دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-210 

مقاله علمی-پژوهشی

1. اثر تنش خشکی روی برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی شش رقم انار (Punica granatum L.) تجاری ایرانی

صفحه 1-11

اسفندیار حسنی مقدم؛ محمود اثنی عشری؛ عبدالحسین رضائی نژاد


5. موازنه عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم در مزارع مختلف گندم در گرگان

صفحه 47-57

بنیامین ترابی؛ افشین سلطانی؛ سراله گالشی؛ ابراهیم زینلی


11. تنوع و روابط بین صفات رویشی در دانهال‌های حاصل از هیبرید طبیعی بنه‌باغی به‌عنوان یک پایه در پسته

صفحه 127-140

الهام صادقی سرشت؛ حمید رضا کریمی؛ علی اکبر محمدی میرک؛ مجید اسماعیلی زاده