اثرات سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر ویژگی¬های ظاهری، عملکرد، میزان اسانس و درصد کامازولن بابونه (Matricaria recutita L.) اصلاح شده (رقم جرمانیا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4 استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به­منظور بررسی تاثیر نیتروژن و تراکم کاشت بر ویژگی­های ظاهری، عملکرد گل خشک، میزان اسانس و درصد کامازولن گل­های بابونه اصلاح شده (رقم دیپلوئید جرمانیا)، آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 86-1385 انجام شد. تیمارهای تراکم شامل 20، 25، 40 و 50 بوته در مترمربع در کرت­های اصلی و تیمارهای نیتروژن شامل صفر، 10 و 20 گرم (کود اوره، 46 درصد نیتروژن خالص) در مترمربع در کرت­های فرعی قرار داده شدند. در زمان گلدهی کامل، قطر گل، قطر نهنج و ارتفاع بوته­ها اندازه­گیری شدند. وزن خشک گل­ها، درصد و عملکرد اسانس و درصد کامازولن در تیمارهای مختلف مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان­داد که افزایش تراکم بوته تا سطح 50 بوته در مترمربع باعث افزایش عملکرد گل خشک و اسانس و هم­چنین افزایش درصد کامازولن شد. در حالی­که بیش­ترین درصد اسانس (77/0 درصد وزنی) در تراکم 40 بوته در مترمربع به­دست آمد. درصد و عملکرد اسانس و درصد کامازولن با افزایش کود اوره تا سطح 10 گرم در مترمربع افزایش یافتند، اما میزان عملکرد گل خشک تا بالاترین سطح کود اوره یعنی 20 گرم روند افزایشی داشت. اثر متقابل تراکم بوته و کود اوره بر درصد و عملکرد اسانس در سطح احتمال پنج درصد معنی­دار بود، اما بر عملکرد گل خشک، درصد کامازولن و ویژگی­های ظاهری تاثیر معنی­داری نداشت. بالاترین عملکرد گل خشک و عملکرد اسانس برای این رقم در شرایط آب و هوایی مشهد در تراکم 40 بوته در مترمربع و تیمار 10 گرم اوره در مترمربع به­دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Different Levels of Nitrogen Fertilizer and Plant Density on the Agro Morphological Characters, Yield, Essential Oil and Chamazolene Content of Improved Chamomile (Matricaria chamomilla L.) Cultivar "Germania"

نویسندگان [English]

  • Mitra Rahmati 1
  • Majid Azizi 2
  • Mohammad Hasanzadeh khayyat 3
  • Hossain Neamati 4
1 M.Sc. Student of Horticultural Science, Department of Horticultural, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
2 Associate Professor, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
3 Professor of Pharmacokinetics and Drug Analysis, Department of Pharmaceutical Chemistry, School of Pharmacy, Pharmaceutical Research Center, Mashhad University of Medical Science
4 Asistant Professor, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

To evaluate the effects of different plant densities and different levels of nitrogen fertilization on morphological characters, dry flower yield, essential oil and chamazolene content of an improved chamomile cultivar (Germania (diploid)), the experiment was conducted on the base of two factor factorial completely randomized block design with three replications at the research field and experimental laboratory of Ferdowsi University of Mashhad (FUM), Iran, during, 2007-2008. The main plot was plant density at four levels, including D1=20 pl/m2, D2=25 pl/m2, D3=40 pl/m2 and D4=50 pl/m2 and the sub plot was nitrogen in the form of urea (46% nitrogen) at three levels, including N0=control (absence of fertilization), N1=10 g/m2 and N2= 20 g/m2. During the flowering period, growth indices such as plant height, anthodia diameter, dry flower yield, essential oil and chamazolene content were measured. The results showed that the increasing of plant density up to 50 pl/m2 increased flower and essential oil yield and chamazolene content, whereas the highest content of essential oil was obtained at 40 pl/m2. Urea (10 g/m2)produced maximum percent and yield of essential oil (0.77 w/w), but dry flower yield increased with highest level of urea (20 g/m2). Interaction effects of urea and plant density was significant just on the percent and yield of essential oil (p<0.05). Under the climatic conditions of Mashhah, the maximum yield of dry flower and essential oil for this cultivar were observed at 40 pl/m2 with 10 g/m2 urea fertilization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chamomile
  • Chamazolene
  • Essential oil
  • Plant density
  • Urea