اثر تیمار پس از برداشت آب گرم بر القاء مقاومت به سرمازدگی در میوه خرمالو (Diospyros kaki Thunb.) رقم کرج

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

3 استاریار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

این مطالعه به­منظور بررسی اثر تیمار پس‌از برداشت آب گرم بر کاهش سرمازدگی ناشی از انبار سرد، در میوه خرمالو رقم کرج انجام شد. میوه‌ها در مرحله بلوغ تجاری برداشت شده و بلافاصله جهت اعمال تیمار به آزمایشگاه منتقل گردیدند، سپس میوه‌ها در آب با دمای 20 درجه سانتی‌گراد به­عنوان شاهد، 45، 50 و 55 درجه سانتی­گراد به مدت 10 و 20 دقیقه غوطه‌ور شدند و سپس در انبار با دمای 1 درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 85 تا 90% به مدت 4 ماه نگهداری گردیدند. خواص ظاهری و کیفی میوه شامل کاهش وزن، سفتی بافت، مواد جامد محلول، اسیدیته کل، فعالیت آنتی‌اکسیدانی، میزان مالون دی‌آلدئید به­عنوان شاخصی برای پراکسیداسیون چربی‌ها، نشت الکترولیتی از غشاء، میزان تانن محلول و فنل کل در طول مدت انبارداری و همچنین میزان فعالیت آنزیم‌های کاتالاز و پراکسیداز پس از پایان مدت انبارداری و گذشت دو روز عمر قفسه ای اندازه­گیری شدند. همه تیمار‌های آب گرم اعمال شده، تأثیر معنی‌داری بر حفظ بهتر سفتی بافت، مواد جامد محلول، میزان فنل و تانن و کاهش سرمازدگی، نشت الکترولیت و پراکسیداسیون چربی‌ها داشت. با این­که بهترین نتایج از تیمار آب 55 درجه سانتی‌گراد به مدت 20 دقیقه به‌دست آمد اما به دلیل تأثیر نامطلوب این تیمار بر کیفیت خوراکی میوه، به‌طور کلی استفاده از آب 50 درجه‌ سانتی‌گراد به مدت 10 و 20 دقیقه و همچنین آب 55 درجه سانتی‌گراد به مدت 10 دقیقه بهترین تیمارها برای حفظ کیفیت میوه خرمالو رقم کرج و کاهش علائم سرمازدگی در آن شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Hot Water Treatment on Inducing Chilling Tolerance in Persimmon (Diospyros kaki Thunb.) Fruit cv. Karaj

نویسندگان [English]

  • Mahmood Esna-Ashari 1
  • Maryam Bagheri 2
  • Ahmad Ershadi 3
1 Professor of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University
2 Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University
3 Assistant Professor of Horticultural Sciences, Facultu of Agriculture, Bu-Ali Sina University
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effects of hot water dips on chilling injury of karaj persimmons. Fruits were subjected to hot water dips at 20, 45, 50 or 55°C for 10 or 20 min. Treated and untreated fruits were then kept at 1°C and 85 - 90% relative humidity for 4 months. Fruit weight loss, firmness, total soluble solids (TSS), titratable acidity (TA), total phenolic content (TPC), soluble tannin content, chilling injury, antioxidant activity, electrolyte leakage (EL) and Malondialdehyde (MDA) content were measured 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 and 120 days after storage. Peroxidase (POD) and catalase (CAT) activities were also determined at the end of storage. Hot water treatments had significant effects on firmness, TSS, TPC, soluble tannin content, chilling injury, EL and MDA content. Although the best results obtained in fruits that treated by 55°C for 20 min but this treatment had unpleasant effect on appearance and taste of fruits. So 50°C for 10 or 20 min and 55°C for 10 min were recognized the best treatment for maintaining fruit quality and reduce chilling injuries in Karaj persimmons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Storage life
  • Tissue firmness
  • Antioxidant activity
  • Malondialdehyde
  • Electrolyte leakage
راحمی، م. ١٣٧٣. فیزیولوژی پس از برداشت، مقدمه­ای بر فیزیولوژی و جابجایی میوه و سبزی­ها (ترجمه). انتشارات دانشگاه شیراز. 259 صفحه
قاسمی، ک.، قاسمی، ی. و صادقی، ح. 1388. اثر تیمار آب گرم، اکریلیک مایع، پوشش پلی اتیلنی و کلرید کلسیم بر عمر انباری میوه نارنگی پیج .(Citrus reticulata cv. Page) فنآوری تولیدات گیاهی، 9 (1): 33-43.
میردهقان، س. ح. و راحمی، م. 1389. تعیین زمان ایجاد خسارت سرمازدگی میوه انار (Punica granatum L. ) در طول نگهداری در سردخانه. مجله علوم و فنون باغبانی ایران، 41 (1): 11-18.
Abu-Kpawoh, JC., Xi, YF., Zhang, YZ. and Jin, YF. 2002. Polyamine accumulation following hot-water dips influences chilling injury and decay in Friar plum fruit. Journal of Food Science, 67: 2649-2653.
Alemzadeh Ansari, N. and Feridoon, H. 2007. Postharvest application of hot water, fungicide and waxing on the shelf life of Valencia and local oranges of siavarz. Asian Journal of Plant Science, 6 (2): 314-319.
Besada, C., Salvador, A., Arnal, L. and Martı´nez-Ja´vega, M. 2008. Hot Water treatment for chilling cnjury reduction of astringent Rojo Brillante persimmon at different maturity stages. HortScience, 43 (7): 2120-2123.
Çandır, EE., Temizyürek, F. and Özdemir, AE. 2008. The effects of hot water dip treatments on the cold storage of Big Top nectarines. Journal of Applied Botany and Food Quality, 82: 136-140.
Chan, H.T., Tam, S.Y.T. and Seo, S.T. 1981. Papaya polygalacturonase and its role in thermally injured ripening fruit. Journal of Food Science, 46: 190-197.
Cowley, J. M., Chadfield, K. D. and Baker, R. T. 1992. Evaluation of dry heat as a postharvest disinfestation treatment for persimmons. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 20: 209-215.
Covey, H. M. 1989. Heat treatment for control of postharvest diseases and insectpests of fruits. HortScience, 24 (2): 198-202.
Dahindsa, R.S. and Motowe, W. 1981. Drought tolerance in two mosses: correlation with enzymatic defense against lipid peroxidation. Journal of Experimental Botany, 32: 79-91.
Fallik, E. 2004. Pre-storage hot water treatments (immersion, rinsing and bruising). Postharvest Biology and Technology, 32: 125-134.
Ferreyra, M. R., Vina, S. Z., Mugridge, A. and Chavea, A. R. 2007. Growth and ripening season effects on antioxidant capacity of strawberry cultivar selva. Scientia Horticulturae, 112: 27-32.
Food and Agriculture Organization (FAO), 2014. http://www.fao.org.
Hodges, D. M., DeLong, J. M., Forney, C. F. and Prange, R. P., 1999. Improving the thiobarbituric acid reactive-substance assay for estimating lipid peroxidation in plant tissues containing anthocyanin and other interfering compounds. Planta, 207: 604-611.
Jung, E. J., Bea, M. S., Jo, E. K., Jo, Y. H. and Lee, S. C. (2011). Antioxidant activity of different parts of eggplant. Journal of Medicinal Plants Research, 5: 4610-4615.
Khademi, O., Salvador, A., Zamani, Z. and Besada, C. 2013. Effects of hot water treatments on antioxidant enzymatic system in reducing flesh browning of persimmon. Food Bioprocess Technology, 6: 3038-3046.
Kondo, S., Kittikorn, M. and Kanlayanarat, S. 2005. Postharvest antioxidant activities of tropical fruit and the effect of low temperature storage on antioxidants and jasmonates. Postharvest Biology and Technology, 36: 309-318.
Lemoine, M. L., Civello, P. M., Martinez, G. A. and Chaves, A. R. 2007. Influence of postharvest UV-C treatment on refrigerated storage of minimally processed broccoli (Brassica oleraacea var. Italica). Journal of Science of Food and Agriculture, 87: 1132-1139.
Leong, LP. and Shui G. 2001. An investigation of antioxidant capacity of fruits in Singapore markets. Food Chemistry. 76: 69-75.
Lingle, S. E., Lester, G. E. and Dunlap, J. R. 1987. Effect of postharvest heat treatment and storage on sugar metabolism in polyethylene wrapped muskmelon fruit. HortScience, 22 (5): 917-919.
Lurie, S. 1998. Postharvest heat treatments. Postharvest Biology and Technology, 14: 257-269.
Lurie, S. and Klein, J. D. 1990. Heat treatment of ripening apples: differential effects on physiology and biochemistry. Journal of Plant Physiology, 78: 181-186.
McCollum, T.G. and McDonald, R. E. 1991. Electrolyte leakage, respiration and ethylene production as indices of chilling injury in grapefruit. HortScience, 26: 1191-1192.
McCollum, T. G. and McDonald, R. E. 1993. Tolerance of cucumber fruit to immersion in heated water and subsequent effects on chilling tolerance. Acta Horticulture, 343: 233-237.
McDonald, R. E., McCollum, T. G. and Baldwin, E. A. 1999. Temperature of hot water treatments influences tomato fruit quality following low-temperature storage. Postharvest Biology and Technology, 16: 147-155.
Mo, Y. W., Gong, D. Q., Liang, G. B., Han, R. H., Xie, J. H. and Li, W. C. 2008. Enhanced preservation effects of suger apple fruit by salisylic acid treatment during storage. Journal of the Science of Food and Agriculture, 88 (15): 2693-2699.
Özdemir, A. E., Çandır, E. E., Toplu, C., Kaplankıran, M., Yıldız, M. and Inan, C. 2009. The effects of hot water treatments on chilling injury and cold storage of Fuyu persimmons. African Journal of Agricultural Research, 4 (10): 1058-1063.
Paull, R. E. and Chen, N. J. 2000. Heat treatment and fruit ripening. Postharvest Biology and Technology, (21): 21-23.
Plewa, M. J., Smith, S. R. and Wanger, E. D. 1991. Diethyldithiocarbamate suppresses the plant activation of aromatic amines into mutagens by inhibiting tobacco cell peroxidase. Mutant Research, 247: 57-64.
Porat, R., Pavoncello, D., Peretz, Y., Weiss, B., Cohen, L., Ben-Yehoshua, S., Fallik, E., Droby, S. and Lurie, S. 2000. Induction of resistance against Penicillium digitatum and chilling injury in Star Ruby grapefruit by ashort hot water brushing treatment. The Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 75: 428-432.
Ramin, A. A. and Tabatabaie, F. 2003. Effect of various maturity stages at harvest on storability of persimmon fruits (Diospyros kaki L.). Journal of Agricultural Science and Technology, 5: 113-123.
Richard-Forget, F. C. and Guiallard, F. A. 1997. Oxidation of chlorogenic acid, catechins, and 4-methylcatechol in model solutions by combinations of pear (Pyrus communis cv. Williams) polyphenol oxidase and peroxidase. Journal of Agriculture and Food Chemistry, 45: 2472-2476.
Rugkong, A., Rose, J. K. C., Lee, S. J., Giovannoni, J. J., O’ Neill, M. A. and Watkins, C. B. 2010. Cell wall metabolism in cold-stored tomato fruit. Postharvest Biology and Technology, 57: 106-113.
Sabehat, A., Weiss, D. and Lurie, S. 1998. Heat shock proteins and cross tolerance in plants. Physiology Plant, 103: 437-441.
Slinkard, K. and Singleton, V. L. 1977. Total phenol analysis: Automation and comparison with manual methods. American Journal of Enoalogy and Viticulture, 28: 49-55.
Taira, S., Ono, M. and Matsumot, N. 1997. Reduction of persimmon astringency by complex formation between pectin and tannins. Postharvest Biology and Technology, 12: 265-271.
Testoni, A. 2002. Post-harvest and processing of persimmon fruit. In: Bellini, E (ed.), Giordani, E. (ed.). First Mediterranean symposium on persimmon. Zaragoza: CIHEMA. P: 53-70.
Vicente, A. R., Martinez, G. A., Chaves, A. R. and Civello, P. M. 2006. Effect of heat treatment on strawberry fruit damage and oxidative metabolism during storage. Postharvest Biology and Technology, 40: 116-122.
Woolf, A. B., Ball, S., Spooner, K. J., Lay-Yee, M., Ferguson, I. B., Watkins, C. B., Gunson, A. and Forbes, S. K. 1997. Reduction of chilling injury in the sweet persimmon Fuyu during storage by dry air heat treatments. Postharvest Biology and Technology, 11: 155-164.