اثر زمان و محلولپاشی چند تنظیمکننده‌ رشد گیاهی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عملکرد عناب (Ziziphus jujube)

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

عناب (Ziziphus jujube) به­طور وسیعی در خراسان جنوبی پرورش می­یابد. درختی سازگار به مناطق خشک و گرم می­باشد. این آزمایش به­صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. در این تحقیق جیبرلیک اسید (GA3)، نفتالین استیک اسید (NAA) و 6-بنزیل آدنین (BA) هر کدام در پنج غلظت (صفر، 20، 40، 60 و80 پی­پی­ام) به تنهایی و هر سه تنظیم­کننده رشد توأم با یکدیگر در سه زمان مختلف تمام گل، تمام گل + 50 روز پس از تمام گل و 50 روز پس از تمام گل بر روی عناب محلول­پاشی گردیدند. نتایج نشان داد محلول­پاشی در زمان­های تمام گل و تمام گل + 50 روز پس از تمام گل سبب افزایش معنی­دار اندازه میوه (طول و قطر)، وزن میوه، عملکرد و مجموع مواد جامد قابل حل (TSS) نسبت به زمان 50 روز پس از تمام گل گردیدند. غلظت­های بالاتر از40 پی­پی­ام GA3، NAA و BA+NAA  +GA3  سبب افزایش معنی­دار اندازه میوه (طول و قطر)، وزن میوه، عملکرد و TSSنسبت به شاهد (صفر پی­پی­ام) و همه غلظت­های BA گردیدند. محلول­پاشی تنظیم­کننده­های رشد گیاهی تأثیر معنی­داری بر دیگر خصوصیات شیمیایی میوه (ویتامینث، pH، اسیدیته و مقدار کاروتنوئید) نداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Time and the Foliar Spray of Plant Growth Regulators on Physiochemical Characteristics and Yield of Jujube (Ziziphus jujube)

نویسنده [English]

  • Fatemeh Nakhaei
Assistant Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Birjand Branch, Birjand, Iran
چکیده [English]

Jujube (Ziziphus jujube) is widely cultivated in Southern Khorasan province. The tree is adapted to arid and warm regions. This study was conducted as factorial experiment based on a randomized complete blocks design with three replications. In this study, gibberellic acid (GA3), naphthalene acetic acid (NAA) and 6 - benzyladenine (BA) each with five concentrations (0, 20, 40, 60, 80 ppm) alone and in combination with each other were sprayed at three different times full bloom, full bloom + 50 days after full bloom  and 50 days after full bloom on jujube. The results showed that the spray at full bloom and full bloom + 50days after full bloom caused significant increase in fruit size (length and diameter), fruit weight, yield and total soluble solids compared to spraying in 50days after full bloom. Applying concentrations above 40 ppm with GA3, NAA and BA + NAA + GA3 caused significant increase in fruit size (length and diameter), fruit weight, yield and TSS compared to the control (0 ppm) and all BA concentrations. Foliar spraying plant growth regulators had not significant effect on the other chemical properties of fruit (vitamin C, pH, acidity and the amount of carotenoids).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gibberellic acid
  • Fruit weight
  • Full bloom
  • Naphthalene acetic acid
  • Qualitative characteristics
حسینی، ز. 1378. روش­های معمول در آنالیز مواد غذایی. انتشارات دانشگاه شیراز. 553 صفحه.
قوس، ک. 1388. عناب میوه فراموش شده. انتشارات سعیدی منش. 351 صفحه.
AL Zhao, D., Wang, K., Sui, C. L. and Xm, D. 2008. Study on the contents of triterpenic acid and flavonoid in Jujubes of different cultivars in different growing periods at different positions. 1st International Jujube Symposium. Baoding, China. Pp: 21-25.
Bal, J. S. and Randhawa, S. 2007. Effect of NAA on fruit drop and quality of ber. Haryana Journal of Horticultural Science, 36 (3&4): 231-232.
Bhati, B. S. and Yadav, P. K. 2002. Effect of foliar application of urea and NAA on the quality of ber (Ziziphus mauritiana L.) cultivar Gola. Progressive Agriculture, 2: 183-184.
Bhati, B. S. and Yadav, P. K. 2004. Effect of foliar application of urea and NAA on the yield parameters of ber (Ziziphus mauritiana L.) cv. Gola. Haryana Journal of Horticultural Sciences, 33 (3/4): 189-190.
Boora, R. S. and Bal, J. S. 2008. Status of Indian Jujube (Ziziphus mauritiana Lamk) in irrigated Sub-humid and Arid Irrigated Eco-system of Panjab. 1st International Jujube Symposion. Boading. China, Pp: 21-25.
Brown, E. and Wooly, D. J. 2010. Timing of application and growth regulator interaction effects on fruit growth of two species of Actinidia. Acta Horticulturae. (ISHS), 884: 107- 113.
Calam, D. 2002. European Pharmacopoeia, 4th ed, Council of Europe, Strasbourg. P. 675.  
Chaudhary, B. R., Sharma, M., Shakya, S. M. and Gautam, D. M. 2006. Effect of plant growth regulators on growth, yield and quality of chilly (Capsicum annum L.) at Rampur, Chitwan. Journal of Agriculture and Animal Science, 27: 65-68.
Davies, F. S. and Zalman, G. 2006. Gibberellic acid, fruit freezing and post-freeze quality of Hamlin oranges. Hort Technology, 16 (2): 301-305.
Dutta, P. and Banik, A. K. 2007. Effect of foliar feeding of nutrients and plant growth regulators on physic- chemical quality of Sardar guava grown in West Bengal. Hort Technology, 335 (6): 407-411.
Ebeed, S., El-Gazzar, A. and Bedier, R. 2001. Effect of foliar application of some micronutrient and growth regulators on fruit drop, yield, fruit guality and leaf mineral content of Mesk mango cv. Trees. Annals of Agricultural Science, 39 (2): 1276-1296.
El-Otmani, M., Agusti, M., Aznar, M. and Almela, V. 1993. Improving the size of Fortune mandarin fruits by the auxin 2, 4-DP. Scientia Horticulturae, 55: 283-290.
Fatemeh, V., Mohsen, F. N. and Kazem, B. 2008. Evaluation of inhibitory effect and apoptosis induction of Ziziphus jujube on tumor cell lins, an in vitro preliminary study. Cytotechnology, 56 (2): 105-111.
Gill, P. P. and Bal, J. S. 2009. Effect of growth regulators and nutrients spray on control of fruit drop, fruit size and quality of ber under sub-montane zone of Panjab. Journal of Horticultural Sciences, 4 (2): 161-163.
Gill, K. S. and Bal, J. S. 2013. Impact of application of growth regulators on Indian jujube. Acta Horticulturae, 993: 119-124.
Ghosh, S. N., Bera, B., Kunda, A. and Roy, S. 2009. Effect of plant growth regulators on fruit retention. Yield and physic-chemical characteristics of fruits in ber Banarasi Karka grown in close spscing. Acta Horticulturae., 840: 357-362.
Ghosh, S. N., Roy, S. and Bera, B. 2013. Effect of NAA on controlling fruit drop and yield of Banarasi Karka cultivar of ber grown in close spacing. Environment & Ecology, 31 (3): 1217-1219.
Horwits, W., Chichilo, P. and Reynolds, H. 1970. Official methods of analysis of the Association of official analytical chemists. Eleventh Edition, P. O. Box. 540. Benjamin Franklin Station. Washington DC 20044.
JianSheng, C., Yuang, Z. S. and Bangchu, G. 2011. Experiment on stable yield production of Ziziphus jujube. Journal of Zhejiang Forestry Science and Technology, 31 (4): 21-26.
Jin-Wei, L., Liu-Ping, F., Shao-Dong, D. and Xiao-Lin, D. 2007. Nutritional composition of five cultivars of Chinese jujube. Food Chemistry, 103 (2): 454-460.
Kassem, H. A., EL-Kobbia, A. M., Marzouk, H. A. and El-Sebaiey, M. M. 2010. Effect of foliar sprayeds on fruit retention, guality and yield of Costata persimmon trees. Emirates Journal of Food and Agriculture, 22 (4): 259-274.
Kassem, H. A., Al-Obeed, R. S., Ahmed, M. A. and Omar, A. K. H. 2011. Productivity, Fruit quality and profit ability of Jujube trees improvement by preharvest application of Agro- chemicals. Middle –East Journal of Scientific Research, 9 (5): 628-637.
Katiyar, P. N., Yadav, V. and Singh, J. P. 2010. Effect of preharvest spray of NAA, GA3 and urea on fruiting, fruit quality and yield of ber (Ziziphus mauritiana Lamk.) cv. Banarasi Karaka. Annals of Horticulture, 3 (1): 92-94.
Meena, V. S., Nambi, E., Kashyap, P. and Meena, K. K. 2013. Naphthalene acetic acid and ferrous sulphate induced change in physic-chemical composition and shelf –life of ber. Indian Journal of Horticulture, 70 (1): 37-42.
Mishra, S., Choudhary, M. R., Yadav, B. L. and Singh, S. P. 2011. Studies on the response of integrated nutrient management on growth and yield of ber. Indian Journal of Horticulture, 68 (3): 318-321.
Mishra, S. and Krska, B. 2009. Effect of different cultural treatments on yield and physical characteristics of Ziziphus jujube Mill. Grown in Republic. Acta Horticulturae, 840: 343-346.
Nawaz, M. A., Waqar, A., Saeed, A. and Mumtazkhan, M. 2008. Role of growth regulators on preharvest fruit drope, yield and quality in kinnow mandarin. Pakistan Journal of Botany, 40 (5): 1971-1981.
NingChuan, S., ChunHui, G., Wanli, X. and Guang Mu, T. 2011. Effect of spraying plant hormone on fruit drop and fruit quality and yield of Hami Jujube. Xinjiang Agricultural Sciences, 47 (12): 2385-2389.
Olsson, M. E., Andersson, S., Waltermark, G., Uggla, M. and Gustavsson, K. E. 2005. Cartenoids and Phenolics in rose hip. Acta Horticulture, 690: 246-252.
Ouzouidou, G., Ilias, I., Giannakoula, A. and Papadopoulu, P. 2010. Comparative study on the effects of various plant growth regulators on growth, quality and physiology of Capsicum annum L. Pakistan Journal of Botany, 42 (2): 805-814.
Rachna, A. and Singh, S. 2013. Effect of Gibberellic acid on periodical changes in bio-chemical composition of ber cv. Umran. HortFlora Research Spectrum, 2 (1): 25-29.
Rajpal, S., Godara, N., Rajbir Singh, R. and Dahiya, S. S. 2001. Responses of foliar application of growth regulators and nutrients in ber (Ziziphus mauritiana LMK) cv. Umran. Haryana Journal of Horticultural Sciences, 30 (3): 161-164.
Rajpal, S., Godara, N. R. and Ahlawat, V. P. 2002. Qualitative attributes affected by foliar spraying of nutrients and growth regulators in ber (Ziziphus mauritiana Lamk.) cv. Umran. Haryana Journal of Horticultural Sciences, 31 (1/2): 23-25.
Ram, R. Pandy, S. and Kumar, A. 2005.Effect of plant growth regulators (NAA and GA3) on fruit retention, physiochemical parameters and yield of ber (Ziziphus mauritiana) cultivar Banarasi Karaka. Biochemical and Cellular Archives, 5 (2): 229-232.
Richard, M. 2006. How to growth big peaches Dep. Of Hort. Virgiana Tech. Blacksburg, VA 24061. Internet , www. Rce.rutgers.edu. 8 pages August.
Rizk-Alla, M. S., Abd El-Wahab, M. A. and Fekry, O. M. 2011. Application of GA3 and NAA for Improving yield, fruit quality and Storability of Black Mounkka Grape cv., Nature and Science, 9 (1): 1-19.
Roussos, P. A., Denaxa, N. K. and Damvakaris, T. 2009. Strawberry fruit quality attributes after application of plant growth stimulating compounds. Scientia Horticulturae, 119 (2): 138-146.
Shou Yang, L., You Ke, W., Xia, Z. and XinGuang, W. 2012. Effect of plant growth regulators on yield and water use efficiency of Jujube in northern Shaanxi. Journal of Northwest A & F University- Natural Science, 40 (12): 184-190.
Singh, C. and Bal, J. S. 2006. Effect of nutrients and growth regulators on fruit drop, size and yield of ber (Ziziphus mauritiana Lamk). International Journal of Agricultural Sciences, 2 (2): 358-360.
Stern, A. R., Flaishman, M. and Ben-Arie, R. 2007. Effect of synthetic auxins on fruit size of five cultivars of Japanese Plum (Prunus salicina L.). Scientia Horticuturae, 112 (3): 304-309.
Sudhersan, C. and Ashkanani, J. H. 2008. Introduction, Evaluation and Propagation of Ziziphus in Kuwait. 1st International Jujube Symposium. Baoding, China, Pp: 21-25.
Xiangchun, S., Yuping, T., Ruihui, Y., Taihui, F. and Jin-Ao, D. 2009. The protective effect of Ziziphus jujube fruit on carbon tetrachloride – induced hepatic injury in mice by anti- oxidative activities. Journal of Ethnopharmacology, 122 (3): 555-560.
Zhang, G. D., Feng, M., Yang, D., Liu, G. H., Yu, X. Y. and Xu, W. P. 2009. Primary study on respiration type of lingwu changzao (Ziziphus jujube Mill). Acta Horticulturae(ISHS), 840: 483-488.
Zhang, C. and Whiting, M. D. 2011. Improving Bing sweet cherry fruit quality with plant growth regulators. Scientia Hortticulturae, 127: 341-346.