دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-90 
3. اثر دود بر برخی از شاخص¬های رشدی گیاه توت¬روباهی (Sanguisorba minor L.)

صفحه 29-40

بهزاد مهرشاد؛ غلامرضا حیدری؛ یوسف سهرابی؛ محمدرضا عبداللهی؛ سید سعید موسوی


7. نقش ضد قارچی اسانس گیاه مرزه بر Alternaria citri

صفحه 81-90

لاله یزدان¬پناه گوهرریزی؛ محمد مهدی امینایی؛ بهمن پناهی؛ محسن امامی فر؛ منصوره مهدیان