بررسی توان تحمل به شوری و خشکی جدایه¬های ریزوبیومی هم¬زیست عدس در شرایط دیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی علوم خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

2 کارشناس گروه مهندسی علوم خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

چکیده

در این پژوهش 220 جدایه­ی ریزوبیومی از دو دشت عمده کشت دیم عدس یعنی دشت مغان و دشت کوهین نمونه­برداری و مورد آزمون قرار گرفت. با انجام آزمایش­های آزمایشگاهی و گلخانه­ای از صحت جنس، گونه و خلوص 184 سویه ریزوبیوم لگومینوزاروم بیووار ویسیه (Rlv) Rhizobium leguminosarum b.v. viciea (lenti) هم­زیست عدس اطمینان حاصل شد. در تست تحمل به شوری جدایه­های ریزوبیومی هم­زیست عدس از محیط کشت YMA+ BTB و نمک NaCl در شوری­های 10، 20، 30، 40 و dS/m 50  انجام شد. از بین 184 سویه­ی ریزوبیومی هم­زیست عدس تعداد 101 سویه ریزوبیومی کاملا حساس (EC=10 dS/m) و تعداد 25 سویه به­عنوان خیلی متحمل و 10 سویه (8+2) به­عنوان سوپر استرین­های کاملا متحمل به شوری بودند. تعداد باکتری­های ریزوبیومی رشد یافته مربوط به دشت کوهین در شوری­های 10 تا 50 به­ترتیب 55، 51، 50، 27 و 8+29 سویه بود در صورتی که در دشت مغان این اعداد به ترتیب برابر 46، 42، 21، 8 و2+6 بود، به­طور کلی باکتری­های ریزوبیومی دشت کوهین تحمل به شوری بیش­تری نسبت به باکتری­های ریزوبیومی دشت مغان داشتند. در این پ‍ژوهش میزان تحمل به خشکی سویه­های ریزوبیومی در محیط کشت PEG+ YMB انجام پذیرفت. در این آزمون میزان خشکی بر اساس دانستیه­ی نوری (O.D) سوسپانسیون باکتریایی تعیین گردید. میزان تحمل به خشکی باکتری­های ریزوبیومی در چهار سطح کاملا متحمل، متحمل، حساس و کاملا حساس به­ترتیب برابر با O.D> 0.5، O.D=0.4-0.5، O.D=0.3-0.4, و O.D < 0.3 گروه­بندی شد. از بین 10 سوپراسترین (سویه­های کاملا متحمل) انتخاب شده در آزمون میزان تحمل به خشکی، باکتری­های برتر دشت مغان شامل 6 سویه؛ در صورتی­که باکتری­های برتر مربوط به دشت کوهین 2 سویه بود. در نهایت امید است که سوپراسترین­های انتخابی این مرحله از پ‍‍ژوهش از نظر تحمل به شوری و خشکی بتواند در مراحل بعدی طرح مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing Tolerance of Rhizobial - Lentil Symbiosis Isolates to Salinity and Drought in Dry Land Farming Condition

نویسندگان [English]

  • Hosseinali Alikhani 1
  • Leila Mohammadi 2
1 Associate Porfessor in Soil Science Engineering Department., Faculty of Agriculture, University of Tehran, Karaj
2 Research Officer in Soil Science Engineering Department., Faculty of Agriculture, University of Tehran, Karaj
چکیده [English]

In this research 220 rhizobial bacteria were isolated from two lentil dry land farming flat plains of Moghan and Koohin, and then they were tested in vivo and in vitro to assurance of 184 purified strains of rhizobium leguminosarum biovar vicial (lentil). BTB +YMA culture media with different levels of salinity by NaCl (10, 20 …50dS/m) was used in saline tolerance test of rhizobial lentil symbiosis strains. Among 184 rhizobial strains, 101 strains were completely sensitive (EC=10 dS/m) and 25 strains were very tolerant and 10 strains were super strains which were completely tolerant to salinity. The number of Koohin flat plain grown rhizobial strains in salinity levels of 10 to 50 was respectively 55, 51, 50, 27, 29 while for Moghan flat plain , these numbers were as 46,42, 21, 8 and 6. Altogether Koohin flat plain rhizobacteria were more high saline tolerant than Moghan flat plain rhizobacteria. Drought tolerance test of rhizobial strains was performed in PEG 6000 +YMA culture media. The drought level was evaluated based on optical density of bacterial suspension in this test. Drought tolerance of rhizobacteria were grouped in 4 levels of completely tolerant, tolerant, sensitive and completely sensitive by optical density of OD0.5, respectively. Among 10 super strains(very completely tolerant) which are thoroughly tolerant, 6  super strains of Moghan flat plain and 8 super strains of Koohin flat plain were selected. At last we hope that the super strains (salinity and drought) in this step of research can be used in later green house studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought
  • NaCl
  • PEG
  • Rhizobium
  • Salinity