دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-225 

مقاله علمی-پژوهشی

ارزیابی تنوع شیمیایی اسانس جمعیت‌های طبیعی گیاه مورتلخ در ایران

صفحه 1-16

10.22084/ppt.2017.2199

عبدالرضا نعمت الهی؛ محمد حسین میرجلیلی؛ جواد هادیان؛ مرتضی یوسف زادی