برآورد پارامترهای ژنتیکی عملکرد میوه در زیتون (Olea europaea L.)

نوع مقاله : مقاله کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران

2 دانشیار، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 استادیار، گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران

4 استادیار، پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

این تحقیق به‌منظور تفکیک واریانس صفت عملکرد به اجزاء آن و تعیین وراثت‌پذیری این صفت در زیتون انجام شده است. بدین منظور از 105 رقم و ژنوتیپ کشت شده در ایستگاه تحقیقاتی طارم متعلق به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان طی پنج سال باغی، از سال 1393تا 1397 استفاده شد. طرح پایه‌ی این آزمایش، بلوک‌های کامل تصادفی بود که با وارد کردن اثر زمان (سال) در مدل، در نهایت داده‌ها بر اساس طرح کرت‌های خرد شده در زمان، تجزیه و مورد تحلیل قرار گرفت و سپس براساس امید ریاضی هر یک از اجزا‌ء، پارامترهای ژنتیکی مربوط به صفت به‌دست آمد. میزان عملکرد محصول در پنج سال باغی موردمطالعه دارای تفاوت قابل ملاحظه‌ایی بود به­طوری که بیش‌ترین عملکرد در سال هفتم مطالعه به مقدار 32/32 کیلوگرم به ازای هر درخت به‌دست آمد. مقدار جزء ژنتیکی صفت عملکرد 81/40 محاسبه گردید، که کوچک بودن این مقدار نشان از تأثیر بالای محیط بر این صفت دارد. مقدار وراثت‌پذیری خصوصی این صفت 44/53 تخمین زده شد، که با توجه به کمّی بودن ماهیت صفت، این برآورد قابل ‌توجه است. بر این اساس و بر مبنای شاخص تنوع بالای مشاهده شده، یکی از روش‌های مناسب اصلاحی برای صفت عملکرد در زیتون می‌تواند، در نهایت، انجام عمل "انتخاب" در میان ژنوتیپ‌های برتر، از میان کل ژنوتیپ‌های بررسی شده باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of Genetic Parameters for Fruit Yield in Olive (Olea europaea L.)

نویسندگان [English]

  • Amir Abbas Taghizadeh 1
  • Ali Asghar Zinanloo 2
  • Roghayeh Aminian Dehkordi 3
  • Rahim Gharesheikhbaya 4
  • Rahele Khademian 3
1 PhD Student, Department of Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Associate Professor, Horticultural Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
3 Assistant Professor, Department of Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
4 Assistant Professor, Horticultural Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
چکیده [English]

This research was conducted to separate variance of yield trait olive into its components and determine the heritability of this trait. To do that, 105 cultivars and genotypes cultivated at Tarom Research Station belonged to the Research and Education Center for Agriculture and Natural resources of Zanjan province, were evaluated for five years from 2010 to 2015. The base design of this experiment was a randomized complete block design with the effect of time on the model. Finally, the data were analyzed based on the split plot design in time. Then, based on the Expected value of each component, the genetic parameters related to the trait were obtained. For the five years of studies significant differences were observed between yield and tree, so that the highest yield (32.32 kg) was obtained from a single three. The value of the genetic component of the attribute was 40.81, which is a small amount indicating the high impact of the environment on this trait. The value of the inheritance of the trait was 53.44, which is significant due to the quantitative nature of the trait. Accordingly, based on the relatively high diversity index obtained from one of the suitable corrective methods for the yield trait in olive, could be "selection" among the elite genotypes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diversity Index
  • Heritability
  • separation of Variance
  • Selection
  • Elite genotypes