دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، آذر 1388، صفحه 1-73 
مقایسه عملکرد، اجزا عملکرد و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ژنوتیپ¬های قدیمی و جدید برنج

صفحه 21-32

غلامعلی اکبری؛ رحمت اله صالحی زرخونی؛ سمانه متقی؛ امید لطفی فر؛ مجتبی یوسفی راد؛ مرتضی نصیری


تولید پیازچه گیاه موسیر (Allium hirtifolium) در شرایط درون شیشه¬ای

صفحه 65-73

حجت قهرمانی مجد؛ فرشاد دشتی؛ خسرو پیری؛ محمد باقر یاری