تأثیر باکتری‌های افزاینده رشد و تلفیق کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت هیبرید سینگل‌کراس 704

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه تربیت مدرس و دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد ذرت هیبرید سینگل‌کراس 704 در سطوح کود زیستی، آزمایشی طی سال 1389 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل پنج سیستم تغذیه‌ای: A1 (هشت تن در هکتار کود آلی)، A2 (شش تن در هکتار کود آلی و 46 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص)، A3 (چهار تن در هکتار کود آلی و 92 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص)، A4 (دو تن در هکتار کود آلی و 138 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص) و A5 (184 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص) و کود زیستی (باکتری‌های تثبیت‌کننده نیتروژن شامل ازتوباکتر و آزوسپیریلوم) در دو سطح شامل: B1 (با تلقیح) و B2 (بدون تلقیح) بود. نتایج نشان داد که عملکرد دانه و شاخص برداشت در سیستم تغذیه تلفیقی A3 به‌ترتیب برابر 10 تن در هکتار و 72/46 درصد بود. در بذور تلقیح شده (B1) عملکرد دانه و اجزاء عملکرد نسبت به تیمار شاهد بیشتر بود، به‌طوری‌که عملکرد دانه و وزن هزار دانه در تیمار تلقیح شده به‌ترتیب برابر 7/9 تن در هکتار و 4/205 گرم بود. با توجه به نتایج به‌دست آمده عملکرد دانه ذرت در ترکیب کود زیستی و سیستم تغذیه تلفیقی A3 از کود آلی و شیمیایی (56/10 تن در هکتار) نسبت به زمانی که به‌تنهایی استفاده می‌شود بهتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Plant Growth Promoting Rhizobacteria and Integration of Chemical and Organic Fertilizers on Yield and Yield Components of Corn (s.c. 704)

نویسندگان [English]

  • Esa Maghsoudi 1
  • Amir Ghalavand 2
  • Majid Aghaalikhani 2
1 Former MSc Student of Agronomy, Tarbiat Modarres University and Ph.D. Student of Crop Physiology, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran
2 Associate Professor, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In order to study the different nutritional systems on grain yield and yield components of corn (S.C.704) in different levels of biofertilizers, the experiment was conducted at the research farm faculty of agriculture, Tarbiat Modarres University during 2010. The experiment was conducted factorial design base on Randomized Complete Block Design with three replications. Treatments were include five different nutritional systems: A1 (8 ton ha-1 organic fertilizer), A2 (6 ton ha-1 organic fertilizer + 46 kg ha-1 net nitrogen), A3 (4 ton ha-1 organic fertilizer + 92 kg ha-1 nitrogen), A4 (2 ton ha-1 organic fertilizer + 138 kg ha-1 nitrogen) and A5 (184 kg ha-1 nitrogen) and biofertilizer (nitrogen fixation bacteria include Azotobacter and Azospirillium) at two levels included: B1 (inoculation) and B2 (non-inoculation). The results showed that amount grain yield and harvest index at A3 nutritional systems was obtained 10 ton ha-1 and 46.72 percent, respectively. In seeds inoculated (B1) grain yield and yield components were higher than the control, So that grain yield and 1000-seed weight in inoculated treatments 9.7 ton ha-1 and 205.4 g respectively. With biofertilizer (B1) amount of leaf area index (LAI), seed yield and harvest index was obtained 7.75, 9.78 ton ha-1, and 44.10 percent, respectively.According to the results grain yield were the better in the combination of biofertilizers and A3 nutritional systems of organic fertilizers and chemical fertilizers (10.56 ton ha-1) than when used alone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azotobacter
  • Azospirillum
  • Nutrition
  • Harvest index
  • Grain yield
ثانی، ب.، رجب‌زاده، ف.، لیاقتی، ه.، قوشچی، ف. و کارور، م. 1386. نقش کودهای بیولوژیک بر شاخص‌های کیفی و کمی ذرت دانه‌ای در اکوسیستم زراعی. مجموعه مقالات دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران، 26-25 مهر، گرگان، 899 -885.
حمیدی، آ. 1385. جنبه‌های اگرواکولوژیک کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد دانه و علوفه سیلویی دورگ‌های دیرس ذرت. پایان‌نامه دکتری زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، 181 صفحه.
حمیدی، آ.، رضازاده، ج. و عسگری، و. 1384. بررسی رابطه ظهور گیاهچه ذرت هیبرید سینگل گراس 704 در مزرعه و برخی ویژگی‌های مرتبط اندازه‌گیری شده در آزمایشگاه. نهال بذر، 21 (2): 239-213.
رضوان‌طلب، ن.، پیردشتی، ه. ا.، بهمنیار، م. ع. و عباسیان، ا. 1388. ازریابی کاربرد کمپوست زباله شهری و کودهای معدنی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی، 2 (1): 90-75.
فلاح، س. ا. 1385. بررسی اثرات تلفیقی کود مرغی-شیمیایی و نحوه به‌کارگیری آن‌ها بر خصوصیات خاک و عملکرد ذرت دانه‌ای در منطقه لرستان. رساله‌ی دوره دکتری زراعت، دانشگاه تربیت مدرس، 164 صفحه.
منتظری، ع. و ملکوتی، م. ج. 1382. تأثیر کمپوست بر صفات کمی و کیفی محصول آفتابگردان، چغندرقند و گندم در یک دوره تناوب زراعی. مجموعه مقالات سومین همایش ملی توسعه کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده بهینه از سم و کود در کشاورزی. 59 ص.
نورمحمدی، ق.، سیادت، ع. و کاشانی، ع .1376 .زراعت غلات. دانشگاه شهید چمران اهواز. 394 ص.
Adediran, J. A., Taiwo, L. B., Akande, M. O., Sobulo, R. A. and Idowu, O. J. 2004. Application of organic and inorganic fertilizer for sustainable maize and cowpea yields in Nigeria. Journal of Plant Nutrition, 27: 1163-1181.
Bahl, G. S. and Toor, G. S. 2002. Influence of poultry manure on phosphorus availability and the standard phosphate requirement of crop estimated from quantity-intensity relationships in different soils. Bioresource Technology, 85: 317-322.
Cheema, M. A., Farhad, W., Saleem, M. F., Khan, H. Z., Vahid, M. A., Rasul, F. and Hammad, H. M. 2010. Nitrogen management strategies for sustainable maize production. Crop and Environment Science, 1 (1): 49-52.
Eghbal, B. G. D., Binford, J. F., Baltenspreger, D. D. and Anderson, F. D. 1995. Maize temporal yield variability under long term manure and fertilizer application: Fractal analysis. Soil Science Society of America Journal, 59: 1360-1364.
Farhad, W., Saleem, M. F., Cheema, M. A. and Hammad, H. M. 2009. Effect of poultry manure levels the productivity of spring maize (Zea mays L.). The Journal of Animal and Plant Sciences, 19 (3): 122-125.
Javed, M., Arshad, M. and Ali, K. 1998. Evaluation of Rhizobacteria for their growth promoting activity in maize. Pakistan Journal of Soil Science, 14: 36-42.
Kapulnik, Y., Sarig, S., Nur, I., Okon, Y. and Henis, Y. 1982. The effect of Azospirillum inoculation on growth and yield of corn. Journal of Botany, 31: 247-255.
Khaliq, T., Mahmood, T., Kamal, J. and Masood, A. 2004. Effectiveness of farmyard manure, poultry manure and nitrogen for corn (Zea mays L.) productivity. International Journal of Agriculture and Biology, 6 (2): 260-263.
Martinez-Toledo, M. V., Dela Rubia, T., Moreno, J. and Gonzalez-Lopez, J. 1988. Root exudates of Zea mays and production of auxins, gibberellins and cytokinins by Aztobacter chroococcum. Plant and Soil, 110: 149-152.
Mohamed, S. A. E., Sawsan, A. S. E. Y. and Dalia, M. E. S. 2008. Improving maize grain yield and its quality grown on a newly reclaimed sandy soil by applying micronutrient, organic manure and biological inoculation. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 4 (5): 537-544.
Mooleki, S. P., Schoenau, J. J., Charles, J. L. and Gwen, G. 2004. Effect of rat, frequency and incorporation of feedlot cattle manure on soil nitrogen availability crop performance and nitrogen use efficiency in east-central Saskachwan. Canadian Journal of Soil Science, 84: 199-210.
Murty, M. G. and Ladha, J. K. 1988. Influence of Azospirillum inoculation on the mineral uptake and growth of rice under hydroponic conditions. Plant and Soil, 108: 281-285.
Parmar, D. K. and Sharma, A. K. 1998. Integrated nutrient supply system for DPPG8, Vegetable pea (Pisum sativum var. aravense) in dry temperature zone of himachal Pradesh. Indian Journal Agriculture Science, 68: 247-253.
Roe, N. E., Stoffella, J. and Greatz, D. 1997. Compost from various municipal solid waste feed stocks affect vegetable crops. II. Growth, yield and fruit quality. Journal of the American Society for Horticulture Science, 122: 433-437.
Roesti, D., Gaur, R., Johri, B. N., Imfeld, G., Sharma, S., Kawaljeet, K. and Aragno, M. 2006. Plant growth stage, fertilizer management and bio-inoculation of Arbuscular mycorrhizal fungi and plant growth promoting rhizobacteria affect the rhizobacterial community structure in rain-fed wheat fields. Soil Biology and Biochemistry, 38: 1111-1120.
Shata, S. M., Mahmoud, A. and Siam, S. 2007. Improving calcareous soil productivity by integrated effect of intercropping and fertilizer. Reacerch Journal of Agriculture and Biological Sciences, 3 (6): 733-739.
Tabosa, J. N., Santos, D. G., Tavares-Filho, J. J., Nascimento, M. M. A., Farias, I., Lira, M. A. and Santos, M. C. 1990. The effect of annual application of organic fertilizer on water use efficiency in forage sorghum in the semi-arid agricultural region of Pernam Buco Documentos Empresa Gapixsade Pesquisa. Agropecuaria, 65: 960 Pp.
Tilak, K. V. B. R., Singh, C. S., Roy, N. K. and Rao, N. S. 1982. Azosprillum brasilense and Azotobacter chroococcum inoculum: Effect on yield of maize (Zea mays) and sorghum (Sorghum bicolor). Soil Biology and Biochemistry, 14 (4): 417-418.
Vessey, J. K. 2003. Plant growth promoting Rhizobacteria as biofertilizer. Plant and Soil, 255: 571-586.
Zahir, A. Z., Abbas, S. A., Khalid, A. and Arshad, M. 2000. Substrate depended microbial derived plant hormones for improving growth of maize seedling. Pakistan Journal of Biological Science, 3: 289-291.