تاثیر کاربرد کائولین و جیبرلیک اسید بر برخی ویژگی‌های کیفی و کاهش آفتاب سوختگی میوه انار (Punica granatum) رقم «رباب نیریز»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تیمارهای کائولین و جیبرلیک اسید بر کاهش خسارت آفتاب سوختگی و کیفیت میوه انار رقم «رباب نیریز» انجام شد. تیمار کائولین در دو غلظت 5/2 و 5 درصد از اواسط خردادماه در سه نوبت با فاصله زمانی یک ماه روی شاخه‌ها و میوه‌ها و تیمار جیبرلیک اسید با غلظت 150 میلی­گرم در لیتر هم­زمان با مرحله اول تیمار کائولین به­صورت جداگانه انجام شد. نتایج نشان داد که کاربرد کائولین با غلظت 5 درصد باعث افزایش اندازه میوه و آریل و کاهش ضخامت پوست میوه نسبت به تیمارهای دیگر شد. میوه‌های تیمار شده با کائولین 5/2 و 5 درصد و جیبرلیک اسید در مقایسه با شاهد میزان آب دانه‌ی بیش­تری داشتند. اگرچه کائولین 5 درصد باعث کاهش محتوای آنتوسیانین آریل‌‌ها شد. تیمار جیبرلیک اسید باعث کاهش شدت و درصد آفتاب سوختگی نسبت به تیمار شد. کم­ترین درصد و شدت آفتاب سوختگی در تیمارهای کائولین مشاهده گردید که از این لحاظ اختلاف معنی­داری بین تیمارهای 5/2 و 5 درصد آن مشاهده نشد. در کل، کاربرد کائولین به­طور موثری می­تواند باعث کاهش آفتاب سوختگی و افزایش کیفیت میوه­­ی انار رقم «رباب نیریز» شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Kaolin and Gibberellic Acid Application on Some Qualitative Characteristics and Reducing the Sunburn in Pomegranate Fruits (Punica granatum) cv. ‘Rabab Neiriz’

نویسندگان [English]

  • Sakineh Ehteshami 1
  • Hassan Sarikhani 2
  • Ahmad Ershadi 2
1 MSc Student. Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan
2 Assistant Professor. Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan
چکیده [English]

This study is aimed to investigate the effects of kaolin and gibberellic acid on sunburn and quality of pomegranate fruit cv 'Rabab Neiriz'. Kaolin was applied on branches and fruits at two concentrations, 2.5 and 5 percent, followed by two monthly replications. Gibberellin was applied as another treatment at 150 mg/l at same time of first application of kaolin. Results indicated that application of kaolin at 5 percent significantly increased fruit and aril size, and reduced fruit skin thickness. However, application of kaolin in both concentrations and gibberellic acid showed a significant increase in aril water content. Anthocyanin content of aril reduced in fruits treated by 5 percent of kaolin. Gibberellic acid prevents sunburn intensity and percentage in comparison to those of control. The lowest rate of sunburn intensity and percentage was observed in kaolin treated fruits and there was no significant differences between 2.5 and 5 percent of it. As a conclusion, Kaolin is an effective treatment for reducing sunburn and increasing fruit quality in pomegranate fruit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pomegranate
  • Anthocyanin
  • Sunburn intensity and Peel thickness