دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، خرداد 1395 
7. بررسی رشد و فنولوژی محصول اصلی و راتون ارقام برنج در سامانه‌های زراعی مختلف

صفحه 81-101

10.22084/ppt.2016.1769

سلمان دستان؛ قربان نورمحمدی؛ حمید مدنی؛ محبوبه ابراهیمی؛ اسماعیل یساری


15. اثر اسید آسکوربیک روی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه ریحان تحت سمیت آرسنیک

صفحه 207-217

10.22084/ppt.2016.1775

پرویز یداللهی؛ محمدرضا اصغری پور؛ اکبر باقری؛ نورالله خیری؛ ایوب امیری