موضوعات = بیوتکنولوژی درختان میوه (تنوع ژنتیکی با نشانگرهای مولکولی)
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع پروتئینی ژنوتیپ‌های زیتون (.Olea europaea L) از طریق الکتروفورز پروتئینهای ذخیره‌ای دانه

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 215-221

10.22084/ppt.2016.1866

نصیبه شایگان؛ علیرضا قنبری؛ ستار طهماسبی انفرادی