بررسی وفور علف¬های هرز باریک برگ غالب در مزارع گندم آبی کشور و تعیین عوامل محیطی عمده تاثیر گذار بر تراکم آن¬ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

2 استادیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

3 عضو هیات علمی بخش تحقیقات علف¬های هرز، موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی

4 دانشیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی اثر عوامل مختلف محیطی بر پراکنش و تراکم  علف­های هرز باریک برگ غالب در مزارع گندم آبی کشور انجام گرفت. پنج علف­هرز مورد مطالعهPhalaris minor ، Avena fatua، Avena ludoviciana،Secale cereal و Lolium rigidum بودند. عوامل مورد مطالعه نیز عبارت بودند از ارتفاع از سطح دریا، میانگین دمای سالیانه خاک، میانگین بارندگی و تبخیر سالیانه، که همگی از نقشه­های از پیش تهیه شده، استخراج شدند. هم­چنین درصد ظهور علف­های هرز باریک برگ غالب در مزارع گندم آبی واقع در هر یک از 7 نوع اقلیم (بر اساس روش سیلیانینف) و 10 نوع خاک موجود در کشور تعیین گردید. بر اساس نتایج از بین چهار عامل محیطی، ارتفاع از سطح دریا و میانگین دمای سالیانه خاک بر تراکم علف­هرز Phalaris minor، سه عامل ارتفاع از سطح دریا، بارندگی سالیانه و میانگین دمای سالیانه خاک بر تراکم دو علف­هرز Lolium rigidum  وAvena fatua، سه عامل بارندگی سالیانه، میانگین دمای سالیانه خاک و تبخیر سالیانه بر تراکم Avena ludoviciana و دمای سالیانه خاک بر تراکم علف­هرز Secale cereal بیش­ترین تاثیر را داشتند. بررسی پراکنش علف­های هرز مذکور در اقلیم­های مختلف نشان داد که علف­های هرز Avena ludoviciana و Avena fatua به­ترتیب بالاترین (28 درصد) و پایین­ترین (6 درصد) وفور را در اقلیم­های موجود در ایران دارند. هم­چنین Avena ludoviciana و Lolium rigidum نیز به­ترتیب بالاترین و پایین­ترین میانگین وفور (به ترتیب 30 و 9 درصد) و سازگاری را به انواع خاک­های موجود در کشور نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Dispersal of English Title Dominant Grass Weeds of Irrigated Wheat Fields of Iran and Determine the Effective Environmental Factors

نویسندگان [English]

  • Samaneh mottaghi 1
  • Gholamali Akbari 2
  • Mehdi Minbashi 3
  • Iraj Allahdadi 4
  • Eskandar Zand 3
  • Omid Lotfifar 1
1 PhD Student, University of Tehran. Abureyhan campus
2 Assistant professor of University of Tehran, Abureyhan campus
3 Iranian Research Institute of Plant Protection
4 Associate Professor , University of Tehran, Abureyhan campus
چکیده [English]

This experiment was conducted to study the effects of some environmental factors on dispersal and density of five dominant grass weeds including of Avena ludoviciana, Avena fatua, Phalaris minor, Lolium rigidum, Secale cereal in irrigated wheat fields of Iran. Altitude, annual mean of soil temperature, rainfall and evaporation were got from topography and climatic maps, was used as environmental factors in this experiment. Also, abundance percentage of mentioned weeds was determined in different kinds of climate (based on cilianinov method) and 10 types of soil in Iran. According to the results, among studied environmental factors, altitude and annual mean of soil temperature on density of Phalaris minor, altitude and annual mean of soil temperature and rainfall on density of Lolium rigidum and Avena fatua, annual mean of soil temperature, rainfall and evaporation on density of Avena ludoviciana and annual mean of soil temperature on density of Secale cereal had the highest effect. Study of these weeds dispersal in different climates showed that Avena fatua and Avena ludoviciana had the highest and lowest dispersal in different climates, respectively. Also, Avena ludoviciana and Lolium rigidum had the highest and lowest consistency in different soil types, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate
  • dispersal
  • grass weed
  • weed density and wheat