نویسنده = معصومه جعفری
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی صفات مؤثر بر بهبود عملکرد دانه در ارقام لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) تحت شرایط مختلف تنش رطوبتی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 53-66

معصومه جعفری؛ سید سعید موسوی؛ محمد رضا عبداللهی؛ مهراد چاییچی