اثرات کاربرد قبل از برداشت اسید سالیسیلیک بر ویژگیهای کیفی و فعالیت ضداکسایشی در دو رقم زردآلو

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استاد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

به­منظور ارزیابی اثرات کاربرد قبل از برداشت اسید سالیسیلیک بر خصوصیات کیفی و فعالیت ضداکسایشی میوه دو رقم زردآلو، یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی با دورقم زردآلو در سه تکرار انجام شد. درختان زردآلو ارقام شکرپاره و شاملو شش روز قبل از برداشت با غلظت­های صفر، 1/5، 3 و 4/5 میلی­مولار اسید سالیسیلیک محلول­پاشی شدند. میوه­ها در هر دو رقم در مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی مربوط به آن رقم برداشت و صفاتی نظیر سفتی بافت میوه، اسیدیته، درصد مواد جامد محلول، pH، مقدار اسید آسکوربیک، محتوای فنل کل، فلاونوئید کل و ظرفیت ضداکسایشی کل میوه­ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت اسید سالیسیلیک در هر دو رقم از مقدار مواد جامد محلول و pH کاسته شد ولی مقدار سفتی بافت میوه، اسیدیته قابل تیتراسیون، فنل و فلاونوئید کل افزایش قابل توجهی نشان دادند. اثر تیمارهای اسید سالیسیلیک بر مقدار اسید آسکوربیک و فعالیت ضداکسایشی کل معنی­دار نبود. در رقم شکرپاره بیشترین مقدار سفتی بافت میوه، اسیدیته قابل تیتراسیون و فنل کل در میوه­های تیمار شده با اسید سالیسیلیک 4/5 میلی­مولار و کمترین مقدار آنها در میوه­های شاهد ثبت گردید. در این رقم بیشترین مقدار فلاونوئید کل مربوط به تیمار 3 میلی­مولار بود. در رقم شاملو نیز بیشترین مقدار سفتی بافت میوه، اسیدیته قابل تیتراسیون و فلاونوئید کل مربوط به تیمار 3 میلی­مولار اسید سالیسیلیک بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Preharvest Application of Salicylic Acid on Qualitative Traits and Antioxidant Activity of Two Apricot Cultivars

نویسندگان [English]

  • Ghasem Sartip 1
  • Jafar Hajilou 2
1 M.Sc. Graduated Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In order to investigate the effects of pre-harvest salicylic acid (SA) treatments on fruit quality and antioxidant activity of two apricot cultivers (Shakarpareh and Shamlou), an experiment was conducted, based on complete randomized blocks design. Apricot trees were treated with four concentrations of salicylic acid (0, 1.5, 3 and 4.5 mM) 6 days before harvesting. Fruit were harvested on physiological ripening in both cultivars and some characteristics such as fruit firmness, total soluble solid (TSS) contents, titratable acidity (TA), ascorbic acid content, total phenolic contents and total anti-oxidant activity were determined in treated and non-treated fruit. Results showed that pH and TSS were decreased in chemical-treated fruit but TA, fruit firmness, total flavonoids and total phenol were increased significantly in both cultivars. Salicylic acid treatments had no significant effect on ascorbic acid content and antioxidant activity. The highest value of fruit firmness, TA, total phenol content in Shakarpareh were observed using 4.5 mM SA but the lowest value were found in non-treated fruit. The highest flavonoid contents in this cultivar were recorded in the 3 mM SA. In Shamlou cultivar, the highest value of fruit firmness, TA and total flavonoids were observed in 3 mM SA.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flesh firmness
  • Total flavonoids
  • Total phenolic
  • Ascorbic acid
اردکانی، ا.، داودی نژاد، غ. ح. و عزیزی، م. 1391. تأثیر کاربرد محلول­پاشی قبل از برداشت بر روی ماندگاری کیفیت پس از برداشت و فعالیت آنتی­اکسیدانی زردآلو رقم نوری، مجله علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی)، 26(4): 459-448.
Aghdam, M. S., Motallebiazar, A., Mostofi, Y., Moghaddam, J. F. and Ghasemneghad, M. 2010. Effects of MeSA vapor treatment on the postharvest quality of Hayward kiwifruit. Acta Horticulturae,877: 743-748.
AOAC. 2000. Vitamins and Other Nutrients. Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists. 17th Ed. Washington DC. Chapter, 17: 52-54.
Asghari, M. 2006. Effects of salicylic acid on Selva strawberry fruit, antioxidant activity, ethylene production and senescence, fungal contamination and some other quality attributes. Ph.D. thesis, Tehran University. Tehran, Iran. p 246.
Babalar, M., Asghari, M., Talaei, A. and Khosroshahi, A. 2007. Effect of pre- and postharvest salicylic acid treatment on ethylene production, fungal decay and overall quality of Selva strawberry fruit. Food Chemistry, 105: 449-453.
Benzie, I. F. F. and Strain, J. 1996. The ferric reducing ability of plasma as a measure of "antioxidant power": the FRAP assay. Analytical Biochemistry, 239: 70-76.
Castillo, J., Benavente, O. and Del Rio, J. A. 1992. Naringin and neohesperdin levels during development of leaves, flower buds and fruits of Citrus aurantium. Plant Physiology, 99: 67-9.
Chen, J. Y., Wen, P. F., Kong, W. F., Pan, Q. H., Zhan, J. C., Li, J. M., Wan, S. B. and Huang, W. D. 2006. Effect of salicylic acid on phenylpropanoids and phenylalanine ammonia-lyase in harvested grape berries. Postharvest Biology and Technology, 40: 64-72.
Hajilou, J. and Fakhimrezaei, S. 2013. Effects of post-harvest calcium chloride or salicylic acid treatments on the shelf-life and quality of apricot fruit. Horticultural Science and Biotechnology, 88: 600-604.
Huang, R., Xia, R., Lu, Y., Hu, L. and Xu, Y. 2008. Effect of preharvest salicylic acid spray treatment on post-harvest antioxidant in the pulp and peel of Cara cara navel orange (Citrus sinenisis L. Osbeck). Science of Food and Agriculture, 88: 229-236.
Hubbard, DJ. 1983. The role of cell wall hydrolyses in fruit softening. Horticultural Review, 5: 169-219.
Jiankang, C., Kaifang, Z. and Weibo, J. 2006. Enhancement of postharvest disease resistance in Ya Li pear (pyrus bretschneideri) fruit by salicylic acid sprays on the trees during fruit growth. Plant Pathology, 114: 363-378.
Kaijv, M., Sheng, L. and Chao, C. 2006. Antioxidation of flavonoids of Green Rhizome. Food Science, 27: 110-115.
Kucuker, E., Ozturk, B., Celic, S. M. and Aksit, H. 2014. Preharvest spray application of methyl jasmonate plays an important role in fruit ripening, fruit quality and bioactive compounds of Japanese plum. Scientia Horticulturae, 176: 162-169.
Leslie, C. A. and Romani, R. J. 1988. Inhibition of ethylene biosynthesis by salicylic acid. Plant Physiology, 88: 833-837.
Mazumdar, B. C. and Majumder, K. 2003. Methods on Physico-chemical analysis of fruits. Daya Publishing House, Delhi, India, 93-139.
Mo, Y., Gong, D., Liang, G., Han, R., Xie, J. and Li, W. 2008. Enhanced preservation effects of sugar apple fruits by salicylic acid treatment during postharvest storage. Science of Food and Agriculture, 88: 2693-2699.
Ortuno, A., Reynaldo, I., Fuster, M. D., Botia, J., Puig, D. J., Sabater, F., Lindon, A. Q., Porras, I. and Del Rio, J. L. 1997. Citrus cultivars with high flavonoid contents in the fruits. Sicentia Horticulturae, 68: 231-236.
Patthamakanokporn, O. 2004. Changes of antioxidant activity and total phenolic compounds during storage of selected fruits and their juices. Mahidol University, Thailand. 82 p.
Shafiee, M., Taghavi, T. S. and Babala, M. 2010. Addition of salicylic acid to nutrient solution combined with postharvest treatments (hot water, salicylic acid, and calcium dipping) improved postharvest fruit quality of strawberry. Scientia Horticulturae, 124: 40-45.
Singleton, V. L. and Rossi, M. 1965. Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdicphosphotungestic acid reagents. American Journal of Enology and Viticulture,16: 144-158.
Srivastava, M. K. and Dwivedi, U. N. 2000. Delayed ripening of banana fruit by salicylic acid. Plant Science 158:87-96.
Tahir, I. 2006. Control of pre- and postharvest factors to improve apple quality and storability. Swedish University of Agricultural Science. 65 p. 
Tareen, M., Abbasi, N. and Hafiz, I. 2012. Effect of salicylic acid treatments on storage life of peach fruits Cv. flordaking. Pakistan Journal of Botany, 44 (1): 119-124.
Wang, L. J., Chen, S. J., kong, W. F., Li, S. H. and Archbold, D. D. 2006. Salicylic acid peritreatment alleviates chilling injury and effects the antioxidant system and heat shock proteins of peaches during cold storage. Postharvest Biology and Technology, 41: 444-251.
Wang, Z. F., Ying, T. J., Bao, B. L. and Huang, X. D. 2005. Characteristics of fruit ripening in tomato mutant epi. Journal of Zhejiang University Science, 6: 502-507.
Youn, C. K., Kim, S. K., Lim, S. C., Kim, Y. H., Yoon, T. and Kim, T. S. 2004. Effect promalin and salicylic acid application on tree growth and fruit quality of Tsugaru apples. Acta Horticulturae,653: 151-154.
Zavala, J. F. A., Wang, S. Y., Wang, C. Y. and Aguilar, G. A. G. 2004. Effects of storage temperatures on antioxidant capacity and aroma compounds in strawberry fruit. Food Science and Technology, 37: 687-695.
Zhang, Y., Chen, K., Zhang, S. and Ferguson, I. 2003. The role of salicylic acid in postharvest ripening of kiwifruit. Postharvest Biology and Technology, 28: 67-74.
Raskin, I. 1992. Role of salicylic acid in plants. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology, 43: 439-463.