بررسی اثر خشک و تر انبارمانی گل بریدنی سوسن دورگه (Longiflorum × Asiatic hybrids) رقم "سبدازل" در شرایط اتمسفر تعدیل یافته مجهول

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران

2 استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران

3 استادیار، گروه تولیدات گیاهی و کشاورزی پایدار، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران

4 استادیار، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

گل سوسن یکی از معروف‌ترین گل‌های شاخه بریدنی بوده که انبارداری صحیح آن ضامن کیفیت مطلوب گل در هنگام عرضه آن به بازار مصرف می‌باشد. لذا در پژوهش حاضر اثر تیمار پالس 12 ساعته ساکارز 3% به‌تنهایی یا در ترکیب با 8- هیدروکسی‌کینولین‌سیترات (8-HQC) در شرایط اتمسفر تعدیل یافته مجهول به‌صورت خشک و تر انبارمانی در گل بریدنی سوسن رقم "سبدازل" مورد ارزیابی قرار گرفت. در ادامه گل‌ها به‌مدت 15 روز در دمای 8 درجه سلسیوس نگهداری شدند. در خاتمه انبارداری به‌منظور برآورد عمرگلجایی گل‌ها در مرحله نهایی عرضه در بازار مصرف، گل‌ها از بسته‌بندی خارج شده و به‌مدت 10 روز در شرایط دمای اتاق نگهداری شدند. ویژگی‌های موردنظر هر 5 روز یک‌بار از شروع آزمایش اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که تیمار پالس کوتاه‌مدت ساکارز 3% در ترکیب با 8-HQC سبب بهبود عمرگلجایی شد. هم‌چنین بسته‌بندی در شرایط اتمسفر تعدیل یافته مجهول به‌صورت تر انبارمانی در برابر خشک انبارمانی عمرگلجایی و ویژگی‌های کیفی گل بریدنی را تحت تأثیر قرار داد. به‌طوری‌که، تیمار پالس سا‌کارز 3% در ترکیب با 8-HQC در شرایط تر انبارمانی سبب حفظ تعادل آبی گل‌ها شد و علاوه‌بر این سبب جلوگیری از تجزیه کلروفیل، کاروتنوئید، آنتوسیانین، فنل و کربوهیدرات‌ها گردید. هم‌چنین این تیمار در حفظ پروتئین کل و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی تأثیر معنی‌داری داشت. لذا به‌نظر می‌رسد که تیمار پالس کوتاه‌مدت ساکارز 3% به‌همراه 8-HQC پیش از بسته‌بندی می‌تواند نیاز کربوهیدرات، گل سوسن برای ادامه فرایند نمو را مرتفع نماید، بنابراین، نگهداری طولانی‌مدت این گل در شرایط اتمسفر تعدیل یافته به‌صورت تر انبارمانی ترجیح داده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Dry and Wet Storage of Cut Lily (Longiflorum × Asiatic hybrids cv. CebDazzle) Flowers under Passive MAP Conditions

نویسندگان [English]

  • Najmeh Farhodi 1
  • Mohamad Reza Salehi Salmi 2
  • Fataneh Yari 3
  • Ehsan Shahbazi 4
1 MSc Graduated, Department of Horticultural Sciences, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Horticultural Sciences, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Ahvaz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Agriculture, Iranian Research Organization for Science and Technology, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Lily is one of the most popular cut flowers that proper storage could ensure high quality of flowers during the supply chain. In this study the effect of 12 h pulse treatment of sucrose (3%) with or without 8-hydroxyquinoline citrate (8-HQC) under dry and wet modified athmosphrere packaging were evaluated on the cut lily (Lilium longiflorum Thunb. cv. CebDazzle) flowers. Flowers were kept at 8˚C for 15 days. To vase life predict at the end of supply chain, flowers were transferred from storage to the room temperature and the pack was opened. Followed flowers vase life, weight loss, charbohydrate, chlorophyll, pigment and some senescence related enzymes conent were measured every 5 days interval. The results showed that 8-HQC in combination with 3% sucrose extended cut flowers vase life. Otherwaise MAP under wet condtion in campare with dry condition had significant effect on the longevity and quality parameters of cut liles.The best water balance were obsereved on 8-HQC treating contain 3% sucrose under wet MAP condition. Moreover, the degradation of chlorophyll, carotenoids, phenol and anthocyanin as well as carbohydrate of the cut flowers was retarded during postharvest life. Protein degradation and antioxidant activities were controlled by the use of wet MAP in combination with8-HQC plus sucrose. It seems that this treatment could be able to provide primary carbohydrate levels for flowers to contiue their developmental stage, therefor, wet MAP condition during long transport and storage is preferred by cut lilies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant enzymes
  • Anthocyanin
  • Chlorophyll
  • Vase life
دولتخواه، ف.، مستوفی، ی.، مومن، ر. و شفیعی، م. ر. 1388. حفظ کیفیت و افزایش عمر گلدانی گل بریده رز رقمGrand Prix  با استفاده از روش بسته‌بندی در اتمسفر تعدیل یافته. مجله علوم باغبانی ایران، 42 (2): 158-151.
صادقی چروری، م.، گلچین، ا. و مرتضوی، س. ن. 1391. بررسی تأثیر رقم، تراکم بوته و محلول‌پاشی عناصر غذایی بر خصوصیات کمی و کیفی گل، پیاز و عمر پس از برداشت گل شاخه بریده لیلیوم. مجله علوم باغبانی، 26 (3): 262-255.
کاظمی، ص.، حسن‌پور اصیل، م. و قاسمی‌نژاد، م. 1392. بررسی آثار فیزیولوژیک برخی اسانس‌های گیاهی در مقایسه با 8-هیدروکسی‌کینولین‌سولفات در گل شاخه بریده لیسیانتوس. مجله علوم باغبانی ایران، 45 (2): 195-185.

مرتضوی، س. ن.، نادری، ر.، کافی، م.، خلیقی، ا.، بابالار، م. و علیزاده، ه. 1387. بررسی اثرات مصرف کلسیم و سیتوکنین بر صفات مرفوفیزیولوژیکی رز شاخه بریده رقم الونا. علوم باغبانی ایران، 39 (1): 145-137.

نبی‌گل، آ. م.، نادری، ا.، بابالار، م. و کافی، م. 1384. تأثیر برخی از تیمارهای شیمیایی و انبار سرد روی ماندگاری گل بریده داودی. نشریه علوم کشاورزی ایران، 37 (5): 809-801.
Aebi, H. 1984. Catalase in vitro. Methods Enzymol, 105: 121-126.
Amjad, A. and Ahmad, I. 2012. Optimizing plant density, planting depth and postharvest preservatives for Lilium longifolium, Journal of Ornamental and Horticulture Plants, 2: 13-20.
Bradford, M. M. 1976. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical Biochemistry, 72: 248-254.
Chance, B. and Maehly, A. C. 1955. Assay of catalase and peroxidase. Methods in Enzymology, 2: 764-775.
Dhindsa, R. S., Plumb-Dhindsa, P. and Thorpe, T. A. 1981. Leaf senescence: correlated with increased levels of membrane permeability and lipid peroxidation, and increased levels of superoxide dismutase and catalase. Journal of Experimental Botany, 32: 93-101.
Eason, J. R. 2002. Sandersonia aurantiaca: an evaluation of postharvest pulsig solutions to maximize cut flower quality. Horticulture Science, 30: 27-279.
Farokhzad, A. R., Khalighi, A., Mostofi, Y. and Naderi, R. 2008. Effect of some chemical treatments on quality and vase life of lisianthus (Eustoma grandiflorum) cut flowers. Acta Horticulture, 768: 479-486.
Gul, F. and Tahir, I. 2012. Effect of dry and wet storage at cool temperatures on postharvest performance of Narcissus tazetta cv. Kashmir local flowers. Journal of Horticulture Science and Ornamental Plants, 4: 75-83.
Halevy, A. H. and Mayak, S. 1981. Senescense and post-harvest physiology of cut flowers. Part 2. Horticulture Review, 3: 49-143.
Halliwell, B. and Gutteridge, J. M. C. 1999. Free radicals in biology and medicine. Oxford: oxford university press, 3th Edition.
Heins, R. D. 1980. Inhibition of ethylene synthesis and senescence in carnation by ethanol. Journal of the American Society for Horticultural Science, 105: 141-144.
Ichimura, K., Taguchi, M. and Norikoshi, R. 2006. Extension of vase life in cut roses by treatment with glucose, isothiazolinonic germicide citric acid and aluminum sulphate solution. Japan Agricultural Research Quarterly, 40: 263-269.
Ichimura, K., Kojima, K. and Goto, R. 1999. Effect of temperature, 8-hydroxy quinoline sulphate and sucrose on the vase life of cut roses flowers. Postharvest Biology and Technology,15: 33-40.
Jin, J., Ningwei, S. H., Nan, M., Jinhe, B. and Junping, C. 2006. Regulation of ascorbate peroxidase at the transcript level is involved in tolerance to postharvest water deficit stress in the cut rose samanta, Postharvest Biology and Technology, 40: 236-243.
Kim, Y. and Lee, J. S. 2002. Change in bent neck, water balance and vase life of cut rose cultivars as effected by preservative solution. Journal of the Korean Society for Horticulture Science, 43: 201-207.
Knee, M. 2000. Selection of biocides for use in floral preservation. Postharvest Biology and Technology, 18: 227-234.
Kofranek, A. M. and Halevy, A. H. 1976. Sucrose pulsing of gladiolus stems before storage to increase spike quality. HortScience, 11: 572-573.
Lay-Yee, M., Stead, A. and Reid, M. S. 1992. Flower senescence in daylily Hemerocallis. Physiologia Plantarum, 86: 308-314.
Liao, L. J., Hanlin, Y. U., Huang, K. L., Chen, W. S. and Cheng, Y. M. 2000. Postharvest life of cut rose flowers as affected by silver thiosulfate and sucrose. Botanical Bulletin of Academia Sinica, 41: 299-303.
Lichtenthaler, H. K. and Wellburn, A. R. 1985. Determination of total carotenoids and chlorophylls a and b of leaf in different solvents. Biochemical Society Transactions, 11: 591-592.
Lim, C. C., Arora, R. and Townsenal, E. C. 1998. Comparing gompertz and Richards functions to estimate freezing injury in rhodoendron using electrilyte leakage. American Horticultureal Science, 123: 246-252.
Lise, A., Michelle, H. and Serek, M. 2004. Reduced water availability improves drought tolerance of potted miniature roses: Is the ethylene pathway involved. Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 99: 95-105.
Noctor, G. and Foyer, C. H. 1998. Ascorbate and glutathione: keeping active oxygen under control. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology, 49: 249-279.
Pacifici, S., Ferrante, A. and Mensuali-Sodi, A. 2013. Effect of mild vacuum packaging on cut Matthiola incana L. flowers vase life. Agricultural and Environmental Sciences, UniversitàdegliStudi di Milano, Milano, Italy. 7: 861-869.
Pal, A. and Kumar, S. 2004. Response of floral preservative on postharvest quality of gladiolus spike cultivar Pink Feriendship. Indian Journal of Horticulture, 177: 529-532.
Palma, J. M., Sandalio, L. M., Corpas, F. J., Romero, M. C., McCarthy, I. and Río, L. A. 2002. Plant proteases, protein degradation, and oxidative stress: role of peroxisomes. Plant Physiology and Biochemistry, 40: 521-530.
Patel, T. and Singh, A. 2008. Effect of different modified atmosphere packaging (map) films and cold storage temperatures on keeping quality of gerbera (Gerbera jamesonii) flowers. In IX International Symposium on Postharvest Quality of Ornamental Plants, 847: 353-358.
Pongsuriya, K., Noriyuki, I. and Mitsuya, S. 2007. Effect of ascorbic acid on the odors of cloudy apple juice. Food Chemistry, 100: 1342-1349.
Ranwala, A. P. and Miller, W. B. 1998. Gibberellin4+7, benzyladenine, and supplemental light improve postharvest leaf and flower quality of cold-stored Stargazer hybrid lilies. Journal of the American Society for Horticultural Science, 123: 563-568.
Reid, M. 2001. Summary of CA and MA requirements and recommendation for cut flowers. Postharvest Technology Research and Information Center. Uni. California. Davis.
Rubinstein, B. 2000. Regulation of cell death in flower petals. Plant Molecular Biology,44: 303-318.
Sakihama, Y., Michael, F., Cohen, S., Grace, C. and Hideo, Y. 2002. Plant phenolic antioxidant and prooxidant activities: phenolics-induced oxidative damage mediated by metals in plants. Toxicology, 177: 67-80.
Shellabear, M. A., Joyce, D. C. and Cake, I. I. 1993. Starch iodine staining patterns in petals of cut roses. Australian Journal of Experimental Agriculture, 33: 103-109.
Singelton, V. L. and Rossi, J. A. 1965. Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic-phosphotungistic acid reagents. American Journal of Enology and Viticulture, 16: 144-158.
Singh, A., Dhaduk, B. K. and Ahlawat, T. 2009. Storage of jasmine (Jasminum sumbac) in passive MAP. Acta Horticulture, 847: 321-326.
Singh, A. and Kumar, P. 2008. Influence of postharvest treatments on modified atmosphere low temperature stored Gladiolus cut spikes. International Journal of Postharvest Technology and Innovation, 1 (3): 267-277.
Singh, P. V. and Sharma, M. 2003. The postharvest life of pulsed gladiolus spikes: the effect of preservative solutions. Acta Horticulture, 624: 395-398.
Turkan, I., Bor, M., Ozademir, F. and Koca, H. 2005. Differential responces of lipid peroxidation and antioxidants in the leaves of drought-tolerant P. acutifolius gray and drought senestive P. vulgaris L. subjected to polyethylene glycol mediated water stress. Plant Science, 168: 223-231.
Van Doorn, W. G. 2001. Role of soluble carbohydrates in flower senescence: a survey. Acta Horticulturae, 543: 179-183.
Van Doorn, W. G., Groenewegen, G., Van dePol, P. A. and Berkholst, C. E. M. 1991. Effects of carbohydrate and water status on flower opening of cut Madlon roses. Postharvest Biology and Technology, 1: 47-57.
Varshney, A., Dhan, V. and Sirivastava, P. S. 2000. A protocol for in vitro mass propagation of lily through liquid stationary culture. In Vitro Cellular and Development Biology Plant, 36: 383-391.
Wagner, G. J. 1979. Content and vacuole/extra vacuole distribution of neutral sugars free amino acids, and anthocyanins in protoplast. Plant Physiology, 64: 88-93.
Waithaka, K., Reid, M. S. and Dodge, L. 2001. Cold storage and flower keeping quality of cut tuberose (Polianthes tuberosa L.). Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 76 (3): 271-275. 2.
Yamashita, I., Dan, K. and Ikeda, H. 1999. Storage of cut spray type chrysanthemum (Dendranthema grandiflorum Tzvelev) by active modified atmosphere packaging. Journal of the Japanese Society for Horticultural Science, 68: 622-627.
Zring, A., Tounekti, T., Mohamed Vadel, A., Ben Mohamed, H., Valero, D., Serrano, M., Chatara, C. and Khemira, H. 2011. Possible involvement of polyphenols and polyamines in salt tolerance of almond rootstocks. Plant Physiology and Biochemistry, 49: 1313-1322.