نویسنده = �������������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تغییرات سیستم دفاعی آنزیمی و غیرآنزیمی ارقام سویا در واکنش به تنش خشکی طی مراحل رشد زایشی

دوره 7، شماره 2، آذر 1394، صفحه 39-54

سعید نواب پور؛ ساناز رمضانپور؛ ابوالفضل مازندرانی