تأثیر تداخل علف¬هرز - گیاه زراعی بر ساختار کانوپی علف¬های¬هرز و عملکرد دانه جو بهاره تحت تاثیر کاربرد کودهای شیمیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

2 استاد گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی تیمیریازوف، مسکو

چکیده

برای مطالعه تاثیر تداخل علف­های­ هرز/ جو بهاره بر ساختار کانوپی علف­های­  هرز و عملکرد دانه جو بهاره تحت تاثیر کاربرد دراز مدت کودهای شیمیایی مطالعه­ای در سال­های 1383 و 1384 در مزرعه تحقیقاتی درازمدت دانشگاه علوم کشاورزی مسکو اجرا گردید. تیمارهای مورد بررسی کاربرد کودهای شیمیایی N، P، K، NPK و بدون کود (شاهد) بودند. نتایج آزمایش نشان داد که تعداد علف­های ­هرز در کرت­هایی که کود­های شیمیایی به تنهایی به­کار برده شده بودند، برابر یا بیش از شاهد بود. کاربرد ترکیب کامل کودهای شیمیایی (NPK) تعداد علف­های­ هرز را 2 برابر کاهش داد. کاربرد کود نیتروژن به تنهایی باعث افزایش وزن خشک اندام­های هوایی علف­های ­هرز در لایه یک­سوم بالایی گیاه زراعی گردید. درصد پوشش علف­های­ هرز در کرت­هایی که کود نیتروژن به تنهایی دریافت کرده بودند، 67 درصد بود، در حالی­که در سایر تیمارها درصد پوشش علف­های ­هرز کمتر از 22 درصد بود. سه گونه ترب وحشی (Raphanus raphanistrum L.)، بابونه (Matricaria inodora L.) و افتانی (Spergula arvensis L.) گونه­های غالب مزرعه جو بهاره بودند که در کرت­هایی که نیتروژن دریافت کرده بودند گونه­های ترب وحشی و افتانی و در کرت­هایی که پتاسیم دریافت کرده بودند، بابونه غالب­تر بودند. با کاربرد ترکیب کامل کودهای شیمیایی عملکرد دانه جو بهاره به­طور معنی­داری افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Weed /Crop Interference on Weed Canopy Architecture and Spring Barley Yield as Affected by Application of Ehemical Fertilizers

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Mohammaddoust Chamanabad 1
  • Ali Asghari 1
  • Alexander Mihailovic Tolikov 2
1 Assistants Propessor, Department of Agronomy and Plant Breeding, University of Mohaghegh Ardabili- Ardabil
2 Propessor, Department of Agronomy and Experimental Methods, Agricultural University of Timiriazev, Moscow
چکیده [English]

In order to determine effect of weed /crop interference on weed canopy architecture and spring barley yield as affected by long-term chemical fertilizers, an experiment was conducted in long-term site Agricultural University of Timiriazev, Moscow, during 2004 and 2005. The treatments were N, P, K and NPK application and control (without fertilizer). Analysis shown in plots that received N, P, and K alone that weed density was similar or higher than control. The combination of fertilizers (NPK) decreased weed density 2 times. Nitrogen application alone had increased weed dry mass at the top third canopy layer. In this plots weed cover was 67%, while in rest it was lower than 22%. Dominant weed speciesincluded wild radish (Raphanus raphanistrum L.), wild chamomile (Matricaria inodora L.) and corn spurry (Spergula arvensis L.). In plots that N had applied alone dominant weed speciesincluded wild radish and corn spurry, while wild chamomile was dominated where K was applied. The combination of fertilizers had increased spring barley yield.