دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 1-78 
پی¬جویی مقاومت علف¬هرز تاج‌خروس (Amaranthus sp.) به علف‌کش¬های رایج برخی مناطق چغندرکاری کشور

صفحه 35-48

علیرضا عطری؛ اسکندر زند؛ محبوبه پرتوی؛ حسن محمد علیزاده؛ محمد بازوبندی؛ سپیده حاتمی؛ سعید نظری؛ آذر ماکنالی؛ اکبر مرادی


بررسی تنوع مورفولوژیکی، فنولوژیکی و مقدار اسانس در بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.)

صفحه 49-58

حسین زینلی؛ ولی¬اله مظفریان؛ لیلی صفایی؛ سعید دوازده امامی؛ سعدالله هوشمند