بررسی تنوع ژنتیکی برخی توده های گردوی ایرانی (Juglans regia) استان همدان با استفاده از نشانگرمولکولی SSR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 دانشیار گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده

ایران به­عنوان یکی از منابع غنی ذخایر ژنتیکی گردو در جهان به حساب می­آید. بررسی تنوع ژنتیکی موجود در این ذخایر ژنتیکی جهت شناسایی و معرفی ژنوتیپ­های برتر اولین گام در هر برنامه مرتبط با حفاظت و توسعه پایدار کشت گونه­های گیاهی است. نشانگر SSR به­دلیل داشتن مزایای فراوان از جمله چند شکلی بالا و وراثت هم­بارز نشانگر ایده­آل در شناسایی ارقام و مطالعه روابط ژنتیکی توده­ها، خصوصاً در گیاهان هتروزیگوت دگرگشن مانند گردو می­باشند. در این پژوهش تنوع ژنتیکی و ساختار ژنتیکی چهار توده گردو مشتمل بر 28 ژنوتیپ در استان همدان با استفاده از 11 نشانگر SSR بررسی و در مجموع 47 آلل چند شکل شناسایی شد. میانگین تعداد آلل­های مشاهده شده به ازای هر مکان ژنی معادل 3/4 آلل بود. تعادل هاردی- واینبرگ درون توده­ها برقرار بوده ولی بین توده­ها در بیشتر مکان­های ژنی برقرار نشد که ممکن است ناشی از فشار گزینش و انتخاب طبیعی در شرایط اقلیمی مختلف باشد. بیش­ترین فاصله ژنتیکی بین توده­های تویسرکان و ملایر و کم­ترین آن بین توده­های تویسرکان و سرکان بود. بر اساس شاخص شانون توده­های همدان و ملایر به­ترتیب دارای بیش­ترین و کم­ترین تنوع درون جمعیتی بودند. دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه­ای بر اساس ضریب تشابه نی و به روش UPGMA، توده­ها را به 2 گروه تقسیم کرد. دسته بندی توده­ها با استفاده از داده­های مولکولی با دسته بندی آن­ها بر اساس موقعیت جغرافیایی انطباق پیدا کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Genetic Diversity Among Some Persian Walnut Populations of Hamedan Province Using SSR Markers

نویسندگان [English]

  • Rooholah Karimi 1
  • Ahmad Ershadi 2
  • Kourosh Vahdati 3
1 Former M.Sc student, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan
2 Assistant Professor, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan
3 Associate Professor, Department of Horticulture, College of Abouraihan, University of Tehran, Tehran
چکیده [English]

Iran is on of the rich genetic resources of Persian walnut. Using the genetic variation of this gene pool for identifying and introducing new promising genotypes and cultivars counts as a first step of breeding programs. Molecular methods has provides a new opportunity for genetic study of plant varieties. Considering many advantages including high polymorphism and co-dominant mode of inheritance make Simple Sequence Repeat (SSR) as ideal markers in cultivar identification and study the genetic relationship of populations especially in allogam heterozygote plants like Persian walnut. In this study, the genetic diversity and structure of four Persian walnut (Juglans regia L.) populations including 28 genotypes in hamedan province was studied using 11 SSR markers. In total, 47 polymorphic alleles were detected. The average of observed alleles was equal to 4.3 in each locus. Hardy-Weinberg (HW) equilibrium was not detected in most of the loci that could be related to selection pressure and natural selection in different climatic conditions. The highest genetic distance was found between Tuyserkan and Malayer populations and lowest genetic distance was found between Tuyserkan and Serkan populations. Cluster analysis based on Nei similarity coefficient matrix using UPGMA method classified the populations into two main groups. Classification of populations based on molecular data did match with their geographical situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Walnut
  • Genetic structure
  • Primer
  • SSR marker
  • Cluster analysis