پی¬جویی مقاومت علف¬هرز تاج‌خروس (Amaranthus sp.) به علف‌کش¬های رایج برخی مناطق چغندرکاری کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهش موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران

2 دانشیار موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران

3 دانشجوی سابق کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علف¬های هرز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

4 دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

5 استادیار مرکز تحقیقات خراسان رضوی، مشهد

6 مربی پژوهش مرکز تحقیقات آذربایجان غربی، ارومیه

7 مربی پژوهشی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

8 مربی پژوهش مرکز تحقیقات صفی آباد، دزفول

9 دانشجوی سابق کارشناس کارشناس ارشد زراعت، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

چکیده

به­منظور بررسی احتمال بروز مقاومت در علف­هرز تاج خروس نسبت به علف‌کش­های رایج در مزارع چغندر قند در چهار استان چغندرکاری کشور (خراسان، خوزستان، اصفهان و آذربایجان غربی)، آزمایش مزرعه‌ای به­صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی و با سه تکرار در سال 1385 انجام شد. فاکتورها عبارت از سه توده علف­هرز تاج خروس شامل دو توده مشکوک و یک توده حساس و سه تیمار علف‌کش شامل پیرامین (کلریدازون80% WP)، بتانال آ-ام (دسمدیفام15.7% EC) و شاهد بدون مصرف علف‌کش بودند. از آن­جایی­که خصوصیات ژنتیکی و مورفولوژیکی توده­های مشکوک و حساس در هر منطقه منحصر به همان منطقه بود، آزمایش­های هر منطقه به­صورت مجزا از یکدیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج در هر چهار منطقه نشان داد که اختلاف معنی­داری بین توده­های مشکوک و حساس از نظر تاثیر علف‌کش­ها وجود نداشت. به­منظور بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق­تر تاثیر علف‌کش‌ها بر توده‌‌‌‌های مشکوک و حساس، مقایسه میانگین تاثیر هر یک از علف‌کش­ها بر تعداد (تراکم) و بیوماس توده­های مشکوک و حساس به تفکیک و برای هر منطقه انجام شد. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که تاثیر علف‌کش­های پیرامین، بتانال آ-ام و تیمار عدم مصرف علف‌کش بر تعداد و بیوماس هر یک از توده­های مشکوک و حساس در کلیه مناطق تقربیا غیر معنی­دار بود. به­عبارت دیگر تعداد و بیوماس توده­های مشکوک و حساس در کلیه مناطق در برابر این علف‌کش­ها رفتار یکسانی داشتند. لذا به نظر می­رسد که هنوز علف­هرز تاج­خروس در مناطق مورد مطالعه نسبت به علف‌کش­های پیرامین و بتانال آ-ام مقاوم نشده و نارضایتی ناشی از عدم کنترل مناسب این علف­هرز در مناطق مختلف احتمالا به­عوامل دیگری از جمله کیفیت سموم، یا عدم استفاده به مقدار مورد لزوم، یا زمان مصرف و اعمال علف‌کش ارتباط دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Herbicide Resistance of Pigweed (Amaranthus sp.) to some Registered Herbicides in Sugar Beet Fields in Iran

نویسندگان [English]

 • Alireza Atri 1
 • Eskandar Zand 2
 • Mahbobe Partovi 3
 • Hassan Mohammad Alizadeh 4
 • Mohammad Bazoubandi 5
 • Sepideh Hatami 6
 • Said Nazari 7
 • Azar Maknali 8
 • Akbar Moradi 9
1 Researcher, Iranian institute of plant protection, Tehran
2 Associate professor, Iranian institute of plant protection, Tehran
3 MSc graduate, College of agriculture, Tehran university, Karaj Campus
4 Associate professor, college of agriculture, Tehran university, Karaj Campus
5 Assistant professor, Khorasan agricultural research center, Mashhad
6 Researcher, West azarbaijan agricultural research center, Oroumieh
7 Researcher, Iranian institute of plant protection
8 Researcher, Safiabad agricultural research center, Dezful
9 Former MSc student, Department of Agronomy, Tehran University, Karaj Campus
چکیده [English]

In order to investigate the herbicide resistance of red root pigweed to some registered herbicides in sugar beet fields in four inmportant sugar beet plantation regions (Khorasan, Khosestan, Isfahan and West Azarbaijan), a fiels experiment was carrioud out in randomized complete block design using factorial experiment with three replications. Treatment consisted of three biotypes of pigweed including two susceptible to resistance and one suseptible to herbicide and three herbicide tratments including Pyramin, Bethanal A-M and not used herbicide as check. Due to peculiar genetics and morphological characteristics of each biotype in each region, experiment of each region was analyzed seperately. The results showed that there is no significant difference between suspected and susceptible biotypes in viewpoint of herbicides effect. Mean comparison indicated that the effect of Pyramin, Bethanal AM and control on mumber and biomass of both pigweed biotypes was the same. It was concluded that pigweed was not yet resistant to registered herbicides and inappropriate control of this weed could be probably refereed to some other factors such as quality of herbide used and incorrect decision for herbide dose, time and method of application.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sugar beet
 • Bethanal A-M
 • Pyramin
 • Pigweed