دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-225 

مقاله علمی-پژوهشی

1. ارزیابی تنوع شیمیایی اسانس جمعیت‌های طبیعی گیاه مورتلخ در ایران

صفحه 1-16

10.22084/ppt.2017.2199

عبدالرضا نعمت الهی؛ محمد حسین میرجلیلی؛ جواد هادیان؛ مرتضی یوسف زادی


10. تأثیر کود زیستی بر عملکرد و خصوصیات کیفی رازیانه در کشت مخلوط افزایشی با یونجه چندساله

صفحه 125-140

10.22084/ppt.2017.2208

مینا آقابابادستجردی؛ مجید امینی دهقی؛ زینب بساق زاده؛ شهلا شفیعی ادیب