اثر تیمار پس از برداشت اسید سالیسیلیک بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عمر ماندگاری گل‌های شاخه بریده رز رقم هاتر کلاس

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 دانش‌آموخته کارشناسیارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده

رزها یکی از مهم‌ترین گیاهان زینتی هستند که عمر کوتاه گل‌های شاخه بریده و مسائل پس از برداشت آن‌ها موجب کاهش کیفیت و بازار پسندی این گل‌ها می­شود. به‌منظور به‌دست آوردن اثرات مفید مواد شیمیایی ایمن و طبیعی برای افزایش ماندگاری و کیفیت بهتر گل رز، در این مطالعه اثر اسید سالیسیلیک در چهار غلظت (صفر (شاهد)، 50، 100 و 200 میکرومولار) بر شاخص‌های پس از برداشت گل‌های بریده رز رقم هاتر کلاس بررسی شد. نتایج نشان داد که اسید سالیسیلیک اثر معنی‌داری (در سطح یک درصد) بر ماندگاری، میزان کلروفیل کل، میزان نسبی جذب محلول، کاهش وزن تر، وزن خشک، نشت یونی، خمیدگی گردن، مراحل نموی گل و قطر گل، فعالیت آنزیم‌های کاتالاز و پراکسیداز نسبت به شاهد داشت. کاربرد پس از برداشت اسید سالیسیلیک عمر گل‌جای گل‌های شاخه بریده رز را از طریق افزایش ظرفیت آنتی‌اکسیدانی در ارتباط با افزایش فعالیت آنزیم‌های کاتالاز و پراکسیداز و هم‌چنین افزایش وزن تر و میزان جذب نسبی محلول و کاهش نشت یونی نسبت به شاهد طولانی‌تر کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Postharvest Salicylic Acid Treatment on Physico-chemical Attributes and Vase-life of Rose (Rosa hybrida cv. Hater Class) Cut Flowers

نویسندگان [English]

  • Mitra Aelaei 1
  • Mahdieh Mirzaei Mashoud 2
  • Seyed Najmeden Mortazavi 1
1 Assistant Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan
2 MSc Graduated, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan
چکیده [English]

Roses are one of the most important ornamental plants in which the short vase life of cut flowers and postharvest problems cause loss of their quality and marketability. To gain the benefits of natural and safe chemicals towards better vase life and quality, current study was conducted to investigate the effect of salicylic acid (SA) in four doses (0 (control), 50, 100, 200 µM) on postharvest indices of rose cut flowers cv. Hater Class. The results showed that SA had a significant effect (1%) on vase life, total chlorophyll content, relative solution uptake, fresh weight reduction, ion leakage, neck bent, developmental stages, flower diameter and catalase and peroxidase activity compared to the control. Postharvest SA application prolonged vase life in cut rose flowers by increasing antioxidant capacity related to increased activity of catalase and peroxidase, and relative solution uptake as well as decreasing fresh weight reduction and ion leakage reduction compared to the control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality
  • Senescence
  • Antioxidant enzymes
  • Catalase
  • Peroxidase
چمنی، ا. و نبوی مهاجر، ز. 1393. بررسی اثر نانوسیلور، اسید سالیسیلیک، اسید هیومیک و تیوسولفات نقره بر خواص فیزیکوشیمیایی گل بریده نرگس. مجله علوم باغبانی ایران، 45 (3): 266-257.
Aebi, H. 1984. Catalase in vitro. Methods Enzymology, 105: 121-126.
Alaey, M., Babalar, M., Naderi, R. and Kafi, M. 2011. Effect of pre- and postharvest salicylic acid treatment on physio-chemical attributes in relation to vase-life of rose cut flowers. Postharvest Biology and Technology, 61: 91-94.
Ansari, M. and Misra, N. 2007. Miraculous role of salicylic acid in plant and animal system. Plant Physiology, 2: 51-58.
Arnon, D. 1949. Copper enzymes in isolated chloroplasts. Polyphenoloxidae in Beta vulgaris. Plant Physiology, 24: 1-15.
Bayleyegn, A., Tesfaye, B. and Workneh, T. 2014. Effects of pulsing solution, packaging material and passive refrigeration storage system on vase life and quality of cut rose flowers. African Journal of Biotechnology, 11 (16): 3800-3809.
Bhattacharjee, S. and De, L. 2005. Post-harvest technology of flowers and ornamental plants. Aavishkar Publishers Jaipur  India, 11-19.
Canakci, S. 2003. Effects of acetylsalicylic acid on fresh weight, pigment and protein content of bean leaf discs (Phaseolus vulgaris L.). Acta Biologica Hungarica, 54 (3-4): 385-391.
Canakci, S. 2008. Effects of salicylic acid on fresh weight change, chlorophyll and protein amounts of radish (Raphanus sativus L.) seedlings. Biological Science, 8 (2): 431-435.
Capdeville, G., Maffia, L., Finger, F. and Batista, U. 2003. Gray mould severity and vase life of rose buds after pulsing with citric acid, salicylic acid, calcium sulfate, sucrose and silver thiosulfate. Fitopatoogyl Bras, 28 (4): 380-385.
Chance, B. and Maehly, C. 1995. Assay catalase and peroxidase. Methods Enzymology, 11: 764-775.
Ezhilmathi, K., Singh, V., Aroa, A. and Sairam, R. 2007. Effect of 5-Sulfosalicylic acid on antioxidant activity in relation to vase life of gladiolus cut flowers. Journal of plant Growth Regulation, 51: 99-108.
Fan, M. H., Wang, J. X., Shi, G., Shi, L. N. and Li, R. F. 2008. Salicylic acid and 6-BA effects in shelp-life improvement of Gerbera jamesonii cut flowers. Anhui Agricultural Science Bulletin, http://en.cnki.com.cn/Articleen/CJFDTOTAL-BFYY200808060.htm.
Hassan, F. and Ali, E. 2014. Protective effects of 1-methylcyclopropene and salicylic acid on senescence regulation of gladiolus cut spikes. Scientia Horticulturae, 179: 146-152.
Hatamzadeh, A., Hatami, M. and Ghasemzadeh, M. 2012. Efficiency of salicylic acid delay petal senescence and extended quality of cut spikes of Gladiolus grandiflora cv wing’s sensation. African Journal of Agricultural, 7: 540-545.
He, S., Joyce, D. and Irving, D. 2006. Competition for water between inflorescences and leaves in cut flowering stems of Grevillea Crimson Yul-lo. Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 81: 891-897.
Jalili Marandi, A., Hassani, A., Abdollahi, A. and Hanifi, S. 2011. Improvement of the vase life of cut gladiolus flowers by essential oils, salicylic acid and silver thiosulfate. Journal of Medicinal Plants Research, 5 (20): 5039-5043.
Jamshidi, M., Hadavi, E. and Naderi, R. 2012. Effects of salicylic acid and malic acid on vase life and bacterial and yeast population of preservative solution in cut Gerbera flowers. Agriculture Science, 2 (8): 671-674.
Kazemi, M., Aran, M. and Zamani, S. 2011. Effect of salicylic acid treatment on quality characteristics of apple fruit during storage. Plant Physiology, 6 (2): 113-119.
Liao, L., Huang, K., Chen, W. and Cheng, Y. 2000. Postharvest life of cut rose flowers as affected by silver thiosulfate and sucrose. Botanical Bulletin Academica Sinica, 41: 299-303.
Mansouri, H. 2012. Salicylic acid and sodium nitroprusside improve postharvest life of chrysanthemums. Scientia Horticulturae, 145: 29-33.
Mei-hua, F., Jian-xin, L., Shi, G. and Fan, L. 2008. Salicylic acid and 6-BA effects in shelf-life improvement of Gerbera Jamesonli cut flowers. Anhui Agricultural Science Bulletin, 35:17-120.
Mori, I., Pinontoan, R., Kawano, T. and Muto, S. 2001. Involvement of superoxide generation in salicylic acid-induced stomatal closure in Vicia faba. Plant, Cell Physiology, 42: 1383-1388.
Raskin, I. 1992. Role of salicylic acid in plants. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology, 43: 439-463.
Serek, M. 1992. Does salicylic acid affect the postharvest characteristics of Campanula catpatica?. Gartenbauwissenschaft, 57: 112-114.
Singh, A., Kumar, J. and Kumar, P. 2008. Effects of plant growth regulators and sucrose on post harvest physiology, membrane stability and vase life of cut spikes of gladiolus. Plant Growth Regulator, 55: 221-229.
Solgi, M., Kafi, M., Taghvi, T. and Naderi, R. 2009. Essential oils and silver nanoparticles (SNP) as novel agents to extend vase-life of gerbera (Gerbera jamesonii cv. Dune) flowers. Postharvest Biology and Technology, 53: 155-158.
Thampson, J. E., Leggeand, R. L. and Barber, R. L. 1987. The role of free radicals in senescence and wounding. New Phytologist, 105: 317-334.
Uzunova, A. and Popova, L. 2000. Effects of salicylic acid on leaf anatomy and chloroplast ultrastructure of barley plant. Phtosynthetica, 38: 243-250.
Vahdati Mashhadian, N., Tehranifar, A., Bayat, H. and Selahvarzi, Y. 2012. Salicylic and citric acid treatments improve the vase life of cut Chrysanthemum Flowers. Agricultural Science and Technology, 14: 879-887.
Vlot, A., Dempsey, D. and Klessig, D. 2009. Salicylic acid, a multifaceted hormone to combat disease. Annual Review of Phytopathology, 47: 177-206.
Yuping, Z. 2009. Effect of salicylic acid on fresh keeping of cut Gerbera Jamesonni flower. Anhui Agricultural Science Bulletin, 35:253-262.
Van Meeteren, U. 1978. Water relations and keeping quality of cut gerbera flowers. The cause of stem break. Scientia Horticulturae, 8: 65-74.