دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-233 

مقاله پژوهشی

1. افزایش عمر گلجایی گل شاخه بریده آنتوریوم با استفاده از کیتوزان

صفحه 1-15

10.22084/ppt.2018.12779.1696

ابوالقاسم رحمانی؛ موسی سلگی؛ علیرضا خالقی؛ عباس میرزاخانی


4. تحلیل عاملی و گروه‌بندی ژنتیکی ژنوتیپ‌های گلرنگ (Carthamus tinctorious L.) تحت تنش کم‌آبی آخر فصل و شرایط نرمال

صفحه 47-61

10.22084/ppt.2019.4257.1257

سلیمان یارالهی؛ احمد اسماعیلی؛ سیدسجاد سهرابی؛ سیده زهرا حسینی؛ علیرضا زبرجدی


مقاله کوتاه پژوهشی

6. برآورد پارامترهای ژنتیکی عملکرد میوه در زیتون (Olea europaea L.)

صفحه 77-83

10.22084/ppt.2019.16575.1849

امیر عباس تقی زاده؛ علی اصغر زینانلو؛ رقیه امینیان؛ رحیم قره شیخ بیات؛ راحله خادمیان


مقاله پژوهشی

7. پاسخ‌های فیزیولوژیکی و آنتی‌اکسیدانی گیاه برنج (Oryza sativa L.) در واکنش به کم‌آبیاری و کاربرد برخی کودهای پتاسیمی

صفحه 85-98

10.22084/ppt.2019.15690.1815

سیدحسین محسنی؛ محمدعلی اسماعیلی؛ همت الله پیردشتی؛ رحمت عباسی؛ مرتضی نصیری


8. اثر آبیاری تلفیقی با آب شور و شیرین بر رشد و گل‌دهی آهار

صفحه 99-110

10.22084/ppt.2019.17657.1891

زهرا سپهوند؛ عبدالحسین رضایی نژاد؛ صادق موسوی فرد


9. اثر بنزیل آدنین (BA) و ساکارز بر رشد گیاه‌چه و تولید ریزغده‌ در سیب‌زمینی

صفحه 111-123

10.22084/ppt.2019.13990.1742

خسرو پرویزی؛ شادی سرنج؛ محمد علی ابراهیمی؛ مرضیه قربانی


مقاله کوتاه پژوهشی

10. اثر نوع محیط‌کشت، ساکارز و ترکیب تنظیم‌کننده رشد بر ریشه‌زایی گیاهچه‌های ژربرا در شرایط درون شیشه‌ای

صفحه 125-135

10.22084/ppt.2019.12595.1695

احمد شریفی؛ سیده مهدیه خرازی؛ مریم مرادیان؛ آزاده خادم


15. تحمل به تنش یخبندان ژنوتیپ‌های مرکبات تحت دو دمای زیر انجماد

صفحه 193-209

10.22084/ppt.2020.19704.1938

ابوذر ابوذری؛ محمود سلوکی؛ بهروز گلعین؛ براتعلی فاخری؛ عاطفه صبوری