تولید پیازچه گیاه موسیر (Allium hirtifolium) در شرایط درون شیشه¬ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

3 دانشیار گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

به منظور بررسی امکان تولید پیازچه گیاه موسیر در شرایط درون شیشه­ای این مطالعه در قالب دو آزمایش جداگانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی و با 4 تکرار انجام شد. در آزمایش اول اثر NAA  دو غلظت 5/0 و 1 میلی­گرم در لیتر و BA  با پنج غلظت صفر، 5/0،1 ، 2 و 3 میلی­گرم در لیتر و در آزمایش دوم ساکارز در 4 غلظت 30،45 ،60و 90 گرم در لیتر و 2 نوع قند شکر معمولی و ساکارز خالص(9/99درصد) بر تولید پیازچه از ریز نمونه­های صفحه پایگاهی موسیر در محیط کشت پایهMS مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد در محیط کشت­های حاوی NAA ولی بدون BA هیچگونه پیازچه­ای تولید نگردید و نمونه­ها به سمت تولید کالوس پیش رفتند. بیش­ترین تعداد پیازچه(متوسط 65/4) در تیمار 2 میلی گرم در لیتر BA و 1 میلی گرم در لیتر NAA و کمترین آن از تیمار شاهد (بدون هورمون) به­دست آمد.  درشت­ترین پیازچه­ها نیز در تیمار 3 میلی­گرم در لیتر BA  و 5/ 0NAA میلی­گرم در لیتر تولید شدند. در آزمایش دوم اثر نوع قند و اثر متقابل نوع قند و سطوح مختلف قند بر تولید پیازچه معنی­دار نبود. این امر مشخص می­سازد که میتوان به­جای ساکارز از شکر معمولی استفاده نمود و هزینه­های تولید را به­طور قابل ملاحظه­ای کاهش داد. با افزایش غلظت قند تا 60 گرم در لیتر تولید پیازچه ها افزایش یافت. کم­ترین تعداد پیازچه در تیمار 30 و 90 گرم در لیترقند به دست آمد. با افزایش غلظت قند قطر پیازچه­های تولیدی نیز افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

In vitro Belblet Formation of Mooseer (Allium hirtifolium)

نویسندگان [English]

  • Hojat Ghahremani Majd 1
  • Farshad Dashti 2
  • Khosro Piri 3
  • Mohammad-Bagher Yari 1
1 M.Sc. Student of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan
2 Assistant Professor of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan
3 Associate Professor of biotechnology, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan
چکیده [English]

In order to study bulblet formation of mooseer from stem disc explants two separate experiments were conducted. In the first experiment, the effect of two concentrations (0.5 and 1 mg/L) of naphthaleneacetic acid (NAA) and deferent levels (0.5, 1, 2 and 3 mg/L) of benzyladenine (BA) and in the second experiment, the effect of sugar source (sucrose and common sugar) and sugar concentration (30, 45, 60 and 90 g/L) were tested. All of explants were culture in MS medium. Results showed that in media without BA no bulblet were generated and just callus were produced. The highest numbers of bulblets (4.65) were observed in 2 mg/L BA and 1 mg/L NAA which had no significant difference with 1 mg/L BA and 0.5 mg/L NAA (4.55). The biggest bulblets were produced in 3 mg/L BA and 0.5 mg/L NAA which had no significant difference with 3 mg/L BA and 1 mg/L NAA. The standard (MS medium without hormones) had the least number of bulblets. In second experiment the effect of sugar source and combination effect of sugar source and sugar concentrations were not significant on bulblet production. This showed that common sugar can be use instead of sucrose. By increasing sugar concentration up to 60 g/L bulblet production increased. The lowest number of bulblet was observed in 30 and 90 g/L sugar. In highest concentration of sucrose bigger bulblets were produced compare with other treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mooseer
  • Basal plate
  • Tissue culture
  • Bulblet