بررسی خصوصیات مورفولوژیکی، پومولوژیکی و غلظت برخی عناصر غذایی شش پایه از درختان میوه هسته‌دار

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی‌ارشدگروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران

2 دانشیار موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 استادیار موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

استفاده از پایه‌ها در درختان میوه هسته‌دار می‌تواند ضمن افزایش استفاده بهینه از منابع آب و خاک، منجر به افزایش تولید در واحد سطح و کاهش هزینه‌ها گردد. شناخت خصوصیات مورفولوژیکی و جذب عناصر غذایی می‌تواند در انتخاب پایه‌ها در شرایط متفاوت اقلیمی مؤثر واقع شود. در این پژوهش ویژگی‌های رشد شش پایه درختان میوه هسته‌دار پنتا Penta))، کادامن (Cadaman)، سنت‌جولین Saint Julien))، ام‌آر‌اس‌5/2 Mr.S2/5))، جی‌اف‌677  (GF677)و نماگارد (Nemaguard) شامل خصوصیات مورفولوژیکی، پومولوژیکی، شاخص کلروفیل و غلظت برخی عناصر غذایی (فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و نیتروژن) برگ‌ها در باغ نحقیقاتی کمال‌شهر کرج موردبررسی قرار گرفتند. نماگارد و پنتا در جذب عناصر فسفر، کلسیم و منیزیم بالاترین میزان غلظت عناصر غذایی و پایه جی‌اف‌677 کم‌ترین میزان جذب را در عناصر فسفر، پتاسیم و منیزیم نشان دادند و تفاوت معنی‌داری در میزان جذب ازت در پایه‌ها مشاهده نشد. پایه پنتا از نظر خصوصیات رویشی و توانایی جذب عناصر غذایی از پایه‌های دیگر بهتر بود. نتایج تنوع زیادی در صفات رشد موردبررسی نشان دادند که می‌تواند کلید شناسایی این پایه‌ها باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Morphological and Pomological Characteristics and some Nutrient Concentration in Six Stone Fruit Rootstocks

نویسندگان [English]

  • Homan Sharifi 1
  • Naser Bouzari 2
  • Mitra Mirabdulbaghi 3
1 Former MSc Student, Department of Horticultural Sciences, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran
2 Associate Professor, Horticultural Science Research Institute, Temperate Fruits Research Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
3 Assistant Professor, Horticultural Science Research Institute, Temperate Fruits Research Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
چکیده [English]

The use of stone fruit rootstocks can enhance water use efficiency and soil managemnet while increasing fruit production per area and reducing associated costs. Recognition of morphological and nutrient uptake characteristics would be helpful to select appropriate rootstocks in different climatic conditions. The objective of the present research was to evaluate growth characteristics of six stone fruit rootstocks (Penta, Cadaman, Saint Julien, Mr.S2/5, GF677 and Nemguard) at Kamalshahr Research Station (Karaj, Iran). The studied characteristics were morphological and pomological properties including chlorophyll index and concentrations of some of nutrient elements (phosphor, potassium, calcium, magnesium, and nitrogen) in leaves. Nemaguard and Penta exhibited the highest nutrient concentration interms of phosphor, calcium, and magnesium uptake, while the GF677 rootstock showed the lowest uptake phosphor, potassium and magnesium absorption. No significant difference was observed in nitrogen uptake between different rootstock. Penta rootstock was superior over other rootstocks in terms of growth characteristics and the ability to uptake nutrients. According of the result of this study, there were wide varieties in growth characteristics of an rootstocks that would be important keys to their selection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vegetative rootstocks
  • Penta
  • Nutrient
  • DUS descriptor
امامی، ع. 1375. روش های تجزیه گیاه. موسسه تحقیقات خاک و آب، نشریه فنی شماره 982. 128 صفحه.
بابالار، م. و پیرمرادیان، م. 1379. تغذیه درختان میوه. انتشارات دانشگاه تهران. 311 صفحه.
بوذری، ن. و تاتاری، م. 1388. علل کوتاهی عمر درختان هلو و شلیل و راهکارهای جلوگیری. انتشارات آوای مسیح. 100 صفحه.
میرعبدالباقی، م. 1384. پایه‌های آلو (بذری و رویشی) برای ارقام مختلف زردآلو، مجموعه مقالات چهارمین کنگره علوم باغبانی، ایران. دانشگاه فردوسی مشهد. 887 صفحه.
Autio, W. R., Schupp, J. R., Embree, C. G. and Moran, R. E. 2003. Early performance of "Cortland", "Macoun", "McIntash" and "Pioneer Mac" apple trees on various rootstock in Maine, Massachusetts and Nova Scotia. Journal of American Pomological Society, 57: 7-14.
Beckman, T. G. and Lang, G. A. 2003. Rootstock breeding for stone fruits.Acta Horticulturae, 622: 531-551.
Brooks, R. M. and Olmo, H. P. 1972. Register of new fruit and nut varieties. University of California press, Berkeley, 708pp.
Cummins, J. N. 1991. Register of new fruit and nut varieties. Horticultural Science, 26: 951-986.
Danilovich, M. and Shane, W. 2004. To observe and evaluate plum fruit and rootstock germplasm of potential valu for fresh market and processing fruit in Michigan. Michigan State University Extension press, pp 1-6.
Davies, F. S. and Albrigo, L. G. 1994. Citrus. CAB International. 345pp.
Fideghelli, C., Della Strada, G., Grassi, F. and Morico, G. 1998. The peach industry in the world: present situation and trend. Acta Horticulturae, 465: 29-40.
 Franco, J. A., Abrisqueta, J. M. and Hernansaez, A. 1995. Root development of almond rootstocks in a young almond scion cultivar. Horticultural Science, 70 (4): 597-607.
Gilman, E. F. and Watson, D. G. 1994. Prunus persica Peach. University of florida. Bulletin, pp 2.
Gilman, E. F. and Watson, D. G. 1998. Prunus cerasifera Atropurpurea Pissard Plum. University of florida. Bulletin, pp 4.
Hessayon, D. G. 1991. The Fruit Expert. Expert Books. 128 pp.
Jackson, D. 1986. Temperate and Subtropical Fruit Production. CAB International, pp 29-30.
Minnich, J. 1998. The Michigan Gardening Guide. The University of Michigan Press, 158: 318.
Nevine, M. T. and Azza, I. M. 2011. Morphological and anatomical evaluatin of a new five stone fruit rootstock. Journal of American Sciennce, 7 (3): 135-152.
Nicotra, A. and Moser, L. 1997. Two new rootstocks for peach and nectarines; Penta and Tetra. Acta Horticulture, 451: 269-271.
Okie, W. R. and TaTao, P. L. 1990. Affects bloom date and tree size of sunprince peach. Fruit Varieties Journal, 44: 287-89.
Reighard, G. L. and Loreti, F. 2008. Rootstock Development. In Layne, D.R. and Bassi, D. (eds). The peach Botany, Production and Uses, 209-210.
Yadava, Y. L. 1986. A rapid and non-destructive method to determine chlorophyll in intact leaves. Horticultural Science, 21: 1449-1450.
Tsipouridis, C. and Thomidis, T. 2005. Effect of 14 peach rootstocks on the yield, fruitquality, mortality, girth expansion and resistance to frost damages of May Crest peach variety and their susceptibility on Phytophthora citrophthora. Scientia Horticulturae, 103 (4): 421-428.