بررسی تنوع ژنتیکی در بیست رقم زردآلوی ایرانی با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی برگ

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هییت علمی دانشگاه ازاد اسلامی

2 استاد، گروه باغبانی، دانشگاه ملی کشاورزی ارمنستان، ایروان، ارمنستان

3 استادیار، گروه باغبانی، مرکز تحقیقات اصلاح نهال و بذر کرج، کرج، ایران

چکیده

این تحقیق در مرکز تحقیقات و اصلاح نهال و بذر کرج انجام شد. آزمایش در قالب یک طرح بلوک­های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام گردید. در این آزمایش هفده صفت برگ در بیست ژنوتیپ زردآلوی ایران مطالعه شدند. هدف از این تحقیق ارزیابی صفات ریخت­شناسی برگ و استفاده از آنها به‌عنوان شاخص­های مورفولوژیکی جهت شناخت ارقام مختلف زردآلو بود. صفاتی که برای این منظور استفاده شدند به قرار زیر بودند: طول پهنک، عرض پهنک، نسبت طول به عرض پهنک، شدت رنگ سبز سطح رویی، شکل قاعده، زاویه انتها به جز نوک، طول نوک پهنک، حاشیه پهنک، موج­دار بودن حاشیه، برش عرضی پهنک، طول دمبرگ، نسبت طول پهنک به طول دمبرگ، ضخامت دمبرگ، رنگیزه آنتوسیانین سطح رویی، تعداد غده نوش­جای دمبرگ، وزن 10 برگ و مقدار کلروفیل. نام ژنوتیپ‌ها عبارت بودند از: BN-KB 21، 24، BN-RE527، BN-HS5 جهانگیری، شاهرود 49، شاهرود 15، شاهرود 48، 29، BN-KB576 BN-KB، شاهرود 48 A، 31، BN-KB ازقندی، BN-NO512، BN-KB 7، شاهرود 31، 723، BN-HS رویال، شاهرود 18، 40 BN-KB و 24 BN-KB. دراین آزمایش کلیه ژنوتیپ‌ها در اکثر صفات برگ با هم تفاوت معنی‌دار نشان دادند، به این معنی که اکثر صفات ریخت­شناسی برگ توانستند به‌عنوان نشانگرهای مورفولوژیکی جهت شناسایی این ژنوتیپ­ها به کار روند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Genetic Variation on 20 Iranian Apricots Using Leaf Morphological Markers

نویسندگان [English]

  • reza kamrani 1
  • Gagik Santrosian 2
  • Naser Bouzari 3
2 Professor, Department of Horticulture, Armenion National Agrarian University, Yerevan, Armenia
3 Assistant Professor, Department of Horticulture, Seed and Plant Improvement Research Center of Karaj, Karaj, Iran
چکیده [English]

This research was carried out at Seed and Plant Improvement Research Center of Karaj, Iran. The In this experiment was conducted based on a Rondomized Complet Block Designe with four replication, and 17 leaf characters were evaluated in 20 Iranian apricot genotypes. The aim of this research was to develop quantitative methods for description of the apricot genotypes. Morphological characters included: Leaf blade: (Length, Width, Length/width ratio, Intensity of green colour of upper side, Shape of base, Angle of apex, Length of tip, Incisions of margin, Undulation of margin, Profile in cross section, Chlorophyll content. Petiole: (Length, Length of blade/length of petiole ratio, Thickness, Anthocyanin colouration of upperside, Predominant number of Nectaris) and weight of ten leaves. The name of genotypes were as follows BN-KB 21, BN-HS 524, BN-RE527, Jahangiri, Shahrood49, Shahrood15, Shahrood48, BN-KB 29, BN-KB 576, Shahrood48A, BN-KB 31, Azgadi, BN-NO 512, BN-KB 7, Shahrood31, BN-SH 723, Royal, Shahrood18, BN-KB 40, BN-KB 24. Results showed that: The difference between genotypes was significant and therefore the difference between leaf morphological characters could be used to distinguish between genotypes in these Iran apricots.

کلیدواژه‌ها [English]

  • UPOV International Descriptor
  • Chlorophyll
  • Anthocyanin
Asma, B. H. and Ozturk, K. 2005. Analysis of morphological pomological and yield characteristics of some apricot germplast in turkey. Genetic Resource of Crop, 52: 305-313.
Azodanlou, R., Darbellay, C., Luisier, J. L., Villettaz, J. C. and Amado, R. 2003. Development of a model for quality assessment of tomatoes and apricots. Food Science and Technology, 36: 22-23.
Bayram Murat Asma1 and Kadir Ozturk. 2009. Analysis of morphological pomological and yield characteristics of some apricot germplasm in Turkey Biology Department, Inonu University, 44069 Malatya, Turkey; 2Fruit Research Institute 44210 Malatya, Turkey.
Couranjou, J. 1995. Genetic studies of 11 quantitative characters in apricot. Science Horticulture, 61: 61-75.
Dolenc-Šturm, K., Štampar, F. and Usenik, V. 1999. Evaluating of some quality parameters of apricot cultivars using HPLC method. Acta Alimentaria, 28: 297-309.
Gezer, I., Gu¨ner, M. and Dursun, E. 2000. Determination of physicomechanics properties of some fruits. Ekin Journal of Turkish, 23: 50-57.
Guleryuz, M. and Ercisli, S. 1995. Phenological and morphological investigation on apricot and plum cots in Erzincan. Proceedings of the 2nd National Horticultural Congress, Adana, 1995.
Haciseferogullari, H., Gezer, I., Ozcan, M. and Murutasma, B. 2007. Post harvest chemical and physical mechanical properties of some apricot varieties cultivated in Turkey. Food Engineering, 79: 364-373.
Felföldi, J., Firtha, F., Hermán, R. and Pedryc, R. 2009. Charecterisation of morphological properties of apricot stones by image processing, 33: 12-18.
IPGRI 2003. International Plant Genetic Resources Institute: List of descriptors for apricot (Prunus armeniaca L.). EUCARPIA meeting on Tree Fruit Breeding, Angers, France, 3-7.
Krichen, L., Ben Mimoun, M. and Hellali, R. 2000. Identification and characterization of tunisian apricot cultivars, ishs. Acta Horticulture, 45: 34-39.
Krichen, L., Trifi-Farah, N., Marrakchi, M. and Audergon, J. M. 2008. Evaluation of the current apricot variability in tunisia - comparison with previously described cultivars, 52: 55-59.
UPOV 2008. Protocol for Distinctness, Uniformity and Stability Tests: Apricot. Community Plant Variety Office. CPVO-TP/070/2 Final.