دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، آذر 1395، صفحه 1-221 
بررسی صفات فیزیولوژیکی ارقام گندم تحت سطوح مختلف نیتروژن و آبیاری

صفحه 97-109

10.22084/ppt.2016.1858

حمزه فعله گری؛ محمد اقبال قبادی؛ غلامرضا محمدی؛ سعید جلالی هنرمند