اثر اسانس اسطوخودوس و متیل سالیسیلات بر کنترل قارچ آسپرژیلوس و کیفیت پس از برداشت میوه توت‌فرنگی رقم سلوا

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

3 استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

توت‌فرنگی یکی از محصولات باغبانی با فسادپذیری زیاد می­باشد که در مرحله حمل و نقل و انبارمانی، حساسیت بسیار زیادی به بیماری­های قارچی دارد. در این تحقیق، اثر اسانس اسطوخودوس و متیل سالیسیلات بر فعالیت قارچ آسپرژیلوس در مرحله پس از برداشت توت‌فرنگی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل کاربرد اسانس اسطوخودوس در غلظت‌های صفر، 500 و 1000 میکرولیتر در لیتر حل و متیل سالیسیلات در غلظت‌های صفر، 0/1 و 0/2 میلی‌مولار بود. پس از اعمال تیمارها، میوه­ها با قارچ آسپرژیلوس آلوده‌سازی شده و به انبار با دما 2درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 85 درصد منتقل شده و پس از 7، 14 و 21 انبارمانی صفات مختلف آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد گسترش رشد قارچ آسپرژیلوس و بروز بیماری در میوه­های تیمار شده با 0/2 میلی‌مولار متیل سالیسیلات و 1000 میکرولیتر در لیتر اسانس اسطوخودوس به‌ترتیب 39 و 63 درصد کمتر از میوه­های شاهد بود. با افزایش دوره انبارداری، درصد میوه‌های آلوده افزایش یافت. میوه­های تیمار شده با 500 میکرولیتر در لیتر اسانس و 0/1 میلی‌مولار متیل سالیسیلات، ویتامین ث، مواد جامد محلول و فعالیت آنتی­اکسیدانی بالاتری نسبت به میوه­های شاهد داشتند. لذا متیل سالیسیلات و اسانس اسطوخودوس به‌دلیل داشتن خاصیت قارچ­کشی بالا می­توانند جایگزین قارچ­کش­های شیمیایی در کنترل بیماری­های قارچی توت­فرنگی شده و سبب حفظ کیفیت آن در انبار شوند.    

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Lavender Essential Oil and Methyl Salicylate on the Control of Aspergillus Fungus and Postharvest Quality of Strawberry Cv. Selva

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sayyari 1
  • Reza Gharibi 2
  • Khoshnod Norollahi 3
1 Assistant Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, University of Bu-Ali Sina, Hamedan, Iran
2 M.Sc. Graduated, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, University of Ilam, Ilam, Iran
3 Assistant Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Ilam, Ilam, Iran
چکیده [English]

Strawberry, one of the perishable important horticultural crops, is sensitive to fungal pathogens especially during handling and storage. In this research, the effects of lavender essential oil (LEO) and methyl salicylate (MeSA) on the control of Aspergillus-caused fungal disease were investigated. The study was conducted as a factorial experiment based on a completely randomized design (CRD) with 3 replications. The treatments were 3 concentrations of LEO including 0, 500 and 1000 μlL-1 and 3 levels of MeSA including 0, 0.1 and 0.2 mM. After treatment, the fruits inoculated by Aspergillus suspension and transfered to cold storage (2°C and 85% humidity) and after 7, 14 and 21 days, some parameters were evaluated. The results showed that diseases incidence of treated fruits with 1000 μlL-1 LEO and 0.1 mM MeSA were 39 and 63% lower than untreated fruits, respectively. With increasing the storage period, the percentage of infected fruits increased. Treated fruits with 500 μlL-1 LEO and 0.1 mM MeSA had high content of soluble solids, vitamin C and antioxidant activity. Therefore, LEO and MeSA having fungicide effect could be used instead of with synthetic fungicides to controlling fungal disease of strawberry and maintain fruits quality during storage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fungal disease
  • Cold storage
  • Soluble solid content
  • Antioxidant activity
اصغری مرجانلو، ا.، مستوفی، ی.، شعیبی، ش. و مقومی، م. 1387. تأثیر اسانس ریحان بر کنترل پوسیدگی خاکستری و کیفیت پس از برداشت توت­فرنگی، فصلنامه گیاهان دارویی، 28: 139-131.
پیغامی آشنایی، س.، فرزانه، م.، هادیان، ج.، شریفی تهرانی، ع. و قربانپور، م. 1386. بررسی اثر چند اسانس گیاهی درکنترل کپک خاکستری سیب در اثر Botrytis cinerea، مجله پژوهش کشاورزی آب، خاک و گیاه در کشاورزی، 3: 10-1.
رنجبر، ح.، فرزانه، ه.، هادیان، ج.، میر جلیلی، م. ح. و شریفی، ر. 1387. اثر ضدقارچی چند اسانس گیاهی بر بیماری­های پس از برداشت میوه توت­فرنگی، مجله پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی، 81: 60-54.
ماجدی، م. 1373. روش­های آزمون شیمیایی مواد غذایی. انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 108 صفحه.
مسکوکی، ع. و مرتضوی، س. ع. 1383. تأثیر اسانس­های آویشن و زنیان در کنترل رشد قارچ Aspergillus parasiticus روی گلابی در سرد خانه، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 8 (2): 207-215.
Aras, G. and Usai, M. 2001. Fungitoxic activity of 12 essential oils against four postharvest citrus pathogen: chemical analysis of Thymus capitatusoil and its effect in sub-atmospheric pressure conditions, Food Protection, 64: 1009-1025.
Bruni, R., Medici, A., Andreotti, E., Fantin, C., Muzzoli, M. and Dehesa, M. 2003. Chemical composition and biological activities of Isphingo essential oil, a traditional Ecuadorian spice from Ocoteaquixos (lam) kosterm. (lauraceae) flower calkes. Food Chemestry, 85: 415- 421.
Chebli, B., Hmamouchi, M., Achouri, M. and Idrissi-Hassani, L. M. 2004. Composition and in vitro fungitoxic activity of 19 essential oils against two post-harvest pathogens. Journal of Essential oil Research, 16: 507-511.
Ding, C. K., Wang, C. Y., Gross, K. C. and Smith, D. L. 2002. Jasmonate and salicylate induce the expression of pathogensis-related-protein genes and increase resistance to chilling injury in tomato fruits. Planta, 214: 895-901.
Dris, R., Nishkanen, R. and Jain, S. M. 2001. Crop management and postharvest handing of horticultural product. Science Publishers, 1: 363-370.
Elad, Y., Gulliono, M. L., Shtienbery, D. and Aloli, C. 1995. Managing Botrytis cinerea on tomatoes in greenhouses in the Mediterranean. Crop Protection, 14: 105-109.
Georgopoulos, S. G. 1987. The development of fungicide resistance In: Wolf, M., Catan C. E. Papulations of plant pathogens-their dynamics and genetics Blank Well Scientific Publications, oxford, pp. 239-251.
Lee, S. O., Choi, G. L., Jang, K. S., Lim, H. K., Cho, K. I. and Cheol Kim, J. 2007. Antifungal activity of five plants essential oils as fumigant against postharvest and soil-borne plant pathogenic fungi. Plant Pathology Journal, 23: 97-102.
Moon, J. H. and Terao, J. 1998. Antioxidant activity of caffeic acid and dihydrocaffeic acid in lard and human low- density lipoprotein. Journal of Agriculture and Food Chemistry, 46: 5062-5065.
Nishikawa, F., Kato, M., Hyodo, H., Ikoma, Y., Sugiura, M. and Yano, M. 2003. Ascorbate metabolism in harvested broccoli. Journal of I- aminocyclopropane- 1- carboxylic acid and emission in apple fruit flesh disks during storage. Postharvest Biology and Technology, 1: 101-109.
Reddy Bhaskara, M. V., Angers, P., Gosselin, A. and Arul, J. 1997. Characterization and Rhizopus stolonifer in strawberry fruits. Phytochemistry, 47: 1515-1520.
Sayyari, M., Babalar, M., Kalantari, S., Martinez-Romero, D., Guillen, F. and Valero, D. 2011. Vapour treatment with methyl salicylic or methyl jasmonate alleviated chilling injury and enhanced antioxidant potential during postharvest storage of pomegranates. Food Chemistry, 124: 964-970.
Staub, T. 1991. Fungicide resistance; pratical experience with antiresistance strategies and role of integrated use. Annual Review of Phytopathology, 29: 421-442.
Wang, L., Chen, S., Kong, W., Li, S. and Archbold, D. 2006. Salicylic acid pretreatment alleviates chilling injury and affects the antioxidant system and heat shock protein of peaches during cold storage. Postharvest Biology and Technology, 41: 244-251.
Yaoa, H. and Tiana, S. 2005. Effects of pre- and post-harvest application of salicylic acid or methyl jasmonate on inducing disease resistance of sweet cherry fruit in storage. Postharvest Biology and Technology, 35: 253-262.