اثر پرتو فرابنفش و نوع بسته‌بندی بر محتوای آنتوسیانین، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و فراوانی آلودگی میکروبی انار رقم ملس ساوه طی نگهداری در انبار سرد

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

4 دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

محتوای آنتوسیانین، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و تعداد پرگنه‌های قارچ و باکتری در آب میوه و هم‌چنین کیفیت ظاهری میوه انار رقم ملس ساوه تحت چهار تیمار بسته‌بندی شامل قرار دادن میوه‌ها در جعبه‌های چوبی دارای شکاف و بدون شکاف با استفاده از پوشش پلی‌اتیلن و بدون آن و سه تیمار پرتو فرابنفش با حداکثر طول موج 254 نانومتر شامل پرتودهی میوه‌ها به‌مدت صفر، 5 و 15 دقیقه با شدت 435/1 وات بر مترمربع طی 120 روز انبارداری در دمای 1±5 درجه سانتی‌گراد و به فاصله هر یک ماه یک بار اندازه‌گیری شدند. تیمار بسته‌بندی و نیز پرتو فرابنفش اثر معنی‌داری بر محتوای آنتوسیانین آب میوه انار طی انبارداری نداشتند، اما اثر متقابل این دو تیمار در ماه اول بر میزان آنتوسیانین اندازه‌گیری شده معنی‌دار شد. میوه‌های دارای پوشش پلی‌اتیلن در مقایسه با میوه‌های بدون پوشش از فعالیت آنتی‌اکسیدانی بالاتری برخوردار بودند. بیش‌ترین ظرفیت آنتی‌اکسیدانی نیز در تیمار 5 دقیقه پرتوتابی به‌دست آمد. در بین سطوح پرتوتابی، تعداد پرگنه‌های باکتری و قارچ در میوه‌های شاهد بیشتر از دو سطح دیگر پرتودهی بود. استفاده از پوشش پلی‌اتیلن تأثیر قابل‌توجهی در کاهش آلودگی باکتریایی میوه‌ها داشت، درحالی‌که این پوشش باعث افزایش آلودگی قارچی آن‌ها شد، ولی پرتوتابی میوه‌ها اثرات منفی پوشش پلی‌اتیلن در خصوص آلودگی قارچی را شدیداً کاهش داد. به‌طورکلی پرتو فرابنفش بدون اثرگذاری منفی روی محتوای آنتوسیانین و فعالیت آنتی‌اکسیدانی و نیز عطر و طعم میوه انار در کاهش پوسیدگی قارچی آن طی انبارداری مؤثر بود. استفاده از پوشش پلی‌اتیلن هم‌چنین منجر به حفظ کیفیت ظاهری میوه انار رقم ملس ساوه در انبار شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of UV Irradiation and Packaging Type on Anthocyanin Content, Antioxidant Activity and Microbial Population in Pomegranate Fruit (cv. Malas Saveh) During Cold Storage

نویسندگان [English]

  • Mahmood Esna-Ashari 1
  • Leila Fathi 2
  • Ahmad Ershadi 3
  • Doustmorad Zafari 4
1 Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 MSc Graduated Student, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
3 Associate Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
4 Associate Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Anthocyanin content, antioxidant activity and the bacterial and fungal colonies in pomegranate fruit juice as well as visual quality of the fruits (cv. Malas Saveh) were evaluated through 120 days of cold storage (5±1°C). Four packaging styles including gapped and closed wooden boxes with and without polyethylene fruit coverage, and three irradiation treatments comprising 0.0 (control), 5.0 and 15 minutes UV (1.435W.m-2 intensity) exposure time were applied. Packaging and UV irradiation treatments had no significant effects on anthocyanin content, but the interaction between these two factors was significant in this respect. Fruits with polyethylene coverage had the higher antioxidant activity compared to the non-covered samples. In addition, the greatest antioxidant capacity was obtained from the 5 minutes UV exposure time. Between the irradiation levels, the numbers of bacterial and fungal colonies were higher in the control fruits than the two other treatments. Using polyethylene coverage considerably reduced the bacterial contamination, while this increased the fungal infection, but irradiation of fruits greatly decreased the negative effect of polyethylene coverage on fungal infection. Overall, UV irradiation significantly controlled fungal infection without putting the negative effects on anthocyanin content, antioxidant activity as well as pomegranate fruit taste and flavor. In addition, utilization of polyethylene coverage could keep the visual quality of pomegranate (cv. Malas Saveh) fruit in cold storage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polyethylene coverage
  • Bacterial and fungal colonies
  • Fungal rot
  • Fruit juice
رنجبر، ح.، حسن‌پور، م.، عسگری سرچشمه، م. ع.، سمیع‌زاده لاهیجی، ح. ا. و بنی اسدی، ع. 1386. بررسی تأثیر تیمارهای کلریدکلسیم، آب گرم و پوشش پلی‌اتیلن بر روی عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار (رقم ملس ساوه). فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران، 4 (2): 9-1.
رنجبر، و. ا.، اسدی، ی.، حسینی‌نیا، م. ا. و بهزادی شهر بابکی، ح. 1383. راهنمای انار (کاشت، داشت و برداشت). نشر آموزش کشاورزی، 154 صفحه.
شاکری، م.، میرحسینی، م. ر. و دهقانی، ف. 1386. بررسی و تعیین روش‌های کنترل پوسیدگی میوه انار در انبار. پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی، 74: 171-165.
طلایی، ع.، عسگری سرچشمه، م. ع.، بهادران، ف. و شرافتیان، د. 1383. مطالعه آثار تیمارهای آب گرم و پوشش پلی‌اتیلن بر روی عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار (رقم ملس ساوه). مجله علوم کشاورزی ایران، 35 (2): 377-369.
عزیزی، ز. 1389. اثر کلریدکلسیم، اسید سالیسیلیک و نوع بسته‌بندی بر عمر قفسه‌ای و برخی ویژگی‌های کیفی سه رقم تجاری فلفل دلمه‌ای گلخانه‌ای (C. annuum L.). پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا. 138 صفحه
مستوفی، ی. و اصغری مرجانلو، ا. 1389. تأثیر پرتوتابی با UV-C بر کنترل پوسیدگی خاکستری و کیفیت پس از برداشت توت‌فرنگی (سلوا). مجله علوم باغبانی ایران، 41 (1): 46-39.
مقومی، م. 1391. مطالعه ویژگی‌های کیفی آریل انار ارقام ملس ساوه و مویار تحت تأثیر برخی تیمارهای پس از برداشت. پایان‌نامه دکتری باغبانی دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران. 186 صفحه
میرجلیلی، ع. 1381. شناخت انار. نشر آموزش کشاورزی. 235 صفحه.
ودادی، س. و ناصریان، ب. 1383. تعیین دز مناسب پرتودهی جهت کاهش بار میکروبی زعفران. پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی، 65: 57-53.
Alighourchi, H. and Barzegar, M. 2009. Some physicochemical characteristics and degradation kinetic of anthocyanin of reconstituted pomegranate juice during storage. Journal of Food Engineering, 90: 179-185.
Anand, P., Kulkarni, A., Somaradhya, M. and Soundar, D. 2004. Isolation and identification of a radical scavenging antioxidant punicalagin from pith and capillary membrane of pomegranate fruit. Food Chemistry, 214: 56-67.
Bakowska, A., Kucharska, A. Z. and Oszmianski, J. 2003. The effects of heating. UV irradiation, and storage on stability of the anthocyanin–polyphenol copigment complex. Food Chemistry, 81: 349-355.
Ben-Yehoshua, Sh., Rodov, R. V., Fishman, S. and Peretz, I. 1998. Packaging of ftuits and vegatables: Reducing condensation of water in Bell paper and mangoes. Acta Horticulturae, 464: 387-392.
D’Aquino, S., Palma, A., Schirra, M., Continella, A., Tribulato, E. and Malfa, S. L. 2010. Influence of film wrapping and fludioxonil application on quality of pomegranate fruit. Postharvest Biology and Technology, 55: 121-128.
Dierder, M. H., Aria, I. G. and Kader, A. A. 1998. Effect of carbon dioxide on anthocyanins, Phenylalanine Ammonialyase and Glucosyltransferase in the arils of stored pomegranates. Journal of American Society for Horticulture Science, 123 (1): 136-140.
Elyatem, S. M. and Kader, A. 1984.Post-harvest physiology and storage behaviour of pomegranate fruits. Scientia Horticulturae, 24: 287-298.
Erkan, M., Wang, C. Y. and Krizek, D. T. 2001. UV-C irradiation reduces microbial populations and deterioration in Cucurbita pepo fruit tissue. Environmental and Experimental Botany, 45: 1-9.
Erkan, M., Wang, S. Y. and Wang, C. Y. 2008. Effect of UV treatment on antioxidant capacity, antioxidant enzyme activity and decay in strawberry fruit. Postharvest Biology and Technology, 48: 163-171.
Gil, M. I., Tomas-Barberan, F. A., Hess-Pierce, B., Holcroft, D. M. and Kader, A. A. 2000. Antioxidant activity of pomegranate juice and its relationship with phenolic composition and processing. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48: 4581-4589.
Jaiswal, V., DerMarderosian, A. and Porter, J. R. 2010. Anthocyanins and polyphenol oxidase from dried arils of pomegranate (Punica granatum L.). Food Chemistry, 118: 11-16.
Kader, A. A., Chardas, A. and Elyatem, S. 1984. Responses of pomegranate to ethylene treatment and storage temperature. California Agriculture, 38: 14-15.
Lopez-Rubira, V., Conesa, A., Allende, A. and Artes, F. 2005. Shelf life and overall quality of minimally processed pomegranate arils modified atmosphere packaged and treated with UV-C. Postharvest Biology and Technology, 37: 174-185.
Mazza, G., Brouillard, R. 1990. The mechanism of copigmention of anthocyanins in aqueous solution. Phytochemistry, 29: 1097-1102.
Miguel, G., Fontes, C., Antunes, D., Neves, A. and Martins, D. 2004. Anthocyanin concentration of Assaria pomegranate fruits during different cold storage conditions. Journal of Biomedicine and Biotechnology, 5: 338-342.
Montero, T., Molla, E., Martin-Cabrejas, M. E. and Lopez-Andreu, F. J. 1998. Effect gibberellic acid on strawberry phenylanine-ammonia Lyase enzyme activites. Journal of Science and Food Agriculture, 77: 230-234.
Nanda, S., Sudhakar Rao, D. V. and Krishnamurthy, S. 2001. Effect of shrink film wrapping and storage temperature on the shelf life and quality of pomegranate fruits cv. Ganesh. Postharvest Biology and Technology, 22: 61-69.
Pala, C. U. and Toklucu, A. K. 2011. Effect of UV-C light on anthocyanin content and other quality parameters of pomegranate juice. Journal of Food Composition and Analysis, 24 (6):790-795.
Patil, S., Bourke, P., Frias, J. M., Tiwari, B. K. and Cullen, P. J. 2009. Inactivation of Escherichia coli in orange juice using ozone. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 10: 551-557.
Shama, G. and Alderson, P. 2005. UV hormesis in fruits: a concept ripe for commercialisation. Food Science and Technology, 16 (4): 128-136.
Stensvand, A. 1998. Evaluation of new fungicides and a biocontrol agent against grey mould in strawberry. Annals Applied Biology, 19: 70-71.
Villarreal, N. M., Martinez, G. A. and Civello, P. M. 2009. Influence of plant growth regulators on polygalacturonase expression in strawberry fruit. Plant Science, 176: 749-757.