اثر دود بر برخی از شاخص¬های رشدی گیاه توت¬روباهی (Sanguisorba minor L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، کردستان

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، کردستان

3 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

به­منظور بررسی اثرات عصاره دودی گیاهان و دود آئروسل، بر ارتفاع بوته، طول ریشه­، تعداد شاخه­های جانبی، تعداد برگ در بوته، میزان کلروفیل و ماده خشک کل در گیاه دارویی توت ­روباهی، دو آزمایش جداگانه در سال 1388، در همدان اجرا گردید. آزمایش عصاره دودی با شش غلظت (صفر، 002/0، 01/0، 1/0، 2/0 و 1[V/V]) و سه تکرار، در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی و آزمایش دود آئروسل با دو تیمار دود آئروسل (20 دقیقه) و شاهد در چهار تکرار، در قالب طرح کاملا تصادفی، اجرا شد. نتایج نشان داد که اثر عصاره دودی به­­غیر از میزان کلروفیل، بر تمامی شاخص­های مورد مطالعه، معنی­دار بود. در حالت کلی، غلظت­های 01/0 و 1/0 عصاره دودی، بیش­تر شاخص­های رشدی گیاه توت روباهی را به­طور معنی­داری، افزایش دادند. نتایج آزمایش دوم نیز نشان داد که دود آئروسل، همه شاخص­های مورد مطالعه (به جز تعداد برگ در بوته) گیاه توت روباهی را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Smoke on Some Growth Traits in Burnet (Sanguisorba minor L.)

نویسندگان [English]

  • Behzad Mehrshad 1
  • Gholamreza Haidari 2
  • yosef Sohrabi 2
  • Mohammadreza Abdollahi 3
  • Sayed Saeed Moosavi 3
1 M.Sc. Student, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Snanadaj
2 Assistant Professor, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Snanadaj
3 Assistant Professor, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University Hamedan
چکیده [English]

The effect of plant-derived smoke extract either as smoke extract or aerosol on plant growth parameters of Sanguisorba minor was investigated. Five concentrations of smoke extract (0.002, 0.01, 0.1, 0.2 and 1 v/v) and distilled water as control were used in the first experiment. A randomized complete block design with three replications was used for this experiment. In the second experiment, aerosol smoke and control were studied in a completely randomized design with four replications. Smoke extract, significantly affected all of the plant growth parameters (except amount of chlorophyll) in S. minor. Smoke extract concentrations of 0.1 and 0.01 were the best treatment for growth properties in S. minor. Results of the second experiment showed that aerosol smoke significantly improved all of the plant growth parameters (except leaves number) in S. minor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerosol smoke
  • Growth properties
  • Plant smoke
  • Sanguisorba minor
  • Smoke extract