دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395 
4. بررسی تنوع مورفولوژیکی و تحلیل ضرایب مسیر بازده اسانس در جمعیت‏ های آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak)

صفحه 41-56

جواد هادیان؛ احسان کریمی؛ مرضیه شوریابی؛ فرزاد نجفی؛ محمد رضا کنعانی


6. اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی‌های کیفی علوفه سورگوم دانه‌ای در شرایط گلخانه

صفحه 69-80

رضا کمائی؛ حسین رجائی شریف آبادی؛ مهدی پارسا؛ محسن جهان؛ عباسعلی ناصریان


7. بررسی رشد و فنولوژی محصول اصلی و راتون ارقام برنج در سامانه‌های زراعی مختلف

صفحه 81-101

سلمان دستان؛ قربان نورمحمدی؛ حمید مدنی؛ محبوبه ابراهیمی؛ اسماعیل یساری


13. بررسی اثرات تنک شیمیایی روی برخی صفات کمی و کیفی دو رقم تجارتی هلو

صفحه 179-191

حسین فتحی؛ عادل پیرایش؛ یوسف جهانی جلودار؛ جلیل دژم پور


15. اثر اسید آسکوربیک روی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه ریحان تحت سمیت آرسنیک

صفحه 207-217

پرویز یداللهی؛ محمدرضا اصغری پور؛ اکبر باقری؛ نورالله خیری؛ ایوب امیری