اثرات پرایمینگ بذر و تاریخ کاشت بر فعالیت آنزیم¬های آنتی اکسیدان و عملکرد نخود در شرایط دیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج

چکیده

به­­منظور بررسی تاثیر تیمارهای پرایمنیگ بذر در دو کشت انتظاری و بهاره نخود، آزمایشی در سال زراعی 88-1387 به­صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی به اجرا درآمد. در این آزمایش تاریخ کاشت انتظاری و بهاره به­عنوان فاکتور اصلی و تیمارهای پرایمینگ شامل تیمار شاهد (بدون پرایم)، هیدروپرایمینگ، پرایمینگ با کلرید پتاسیم و کلرید کلسیم به­عنوان اسموپرایمینگ و پرایمینگ با سولفات روی و اسید آسکوربیک به­عنوان پرایمینگ غذایی در کرت­های فرعی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان­داد که کشت انتظاری در مقایسه با کشت بهاره عملکرد بیش­تری حاصل نمود، کاهش عملکرد در کشت بهاره عمدتا ناشی از تعداد دانه کم­تر در هر بوته و تا حدی کاهش وزن هزار دانه بود. هم­چنین نتایج نشان­گر تاثیر منفی تیمارهای اسموپرایمینگ بر تعداد بوته در واحد سطح، وزن خشک بوته در گلدهی، عملکرد دانه و شاخص برداشت بود، در حالی­که هیدروپرایمینگ و پرایمینگ با آسکوربات و سولفات روی عملکرد را در هر دو کشت انتظاری و بهاره افزایش دادند. با بررسی فعالیت آنزیم­های آنتی­اکسیدان مشخص گردید که در کشت بهاره نسبت به پاییزه فعالیت آنزیم­های کاتالاز و پراکسیداز افزایش پیدا کرد، که به اعمال تنش خشکی بیش­تر در کشت بهاره نسبت داده­ شد. در کل نتایج نشان داد که نقش آنتی­اکسیدانی آنزیم پراکسیداز در حدود 20 برابر آنزیم کاتالاز بود و آنزیم پراکسیداز عامل دفاعی اصلی در کاهش خسارت اکسیداتیوی در نخود تحت تنش می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Seed Priming and Sowing Date on Antioxidant Enzymes Activity and Yield of Chickpea Under Dryland Condition

نویسندگان [English]

  • Hamid Fateh 1
  • Adel Siosemardeh 2
  • Masoud Karimpoor 1
1 M. Sc Student, Department of Agronomy and plant breeding, Faculty of Agriculture, University of Kordistan. Sanandaj
2 Assistant Perofessor. Department of Agronomy and plant breeding, Faculty of Agriculture, University of Kordistan. Sanandaj
چکیده [English]

In order to investigate the effects of seed priming and sowing dates on chickpea, an experiment was conducted in 2010 using a randomized complete block design as a split plot experiment. Sowing dates of winter and spring were allocated to main plots. priming treatments including control (non priming), hydropriming, priming with KCl and CaCl2 as osmopriming, ZnSO4 and Ascorbate as mineral priming were assigned to subplots. The results showed that grain yield was greatest under winter sowing. Grain yield reduction under spring sowing was mainly due to a reduction in the number of seed/plant and seed weight. Results indicated that osmopriming treatments had adverse affects on number of plants per unit area, shoot dry weight at flowering, grain yield and harvest index. Hydropriming, ascorbate and ZnSO4 priming increased grain yield under these tow sowing dates. Catalase and peroxidase showed higher antioxidant activities under spring sowing date than winter sowing. These differences were attributed to severe drought stress under spring sowing date. In overall it can be concluded that peroxidase showed 20 times higher antioxidant activity in contrast to catalase and played main defense role in reduction of oxidative damages in chickpea under drought stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catalase
  • Hydropriming
  • Osmopriming
  • Peroxidase
  • Winter sowing date