد به بیش از دو برابر افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interactive Effect of Rhizosphere Micro-Organisms on Nutrient Uptake and Essential Oil Yield of Thymus daenensis

نویسندگان [English]

  • farzaneh bahadori 1
  • ebrahim sharifi ashorabadi 2
  • mahdi mirza 3
  • Mohammad matinizadeh 4
  • vahid abdosi 5
چکیده [English]

In order to study the effects of  interaction between the arbuscular mycorrhizal fungi  and biological control  agents(BCA) on the some nutrient content, Essential Oil Yiled and root colonization of  Thymus daenensis plants , A split plot experimental design was applied in a randomized complete blocks with six treatments and three replications  at semnan natural resource research field at shahmirzad, in 2011-2012. Treatments included:A: the fungus of Glomus mosseae(1-inoculated(AM) and 2- no inoculated) and B: BCA inoculums(1-:Bacillus subtilis  2- Pseudomonas fluorescens  3-control). Results showed that inoculation with G. mosseae or B. subtilis significantly increased the foliar uptake of Mg, Mn and Zn as compared to non- inoculated plants. The most effective treatment was observed in the co- inoculation with G. mosseae and B. subtilis, which synergistically increased Essential Oil Yiled and nutrient uptake campared with singly inoculated or non- inoculated plants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbuscular mycorrhizal fungi
  • Nutrient uptake
  • Sustainable agriculture
  • Thymus daenensis