بررسی اثر پوشش واکس و مدت انبارداری بر خصوصیات کیفی و کارآیی آنتی‌رادیکالی میوه‌ی چهار رقم مرکبات

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رامسر، ایران

2 محقق موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رامسر، ایران

3 دانشیار موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رامسر، ایران

چکیده

پوشش میوه مرکبات با واکس، از رایج‌ترین تیمارهای قبل از انبارداری است. به نظر می‌رسد تغییر ویژگی‌های کیفی و ارزش غذایی میوه در این شرایط نیاز به بررسی دارد. به این منظور، این آزمایش روی میوه‌های برداشت شده‌ی ارقام پرتقال‌ تامسون، مورو، سیاورز و نارنگی پیج انجام شد. تیمارها شامل تیمار شاهد (بدون پوشش)، پوشش واکس (Britex Ti)، در مدت انبارداری (صفر، 30، 60 و 90 روز) بود. میوه‌های هر رقم پس از تیماردهی در دمای 5 درجه سانتی‌گراد به‌مدت 90 روز درون سردخانه قرار گرفت و با نمونه‌برداری در روزهای صفر، 30، 60 و 90 خصوصیات کیفی میوه‌ها ارزیابی شد. بر اساس نتایج، میزان کاهش وزن میوه‌ها طی انبارداری، در میوه‌های بدون واکس هر چهار رقم بالاتر از واکس‌دارها بود. پوشش واکس فقط تاثیر معنی‌داری در کاهش ضایعات میوه‌ی رقم تامسون طی انبارداری داشت. میوه‌های با و بدون پوشش واکس تفاوت معنی‌داری از نظر شاخص‌های رنگ پوست میوه، عصاره‌ی میوه، pH، میزان کل مواد جامد محلول و میزان اسید قابل تیتراسیون طی انبارداری نداشتند. در همه‌ی ارقام و میوه‌های تیمار شده نسبت کل مواد جامد محلول به میزان اسید قابل تیتراسیون طی انبارداری کاهش معنی‌دار هرچند جزئی داشت. پوشش واکس سبب افزایش ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تا ماه دوم انبارداری شد ولی با نگهداری بیش از دو ماه، کارآیی آنتی‌رادیکالی کاهش یافت. از نظر حسی، به‌جز نارنگی پیج، سایر ارقام با پوشش واکس وضعیت کیفی و حسی بهتری را در مقایسه با بدون پوشش‌ها داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating Effects of Wax Coating and Storage Duration on Quality and Antiradical Efficiency of Four Citrus Fruit Cultivars

نویسندگان [English]

  • Javad Fattahi Moghadam 1
  • Masoomeh Kiaeshkevarian 2
  • Behroz Golein 3
1 Assistant Professor, Horticultural Science Research Institute, Citrus and Subtropical Fruits Research Center, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Ramsar, Iran
2 Researcher, Horticultural Science Research Institute, Citrus and Subtropical Fruits Research Center, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Ramsar, Iran
3 Associate Professor, Horticultural Science Research Institute, Citrus and Subtropical Fruits Research Center, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Ramsar, Iran
چکیده [English]

The citrus fruit coating is a common postharvest treatment before storage. It seems necessary to study fruit quality and nutritional value changes in this condition. Orange fruits including, Thomson, Siavaraz (A local cultivar), Moro, and Page mandarin were used in this experiment. Treatments were included control (Non-coating), wax coating (Britex Ti) and storage duration (0, 30, 60 and 90 days). Treated fruits were stored at 5°C for 90 days and some qualitative properties of fruits were evaluated with fruit taken from 0, 30, 60 and 90 days during storage. The results showed that fruit weight loss in non-waxed fruits were higher than wax-coated fruits during storage. Wax treatment only had a significant effect on losses of Thomson cultivar during storage. The peel color indices did not change during storage significantly. No significant differences were observed between coated and non-coated fruits about juice percentage, pH, TA and TSS during storage. The TSS: TA ratio decreased in all cultivars significantly. Wax caused an enhancing in antiradical efficiency (in pulp) during two month storage, but reduced again at the end of storage. Finally, sensory analysis revealed that, waxed fruits had better sense and quality conditions -except of page mandarin- compared with non-coated fruits. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant capacity
  • Sensory quality
  • Total soluble solids
  • Titratable acidity
فتاحی مقدم، ج.، حمیداوغلی، ی.، فتوحی قزوینی، ر.، قاسم‌نژاد، م. و بخشی، د. 1390. ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی پوست برخی ارقام تجاری مرکبات. نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی)، 25 (2): 217-211.
گلشن تفتی، ا. و شاه‌بیک، م. 1381. تیمارهای فیزیکی، شیمیایی و اثرات آن بر عمر انبارداری پرتقال‌های والنسیا و محلی جیرفت. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، 3 (12): 50-41.
Abeysinghe, D. C., Li, X. C., Sun, D., Zhang, W. S., Zhou, C. H. and Chen, K. S. 2007. Bioactive compounds and antioxidant capacities in different edible tissues of citrus fruit of four species. Food Chemistry, 104: 1338-1344.
AOAC. 942.15. 1998. Acidity titratable of fruit products. In: Official methods of analysis of AOAC International, 16th ed., Gaithersburg, MD: AOAC International.
Ayala-Zavala, J. F., Wang, S. Y., Wang C. Y. and González-Aguilar, G. A. 2007. High oxygen treatment increases antioxidant capacity and postharvest life of strawberry fruit. Food Technology and Biotechnology, 45: 166-173.
Baldwin, E. A., Nisperos-Carriedo, M., Shaw, P. E. and Burns, J. K. 1995. Effect of coatings and prolonged storage conditions on fresh orange flavour volatiles, degrees Brix and ascorbic acid levels. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 43: 1321-1331.
Baldwin, E. A. 2005. Edible coatings, p. 301-304. In: Ben Yeoshua, Sh. (eds.). Environmentally, friendly technologies for agricultural produce quality. Taylor & Francis.
D’Aquino, S., Palma, A., Schirra, M., Continella, A., Tribulato, E. and La Malfa, S. 2010. Influence of film wrapping and fludioxonil application on quality of pomegranate fruit. Postharvest Biology and Technology, 55: 121-128
EUC. 2001. Regulation 1799/2001. Laying down the marketing standard for citrus fruit. European Union Commission, Brussels.
Hagenmaier, R. D. 2000. The flavor of mandarin hybrids with different coatings. Postharvest Biology and Technology, 24: 79-87.
Jemriic, T. and Pavicic, N. 2004. Postharvest treatments of satsuma mandarin (Citrus unshiu marc.) for the improvement of storage life and quality, p. 222-223. In: Dris, R. and Jain, S. M. (eds.). Production Practices and Quality Assessment of Food Crops Vol. 4: Postharvest Treatment and Technology. Kluwer.
Jeong, S. T., Goto-Yamamoto, N., Kobayashi, S. and Esaka, M. 2004. Effects of plant hormones and shading on the accumulation of anthocyanins and the expression of anthocyanin biosynthetic genes in grape berry skins. Plant Science, 167: 247-252.
Kim, Y. 2005. Changes in polyphenolics and resultant antioxidant capacity in ‘tommy atkins’ mangos (Mangifera indica L.) by selected postharvest treatments. M.Sc. Thesis. University of Florida. 73 pp.
Ladaniya, M. S. 2008. Citrus Fruit: Biology, Technology and Evaluation. Academic Press, Amsterdam. 558 pp.
Liyana-Pathirana, C. M. and Shahidi, F. 2006. Antioxidant properties of commercial soft and hard winter wheats (Triticum aestivum L.) and their milling fractions. Journal of the Science of Food and Agriculture, 86: 477-485.
Machado, F. L. C., Costa, J. M. C. and Batista, E. N. 2012. Application of carnauba-based wax maintains postharvest quality of ‘Ortanique’ tangor. Ciênciae Tecnologia de Alimentos, 32: 261-266.
Marcilla, A., Martinez, M., Carot, J. M., Palou, L. and Del Río, M. A. 2009. Relationship between sensory and physicochemical quality parameters of cold stored 'Clemenules' mandarins coated with two commercial waxes. Del Río Spanish Journal of Agricultural Research, 7 (1): 181-189.
Meng, X., Li, B., Liu, J. and Tian, S. 2008. Physiological responses and quality attributes of table grape fruit to chitosan preharvest spray and postharvest coating during storage. Food Chemistry, 106: 501-508.
Miranda, C., Girard, T. and Lauri, P. E. 2007. Random sample estimates of tree mean for fruit size and colour in apple. Scientia Horticulturae, 112: 33-41.
Mohammadi, A., Rafiee, Sh., Emam-Djomeh, Z. and Keyhani, A. 2008. Kinetic models for colour changes in kiwifruit slices during hot air drying. World Journal of Agricultural Sciences, 4: 376-383
Obenland, D., Collin, S., Sievert, J., Fjeld, K., Doctor, J. and Arpaia, M. L. 2008. Commercial packing and storage of navel oranges alters aroma volatiles and reduces flavor quality. Postharvest Biology and Technology, 47: 159-167
Oms-Oliu, G., Soliva-Fortuny, R. and Martín-Belloso, O. 2008. Edible coatings with antibrowning agents to maintain sensory quality and antioxidant properites of fresh-cut pears. Postharvest Biology and Technology, 50: 87-94.
Pailly, O., Tison, G. and Amouroux, A. 2004. Harvest time and storage conditions of ‘Star Ruby’ grapefruit (Citrus paradisi Macf.) for short distance summer consumption. Postharvest Biology and Technology, 34: 65-73.
Pan, H. H. and Shu, Z. 2007. Temperature affects color and quality characteristics of ‘Pink’ wax apple fruit discs. Scientia Horticulturae, 112: 290-296.
Petracek, P. D., Dou, H. and Pao, S. 1998. The influence of applied waxes on postharvest physiological behavior and pitting of grapefruit. Postharvest Biology and Technology, 14: 99-106.
Porat, R., Weiss, B., Cohen, L., Daus, A. and Biton, A. 2005. Effects of polyethylene wax content and composition on taste, quality, and emission of off-flavor volatiles in ‘Mor’ mandarins. Postharvest Biology and Technology, 38: 262-268.
Rodov, V., Agar, T., Peretz, J., Nafussi, B., Kim, J. J. and Ben-Yehoshua, S. 2000. Effect of combined application of heat treatments and plastic packaging on keeping quality of ‘Oroblanco’ fruit (Citrus grandis L.× Citrus paradisi Macf.). Postharvest Biology and Technology, 20: 287-294.
Rojas-Argudoa, C., del Rioa, M. A. and Perez-Gago, M. B. 2009. Development and optimization of locust bean gum (LBG)-based edible coatings for postharvest storage of Fortune mandarins. Postharvest Biology and Technology, 52: 227-234.
Roux, S. L. and Barry, G. H. 2006. Preharvest manipulation of rind pigments of Citrus spp. M.Sc. Thesis. Stellenbosch University, Stellenbosch, South Africa. 189 pp.
Shahid, M. N. and Abbasi, N. A. 2011. Effect of bee wax coatings on physiological changes in fruits of sweet orange cv. Blood Red. Sarhad Journal of Agriculture, 27: 385-394.
Shi, J. X., Porat, R., Goren, R. and Goldschmidt, E. E. 2005. Physiological responses of Murcott mandarins and Star Ruby grapefruit to anaerobic stress conditions and their relation to fruit taste, quality and emission of off-flavor volatiles. Postharvest Biology and Technology, 38: 99-105.
Tietel, Z., Plotto, A., Fallik, E., Lewinsohnd, E. and Porata, R. 2011. Taste and aroma of fresh and stored mandarins. Journal of the Science of Food and Agriculture, 91: 14-23.
Tripoli, E., Guardia, M. L., Giammanco, S., Majo, D. D. and Giammanco, M. 2007. Citrus flavonoids: Molecular structure, biological activity and nutritional properties: A review. Food Chemistry, 104: 466-479.
Wang, C. Y. 2000. Postharvest techniques for reducing low temperature injury in chilling-sensitive commodities, p. 467-472. In: Artés, F., Gil, M. I. and Conesa, M. A. (eds.). Improving Postharvest Technologies of Fruits, Vegetables and Ornamentals, Vol II. IFF-IIR, Murcia, Spain.
Yahia, E. M., Barry-Ryan, C. and Dris, R. 2004. Treatments and techniques to minimise the postharvest losses of perishable food crops, p. 103-104. In: Dris, R. and Jain, S. M. (eds.). Production Practices and Quality Assessment of Food Crops. Vol 4: Postharvest Treatment and Technology, Kluwer. 652 pp.