نویسنده = �������������������� �������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تداخل علف¬هرز - گیاه زراعی بر ساختار کانوپی علف¬های¬هرز و عملکرد دانه جو بهاره تحت تاثیر کاربرد کودهای شیمیایی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 1-9

حمید رضا محمددوست چمن آباد؛ علی اصغری؛ الکساندر میخایلوویچ تولیکف