ارزیابی برخی جمعیت¬های گیاه گل راعی (Hypericum perforatum L.) با استفاده از خصوصیات آگرومورفولوژیکی و ترکیبات غالب اسانس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه علوم باغبانی،دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

3 دانشیار،گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

4 استادیار، گروه پژوهشی فارماکوگنوزی و داروسازی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، تهران

چکیده

گیاه گل راعی (Hypericum perforatum L.)  مهم­ترین گونه­ی جنس Hypericum می­باشد و به­دلیل تاثیر مثبت و شناخته شده­ای که در درمان افسردگی دارد یکی از مهم­ترین گیاهان دارویی در سطح جهان به­شمار می­رود. این آزمایش به­منظور ارزیابی ده جمعیت گیاه گل راعی با استفاده از خصوصیات آگرومورفولوژیکی و ترکیبات غالب اسانس و با هدف شناخت بهتر برخی از ویژگی­های این گونه به­منظور کاربرد آن­ها در برنامه­های اصلاحی آتی صورت گرفت. آلفا پینن، 2- متیل اکتان، دلتا کادینن و گاما کادینن ترکیبات اصلی اسانس در اکثر جمعیت­ها را تشکیل می­دادند. نتایج تجزیه همبستگی ساده صفات در بسیاری از موارد همبستگی معنی­داری را در بین صفات مورد بررسی نشان داد. از آن جمله می­توان به همبستگی­های مثبت بین سطح برگ با فاصله میان­گره در بخش گل­دهنده (771/0r=)، عرض گیاه با طول گل آذین (894/0r=) و دلتا کادینن با کاریوفیلن (739/0r=) اشاره نمود. علاوه بر این همبستگی منفی بالایی بین نسبت طول به عرض کپسول با تعداد گل در گل آذین اصلی (8/0-r=) و تعداد شاخه­ی گل­دهنده­ی فرعی (882/0-r=) مشاهده شد. نتایج تجزیه به عامل­ها نشان داد که 7 عامل اصلی و مستقل در مجموع 47/95 درصد از واریانس کل را توجیه می­کنند و صفاتی هم­چون، طول گل آذین اصلی، تعداد گل در گل آذین اصلی، سطح برگ و طول گیاه از جمله صفات تشکیل دهنده­ی عوامل اصلی بودند. در بین جمعیت­های مورد بررسی جمعیت آزادشهر و گلوگاه دارای بیش­ترین تعداد گل بودند. تجزیه خوشه­ای نیز توانست جمعیت­ها را از یکدیگر تفکیک کرده و آن­ها را در سه گروه قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Some Population of Hypericum perforatum L. Using Agro-Morphological Traits and Most Components of Essential Oil

نویسندگان [English]

  • Ali Ebadi 1
  • Mohammadreza Morshedloo 2
  • Mohammadreza Fatahi Moghaddam 3
  • Darab Yazdani 4
1 Professor, Department of Horticulture, Faculty of Agricultural Science and Engineering, University of Tehran, Karaj Campus
2 Msc Student, Department of Horticulture, Faculty of Agricultural Science and Engineering, University of Tehran, Karaj Campus
3 Associate Professor, Department of Horticulture, Faculty of Agricultural Science and Engineering, University of Tehran, Karaj Campus
4 Assistant Professor, Department of Pharmacognosy and Pharmaceutics, Institute of Medicinal Plants, ACECR, Karaj
چکیده [English]

Hypericum perforatum L. (St. John’s wort) is a well-known species in the Genus Hypericum and the plant is widely used as an herbal drug for the treatment of mild to moderate depression disease. The present study was aimed to evaluate ten populations of H. perforatum using agro-morphological characteristics and some composition of essential oil. The main constituent of essential oil composition in this study was α- pinene, 2- methyl octane, delta-cadinene and γ-cadinene. The result showed the high and significant correlation coefficients among the most of measured characters including positive correlation between leaf area with inflorescence internode spaces (r= 0.771), plant width with inflorescence length (r= 0.894) and delta-cadinene with E-cariophyllene (r= 0.739). There was a negative correlation between length/width capsule with flower number in primary inflorescence (r= -0.8) and secondary inflorescence branches (r= 0.887). The result of factor analyses showed that seven independent and major factors, explain 95.47% of variation of all data and some traits such as inflorescence length, number of flower in main inflorescence, leaf area and length were attributed to main factors. This study showed that the highest number of  flower was observed in the plants originated from Galogah region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cluster analysis
  • Correlation
  • Essential oil
  • Genetic diversity
  • Hypericum perforatum L